Begrotingscyclus

‘Niet de structuur, maar de opgave staat centraal’. Dat is ons motto voor deze bestuursperiode (2019-2023). We zien alles wat we doen als 1 geheel en hebben 1 investeringsbudget voor deze bestuursperiode.
Begrotingscyclus

We zien alles wat we doen als 1 geheel en hebben 1 investeringsbudget voor deze bestuursperiode. Daarmee werken we aan de doelen van het coalitieakkoord Samen voor Gelderland. We bepalen eerst wat we willen bereiken, daarna kijken we wat daarvoor nodig is.

Lees meer

Begrotingscyclus: maken en bijstellen

Elk jaar doorlopen Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten stappen om het Gelders beleid te plannen, sturen en verantwoorden. Dit noemen we de begrotingscyclus. In het coalitieakkoord staat wat we in vier jaar (bestuursperiode) willen bereiken. De begrotingscyclus vertaalt dit naar de verschillende jaren van de bestuursperiode.

De Gelderse begrotingscyclus zier er als volgt uit: 

Perspectiefnota

Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten bespreken voor actuele onderwerpen wat we het volgende jaar gaan doen. Provinciale Staten behandelen de Perspectiefnota voor het zomerreces (vakantieperiode in de zomer).

Begroting

In de Begroting werken Gedeputeerde Staten dit verder uit in doelen, prestaties en activiteiten. Provinciale Staten stellen in november de Begroting vast voor het komende jaar.

Tussendocument

In het Tussendocument verzamelen Gedeputeerde Staten beschikbaarstellingen en subsidiegrondslagen en leggen deze gebundeld voor aan Provinciale Staten. Dit om vaart te kunnen in de uitvoering. 

Najaarsnota

In de Najaarsnota passen Gedeputeerde Staten de Begroting van het lopende kalenderjaar aan. Ze kunnen dan het beleid aanpassen, en/of de uitgaven. Dit doen ze op basis van actuele inzichten. Na het zomerreces besluiten Provinciale Staten over de Najaarsnota. 

Jaarstukken

Provinciale Staten behandelen de Jaarstukken in mei. In de Jaarstukken leggen Gedeputeerde Staten verantwoording af over het beleid van het afgelopen jaar.

Blik op de Begroting 2022

Gelderland veert op! Nu de grootste impact van de coronapandemie achter de rug lijkt, kunnen we weer vooruitkijken. De economie groeit stevig en de samenleving gaat steeds meer open. Ook al is het virus niet weg, we vinden manieren om ermee om te gaan.

We willen in 2022 flink doorwerken aan onze doelen. De grote maatschappelijke en dringende uitdagingen in de samenleving vragen onze aandacht en actie. Halverwege deze bestuursperiode maakten we de balans op in de Midterm Review (MTR). In deze tussenbalans keken we terug: wat hebben we in de eerste helft van deze bestuursperiode bereikt? Ook keken we vooruit. Samen met Provinciale Staten bepaalden we wat we de tweede helft van deze bestuursperiode gaan doen. Bij deze keuzes gebruikten we de adviezen en suggesties van onze inwoners en partners. Nu zijn we klaar om verder te werken aan onze gezamenlijke doelen. Het centrale thema voor deze Begroting is daarom ‘werk in uitvoering’.


Bij het behandelen van de Begroting 2021 hebben Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten afgesproken om de documenten uit de begrotingscyclus (Planning & Control-documenten) te verbeteren. Provinciale Staten willen dat de begroting beter leesbaar is: begrijpelijke teksten en een overzichtelijke digitale omgeving. Kernwoorden voor de leesbaarheid zijn: duidelijk, kort en krachtig en open. De doelen zijn het uitgangspunt, wat we gaan doen koppelen we aan deze doelen. Het resultaat hiervan ziet u in deze Begroting. We maakten 2 filmpjes over de digitale omgeving, waarin we kort uitleggen hoe u deze het best kunt gebruiken. Het filmpje Planning en control-documenten laat zien waar u deze documenten vindt en hoe u ze makkelijk kunt gebruiken. Het filmpje Introductie Begroting laat zien hoe u door de verschillende onderdelen van de Begroting kunt navigeren.  

Klik hier voor de link naar de Begroting 2022. Op 10 november 2021 stelden Provinciale Staten de Begroting 2022 vast.

In het overzicht hieronder ziet u waar in 2022 onze inkomsten vandaan komen en waar we ons geld aan uit gaan geven.

Blik op de Jaarstukken 2021

2021 was een spannend en uitdagend jaar. Door het grillige verloop van de Covid-19-pandemie, kreeg de Gelderse samenleving en economie het opnieuw zwaar te verduren. Ook zagen we bij verschillende vraagstukken de polarisatie en spanning in de samenleving toenemen. Ondanks de spanningen en uitdagingen hebben we de krachten gebundeld en veerkracht getoond. Samen sterk voor Gelderland!

In 2021 hebben we samen met u, met partners en met inwoners een tussenbalans opgemaakt in de Midterm Review (MTR). De MTR geeft aan hoever we de ambities halverwege deze bestuursperiode hebben gerealiseerd. In de Jaarstukken 2021 blikken we terug op wat we in 2021 hebben gedaan voor Gelderland. Ook leggen we verantwoording af over de inzet van de financiën die horen bij de uitgevoerde activiteiten en werkzaamheden. 

Op 8 juni 2022 vindt de besluitvorming over de Jaarstukken 2021 plaats in Provinciale Staten. 


U kunt de Jaarstukken 2021 bekijken op onze site voor de Begrotingscyclus

In onderstaand overzicht ziet u waar in 2021 onze inkomsten vandaan kwamen en waar we ons geld aan hebben uitgegeven.