Omgevingsverordening

In de Omgevingsverordening staan regels over hoe we met de buitenruimte, onze leefomgeving, omgaan. Aan die regels moet iedereen zich houden.

Deze verordening gaat in op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt. Op dit moment hebben we een omgevingsverordening onder huidige wetgeving. Deze is op 14 januari 2023 gepubliceerd met wijzigingen over Aanvullende Drinkwatervoorraden.

Een verordening is een dynamisch instrument dat kan worden aangepast als beleidsontwikkelingen of de praktijk daar om vragen. Daarom vernieuwen we de omgevingsverordening met het wijzigingsplan 2023. De wijzigingen gaan over agrifood, energietransitie, erfgoed, landschap, water en bodem, natuur en wegen. Op deze pagina leest u alles over de wijzigingen, hoe u kunt reageren en het vervolg.

Bekijk de Omgevingsverordening en de voorgestelde wijzigingen

U kunt de omgevingsverordening en het wijzigingsplan op verschillende manieren bekijken: 

Wat verandert er?

Hieronder worden de voorgestelde wijzigingen kort uitgelicht. Voor meer informatie en de volledige tekst kunt u het wijzigingsplan 2023 lezen. Ook kunt u de wijzigingen in de tekst van de omgevingsverordening zien. De wijzigingen zijn zichtbaar gemaakt met gele arceringen. Bij alleen een gele arcering is nieuwe tekst toegevoegd. Als naast gele arcering ook letters of woorden zijn doorgestreept, zijn dat teksten die worden verwijderd.  

Voor de kaarten geldt dat er bij ieder kaartwijzigingsvoorstel is aangegeven welke wijzigingen er zijn ten opzichte van de oude situatie en wat de nieuwe situatie is, zie Conceptplannen (planoview.nl)

Ter inzage 

Van 12 mei tot en met 23 juni 2023 heeft het wijzigingsplan ter inzage gelegen. Hierop zijn 73 zienswijzen ingediend. We bedanken alle indieners voor hun betrokkenheid en actieve meedenken. De binnengekomen reacties zijn verwerkt in een reactienota. Alle indieners ontvangen deze nota en kunnen hierin lezen of hun reactie heeft geleid tot een aanpassing in het definitieve actualisatieplan. In een aantal gevallen zijn naar aanleiding van de zienswijze regels gewijzigd door nieuw beleid, of verduidelijkt en begrenzingen in kaarten aangepast. Gedeputeerde Staten hebben op 12 september 2023 de reactienota vastgesteld en het definitieve ontwerp aan Provinciale Staten voorgelegd.

Hoe verder? 

De planning van wijzigingsplan 2023 ziet er als volgt uit: 

  • 11 oktober 2023: Beeldvormende vergadering van Provinciale Staten;
  • 11 oktober 2023: Hoorzitting waar een zienswijze kort kan worden toegelicht;
  • 25 oktober 2023: Oordeelsvormende vergadering van Provinciale Staten; 
  • 8 november 2023: Besluitvorming door Provinciale Staten.
    Zie voor meer informatie de webpagina van PS.