Financiële begrippen in beeld

Hieronder vindt u korte filmpjes met uitleg van de belangrijkste financiële begrippen die gebruikt worden in het Gelderse plannen, sturen en verantwoorden.

Beleid- en begrotingscyclus

Beleid- en begrotingscyclus transcriptie

De film is een animatie met voice-over. De tekst van de voice-over is hieronder uitgeschreven. Elke 4 jaar vinden er provinciale verkiezingen plaats. Na deze verkiezingen vormen verschillende partijen een nieuwe coalitie en sluiten ze een coalitieakkoord. In dit akkoord staan de belangrijkste politieke doelen en hoe die in de komende 4 jaar moeten worden bereikt. Elk jaar bespreken Provinciale en Gedeputeerde Staten met de perspectiefnota de richting voor het volgende jaar. In de begroting maken ze dit concreet. Een begroting bevat altijd de volgende punten: alle bestaande en nieuwe provinciale doelen, activiteiten en het geld daarvoor. Eenmaal per jaar stellen Provinciale staten de begroting bij in de najaarsnota. Na het begrotingsjaar leggen Gedeputeerde Staten in de jaarstukken verantwoording af aan Provinciale Staten over de uitvoering en de jaarresultaten, van de begrotingsplannen. Zowel halverwege als aan het eind van de bestuursperiode worden de doelen en de route daar naar toe geëvalueerd." Besluitvorming vindt plaats in Provinciale Staten.

Beschikbaarstellingen

Beschikbaarstellingen transcriptie

De film is een animatie met voice-over. De tekst van de voice-over is hieronder uitgeschreven. Als er aangegeven moet worden welke richting de besteding van geld op moet, dan doen Provinciale Staten dat. Gedeputeerde Staten werken deze bestedingsrichting vervolgens uit. Dat gebeurt in een concreet voorstel voor 'beschikbaarstelling' van het geld. Daarin maken Gedeputeerde Staten twee dingen duidelijk: welke activiteiten ze gaan uitvoeren om de doelen te bereiken en wat dit kost. Dit voorstel leggen ze voor aan Provinciale Staten. Akkoord? Dan stellen Provinciale Staten het geld beschikbaar. Een beschikbaarstelling is in feite dus de legitimatie voor Gedeputeerde Staten om concrete meerjarige verplichtingen aan te gaan. Een beschikbaarstelling is in feite dus de legitimatie voor Gedeputeerde Staten om concrete verplichtingen aan te gaan.

Inkomsten en financiële ruimte

Inkomsten en financiële ruimte transcriptie

De film is een animatie met voice-over. De tekst van de voice-over is hieronder uitgeschreven. Om doelen te realiseren, heeft een provincie inkomsten nodig. Structurele en incidentele. Belangrijke structurele inkomstenbronnen zijn: de opcenten motorrijtuigenbelasting en de uitkering uit het provinciefonds. De incidentele inkomsten zijn: de opbrengsten van het vermogensbeheer en de dividenden. Provinciale Staten bepalen zelf de hoogte van de opcenten motorrijtuigenbelasting en beïnvloeden de opbrengsten van het vermogensbeheer met de omvang van het stamkapitaal. De inkomsten die niet zijn ingezet voor het uitvoeren van beleid noemen we de financiële ruimte. Deze ruimte bestaat uit de structurele en incidentele ruimte. De financiële ruimte is onderdeel van de integrale afweging in de Perspectiefnota en de Begroting.