Omgevingsverordening

In de Omgevingsverordening staan regels over hoe we met de buitenruimte, onze leefomgeving, omgaan. Aan die regels moet iedereen zich houden.

Deze verordening gaat in op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Op dit moment hebben we een omgevingsverordening onder huidige wetgeving. Deze is op 14 januari 2023 gepubliceerd met wijzigingen over Aanvullende Drinkwatervoorraden.

Een verordening is een dynamisch instrument dat kan worden aangepast als beleidsontwikkelingen of de praktijk daar om vragen. Daarom vernieuwen we de omgevingsverordening met het wijzigingsplan 2023. De wijzigingen gaan over agrifood, energietransitie, erfgoed, landschap, water en bodem, natuur en wegen. Op deze pagina leest u alles over de wijzigingen, hoe u kunt reageren en het vervolg.

Bekijk de Omgevingsverordening en de voorgestelde wijzigingen

U kunt de omgevingsverordening en het wijzigingsplan op verschillende manieren bekijken: 

Wat verandert er?

Hieronder worden de voorgestelde wijzigingen kort uitgelicht. Voor meer informatie en de volledige tekst kunt u het wijzigingsplan 2023 lezen. Ook kunt u de wijzigingen in de tekst van de omgevingsverordening zien. De wijzigingen zijn zichtbaar gemaakt met gele arceringen. Bij alleen een gele arcering is nieuwe tekst toegevoegd. Als naast gele arcering ook letters of woorden zijn doorgestreept, zijn dat teksten die worden verwijderd.  

Voor de kaarten geldt dat er bij ieder kaartwijzigingsvoorstel is aangegeven welke wijzigingen er zijn ten opzichte van de oude situatie en wat de nieuwe situatie is, zie Conceptplannen (planoview.nl)

Hoe kunt u reageren (een zienswijze indienen)? 

Van 12 mei tot en met 23 juni 2023 kunt u met een zienswijze reageren op het ontwerp-wijzigingsplan 2023. Dat kan bij voorkeur digitaal via deze website, maar het kan ook schriftelijk of mondeling. Als u digitaal een zienswijze indient, staat deze meteen goed in het systeem en ontvangt u direct een ontvangstbevestiging. 

  • Digitaal: vanaf 12 mei 2023 u kunt via een formulier op deze website uw reactie indienen. 
  • Schriftelijk: stuur uw reactie aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag onder vermelding van wijzigingsplan 2023, zaaknummer 2023-002626.
  • Mondeling: neem op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur contact op via telefoonnummer 026 359 99 99. 

De binnengekomen reacties verwerken we in een zienswijzenota. Alle indieners ontvangen deze nota en kunnen hierin lezen of hun reactie heeft geleid tot een aanpassing in het definitieve actualisatieplan. 

Informatiebijeenkomsten

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het wijzigingsplan 2023. Daarom organiseren we 2 online informatiebijeenkomsten via MS Teams: 

  • Donderdag 1 juni vanaf 19.00 tot 21.00 uur. Aanmelden kan tot en met dinsdag 30 mei 12.00 uur via de aanmeldlink.
  • Woensdag 14 juni vanaf 19.00 tot 21.00 uur. Aanmelden kan tot en met maandag 12 mei 12.00 uur via de aanmeldlink

Na aanmelding ontvang u een bevestiging met daarin een link naar de bijeenkomst. 

Hoe verder? 

De planning van wijzigingsplan 2023 ziet er als volgt uit: 

  • 12 mei tot en met 23 juni 2023: Concept-ontwerp ligt ter inzage; iedereen kan een reactie indienen; 
  • 12 september 2023: Gedeputeerde Staten stellen definitief ontwerp vast; 
  • 11 oktober 2023: Beeldvormende vergadering van Provinciale Staten; 
  • 25 oktober 2023: Oordeelsvormende vergadering van Provinciale Staten; 
  • 8 november 2023: Besluitvorming door Provinciale Staten.