Omgevingsverordening

In onze omgevingsverordening staan alle regels voor onze ruimte buiten en de omgeving waar we wonen en leven (leefomgeving). Deze regels gelden voor iedereen en voor de hele provincie Gelderland.

De regels gaan over biodiversiteit, natuur, landschap, milieu, provinciale wegen, water (met name grond- en zwemwater), cultureel erfgoed, wonen en ruimte. 

Wat staat er in de omgevingsverordening?

Het is een document volgens de wet (een juridisch document) met provinciale regels. De omgevingsverordening bestaat uit kaarten en regels. We hebben deze regels nodig voor een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland. Ook bewaken deze regels de kwaliteit van de Gelderse leefomgeving. We maken alleen regels als dat echt nodig is om de provinciale ambities waar te maken of wettelijke plichten na te komen. Deze regels zijn bedoeld om onze plannen uit de omgevingsvisie waar te maken. De regels zijn onderdeel van de uitvoering van ons beleid en provinciale programma’s. Provinciale Staten besluiten uiteindelijk over wat er in de omgevingsverordening komt te staan. 

Een omgevingsverordening kan worden aangepast als dat nodig is. Bijvoorbeeld als beleid verandert. Dan worden er wijzigingen voorgesteld in de vorm van een ‘Wijzigingsplan’. Iedereen kan dan in een bepaalde periode op dit wijzigingsplan reageren door een zogeheten ‘zienswijze’ in te dienen. Provinciale Staten besluiten uiteindelijk over deze wijzigingen en vernieuwen daarmee de omgevingsverordening.

Voor wie is de omgevingsverordening bedoeld?

In de omgevingsverordening staan regels die rechtstreeks gelden voor alle inwoners, bedrijven of specifieke doelgroepen. In deze regels staat wat de voorwaarden zijn om bepaalde activiteiten te verrichten. Ook staat in deze regels of je bijvoorbeeld eerst een vergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Daarnaast zijn er regels die speciaal bedoeld zijn voor gemeenten of waterschappen. Die regels gaan vooral over ruimtelijke plannen, water, bodem en verkeer. Gemeenten moeten deze regels overnemen in hun gemeentelijke Omgevingsplannen en waterschappen in hun waterschapsverordening.

Hoe werkt het en waar vind ik de omgevingsverordening?

  • De eerste ingang voor inwoners, bedrijven en initiatiefnemers is via het landelijke Omgevingsloket. Onze regels zijn in dit digitale loket verwerkt. Via vragenlijsten krijgt u automatisch te horen of er een vergunning of een melding nodig is, of dat u niets hoeft te doen. Als u een vergunning moet aanvragen, geeft het Omgevingsloket aan bij wie u dat moet doen en hoe. Via het tabblad ‘Regels op de kaart’ kunt u via ‘Document zoeken’ de omgevingsverordening Gelderland opzoeken en bekijken.
  • Wilt u een overzicht zien van alle regels en kaarten uit onze omgevingsverordening? Dan kunt u ook digitaal naar de website Planoviewer gaan. Hier staan alleen onze provinciale wetten en regels. 
  • Tot slot is het totaaloverzicht van de wettelijke tekst van de omgevingsverordening ook digitaal te lezen in het Provinciaal blad. Let op, dit is een wettelijke tekst waarin bepaalde juridische termen gebruikt (moeten) worden. Dit is nodig voor de rechtsgeldigheid van het document en de regels.

We hebben daarnaast rechtstreeks contact met onze collega’s bij gemeenten en waterschappen voor de regels die speciaal voor hen bedoeld zijn. Zo kunnen we als het nodig is extra toelichting geven, zoals we hebben gedaan met de digitale toelichting over de vernieuwing van de regels over landschap (PDF 6 MB).