Provinciale Staten (PS)

Provinciale Staten zijn het hoogste bestuursorgaan van provincie Gelderland. De Statenleden vertegenwoordigen de inwoners van Gelderland, bepalen in hoofdlijnen het beleid van de provincie en houden toezicht op de uitvoering ervan.

Wat doen Provinciale Staten?

De leden van Provinciale Staten willen allemaal hetzelfde doel bereiken: een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland voor onze inwoners. Maar hoe de provincie dat doel moet bereiken, daarover verschillen de Statenleden regelmatig van mening. Uiteindelijk beslist de meerderheid. Provinciale Staten geven opdracht aan Gedeputeerde Staten om plannen te maken voor de inrichting van de provincie. Vervolgens controleren ze de uitvoering van alle plannen. Ook letten de Staten altijd goed op ontwikkelingen in de provincie.

Van voorstel tot besluit

Provinciale Staten nemen besluiten namens de provincie. In de meeste gevallen gaan die besluiten over voorstellen van gedeputeerden en soms komen de Staten zelf met een initiatiefvoorstel. Provinciale Staten doorlopen drie stappen om van een voorstel tot een besluit te komen: Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. We noemen dit ook wel vergaderen in het BOB-model. Daarbij hebben Statenleden de volgende mogelijkheden om hun invoed uit te oefenen:

  • Besluiten nemen
  • Moties en amendementen
  • Budgetten vaststellen
  • Kaders stellen
  • Vragen stellen aan Gedeputeerde Staten (GS)
  • Initiatiefvoorstel indienen

Lees meer over de manieren van invloed.

Hoe wordt een een voorstel een besluit? Rol van PS in besluitvorming. Gedeputeerde Staten doen een voorstel aan Provinciale Staten. Stap 1 'Behandelwijze', wie: agendacommissie (8 statenleden), wat: de agendacommissie bepaalt de wijze waarop PS het voorst

Rol van Provinciale Staten in besluitvorming

Nadat Gedeputeerde Staten een voorstel doen aan PS bepaalt de agendacommissie (8 Statenleden) de wijze waarop PS het voorstel gaat behandelen. 

Beeldvorming

De fracties vormen zich een beeld bij het onderwerp. Informatie komt van GS, ambtenaren en inwoners.

Oordeelsvorming

Fracties, GS en inwoners bepalen een voorlopig oordeel. Is het een stemstuk, bespreekstuk of een hamerstuk dat naar de Statendag gaat.

Fractiedag

Leden van PS gaan tijdens werkbezoeken in gesprek met de samenleving.

Besluitvorming

Korte afsluitende debatten en besluitvorming in PS op de Statendag. Na een positieve stemming is het voorstel goedgekeurd door PS.

Dit is de volksvertegenwoordiging van Gelderland

Elke 4 jaar kiezen de stemgerechtigde inwoners van Gelderland de 55 Statenleden. Statenleden zijn parttime politici. Naast hun vertegenwoordigende werk hebben de meesten ook een ‘gewone’ baan. Op hun persoonlijke pagina’s ziet u wie onze Statenleden zijn, bij welke fractie ze horen en hoe u hen kunt bereiken.

Zo doet u mee met Provinciale Staten

Gelderlanders denken graag mee met de provincie. Maar hoe maakt u uw ideeën, mening of zorgen kenbaar? Er zijn meerdere manieren om mee te doen aan het democratische proces. Die staan hieronder uitgelegd. We nodigen u graag uit om ook mee te doen, want samen maken we Gelderland mooier.

Beleef Provinciale Staten van dichtbij

Provinciale Staten vertegenwoordigen alle inwoners van Gelderland. Logisch dat u wel eens van dichtbij wilt ervaren wat zij voor u doen en hoe zij te werk gaan. Dat kan op de volgende manieren:

Volg een vergadering

Statenleden in de statenzaal

De vergaderingen en bijeenkomsten van Provinciale Staten zijn openbaar. U kunt ze bijwonen vanaf de publieke tribune in het Huis der Provincie. De Beeldvormende en Oordeelsvormende bijeenkomsten en de Statenvergadering zijn ook live te volgen via www.gelderland.nl/Statenlive.

Jongerenparticipatie

Jongeren bezoeken de Statenzaal

Wil jij weten wat de provinciale politiek inhoudt en wat Provinciale Staten voor jou doen? Zou jij andere keuzes maken voor Gelderland als je het voor het zeggen had? Je komt er pas achter als je zelf meedoet. Voor middelbare scholen die leerlingen serieus willen betrekken bij de politiek, bieden we het Provinciespel. Ook zijn er 2 keer per jaar jongerendebatten op het Huis der Provincie.

Vraag een rondleiding aan

Kinderen bekijken kunst in het Huis der Provincie

Wilt u aandacht besteden aan politiek, onderwerpen waar we ons mee bezighouden, kunst of architectuur? En denkt u dat het Huis der Provincie daar een belangrijke rol bij kan spelen? Neem dan contact met op met de provincie. Dan kijken we samen of we u en uw groep een passende rondleiding kunnen geven.

Neem contact op met de griffie

De griffie, onder leiding van griffier Franske van Hooijdonk, ondersteunt en adviseert Provinciale Staten bij alle werkzaamheden. U kunt de griffie benaderen voor alles wat met de Provinciale Staten(leden) te maken heeft, zoals inspreken tijdens een vergadering, het uitnodigen van Provinciale Staten voor een werkbezoek, vragen aan Statenleden of voor persvragen.

Telefoon: 026 359 91 34 
E-mail: griffie@gelderland.nl 
Twitter: @PSProvGld en #PSGld