Energietransitie: van fossiele brandstof naar duurzame energiebronnen

In 2050 gebruiken we alleen nog duurzame energiebronnen, zoals zonne- en windenergie. Ook voor de verwarming van huizen en andere gebouwen stappen we over naar duurzame oplossingen. We moeten daarom flinke stappen zetten, samen met inwoners, bedrijven en gemeenten.
Zonnepark en windmolens

De opgave is groot. Op deze pagina leest u hoe we in Gelderland samen werken aan de de energietransitie. Zo zoeken we in de Regionale Energiestrategieën (RES’en) samen met partners naar goede plekken voor zonnevelden en windturbines voor de opwek van duurzame energie. Omdat dat gevolgen heeft voor het stroomnet werken we samen met gemeenten en  netbeheerders aan oplossingen. Gemeenten helpen we bij de omschakeling naar nieuwe warmtebronnen. En we stimuleren onderzoek naar verschillende duurzame energiebronnen en -dragers.

Iedereen kan helpen om verdere opwarming van de aarde te stoppen.

Mieke maakte van haar biologische boerderij een kleine zonne-centrale met 180 zonnepanelen op het dak.

Gelderse Energie Infrastructuur (GEIS)

We gebruiken met elkaar veel energie. Thuis maar ook in bijvoorbeeld ziekenhuizen en bedrijven. Daarnaast leveren onder andere zonnepanelen en windmolens ook steeds meer duurzame energie. Het is nodig het stroomnet aan te passen om energievraag, -aanbod en -transport op elkaar af te stemmen. Om daarvoor goede keuzes te maken werken we nauw samen met andere overheden en netbeheerders. Dat doen we in de aanpak Gelderse Energie Infrastructuur (GEIS). Eén onderdeel van dit programma is provinciaal meerjarenprogramma infrastructuur energie en klimaat (pMIEK). In juli 2023 is de eerste pMIEK gemaakt. Hierin staan de grote projecten van de netbeheerders Liander en Tennet. Netbeheerders, energieregio’s en provincie gaan die gezamenlijk versnellen. Daarbij gaat het vooral om onderstations om de capaciteit van het stroomnet te vergroten en het gebruik van waterstof voor de industrie.

Alternatieve duurzame bronnen en dragers

Op dit moment zijn zonne- en windenergie de belangrijkste technieken voor opwek van elektriciteit. Daar zetten we voor 2030 vol op in. Maar de ontwikkelingen gaan snel. We stimuleren onderzoek en de ontwikkeling van alternatieve duurzame energiebronnen en -dragers. Zo onderzoeken we bijvoorbeeld de inzet van waterkracht (aquathermie), en aardwarmte (geothermie) als energiebron en waterstof als duurzame energiedrager.