Trajectprogrammering

Elke 9 á 10 jaar voeren wij aan elke provinciale weg groot onderhoud uit. Dat is hét moment om te bekijken óf en hoe we verschillende maatregelen mee kunnen nemen. Bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid te verbeteren. Op die manier beperken we de hinder voor weggebruikers en omwonenden zoveel mogelijk. Dit proces noemen we trajectprogrammering.

Fases van trajectprogrammering

Visualisatie van de fases

Initiatief fase

De trajectprogrammering is opgedeeld in 5 fases. De eerste fase noemen we de initiatief fase. Hierin kijken we naar de kwaliteit van de weg en de planning van toekomstige werkzaamheden. Deze planning is belangrijk omdat de bereikbaarheid in het geding kan komen als er teveel trajecten (= weggedeelten) in dezelfde regio tegelijkertijd in onderhoud gaan.

Daarnaast stellen we in de initiatief fase een trajectvisie op. Een trajectvisie beschrijft hoe de weg eruit moet komen te zien op lange termijn. Voor elk traject maken we een eigen trajectvisie. Hierin integreren we niet alleen een verkeerskundige insteek, maar ook onderwerpen zoals duurzaamheid en leefomgeving.

Préverkenning

De preverkenning is een onderzoek naar knelpunten en problemen, met de daaruit voortvloeiende risico’s, op een bepaald traject. Ook kijken we hierbij of de weg nog voldoet aan de wet -en regelgeving. En we maken een ruwe schatting van de kosten. Alle betrokken deskundigen (verkeer, natuur et cetera), gemeenten en externe partijen maken hun eigen préverkenning. Alle preverkenningen integreren we vervolgens in een scope. Tijdens de scope maken alle betrokken partijen samen een afweging welke onderdelen en aspecten wel of niet worden meegenomen in de volgende fase: de verkenning.

Verkenning

Tijdens de verkenning maken we een plan van aanpak voor de werkzaamheden. Daarin beschrijven we de planning, samenstelling van het projectteam, een overzicht van de betrokken partijen, communicatieplan en participatieplan. Hieruit volgt een rapportage met daarin:

 • een voorstel voor 1 integrale oplossing, eventueel met 1 of 2 alternatieve oplossingen
 • kostenbegroting
 • prioritering per knelpunt(en)
 • manier van aanbesteden
 • beschrijving van het proces met daarin
  • onderbouwing voor de voorgestelde oplossingen
  • beschrijving van het uitgevoerde onderzoek
  • ontwikkelde alternatieven
  • afwegingen
 • beschrijving van burgerparticipatie in dit traject

Tot slot vindt de prioritering plaats. Het streven is dat we alle onderdelen van de voorgestelde oplossingen uitvoeren. Als dat niet mogelijk is (bijvoorbeeld vanwege het budget of de realiseerbaarheid van een onderdeel) bekijken we  met de betrokken partijen welke onderdelen vervallen. In het geval van meerdere gelijkwaardige oplossingen wegen we tijdens de prioritering af welke oplossingen of oplossingsrichting we uit gaan voeren.

Planvoorbereiding

In de planvoorbereiding werken we de definitieve ontwerpen uit, maken een begroting en stellen we een contract op voor de aanbesteding.

Uitvoering

In deze fase voert de aannemer de maatregelen uit.

Monitoring en evaluatie

Na afronding van fase 5 komt een traject in een periode van monitoring en evaluatie terecht. Totdat fase 1 van trajectprogrammering weer start. Tijdens deze periode vindt het volgende plaats:

 • monitoren van ontwikkelingen op en rond het traject
 • monitoren van de functionaliteit van het traject
 • evalueren van de uitgevoerde maatregelen tijdens de trajectprogrammering

De periode van monitoring en evaluatie levert input op voor het daaropvolgende trajectprogrammeringsproces op het betreffende traject.

Parallel aan de 5 fasen van de trajectprogrammering en de periode van monitoring en evaluatie loopt het proces van dagelijks beheer en onderhoud.

Visualisatie tijdspad trajectprogrammering

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.