Natuur beheren en ontwikkelen

Als provincie letten we erop of het goed gaat met de natuur én we leggen samen met andere grondeigenaren nieuwe natuur aan. Zo versterkt de natuur in Gelderland en verbindt nieuwe natuur met bestaande natuurgebieden. Het netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden heet: het Gelders Natuurnetwerk (GNN).
Natuur beheren en ontwikkelen

Waar willen we wat voor soort natuur? 

In de Omgevingsverordening (zie rechts onder ‘Verwijzingen en meer informatie’) staat beschreven waar het Gelders Natuurnetwerk (GNN) ligt. Het Natuurbeheerplan geeft een beeld van bestaande en nieuw te ontwikkelen natuur in het GNN. Hoe we natuur willen maken staat beschreven in het vastgestelde Natuurbeheerplan 2022. Welke soort natuur we willen binnen een bepaald gebied staat op de de bijbehorende kaart. Natuurlijk is het soort natuur afhankelijk van de grondsoort en de grondwaterstand.

Natuurbeheerplan

Elk jaar passen we het Natuurbeheerplan aan. Dit doen we samen met terreinbeheerders. Zoals Natuurmonumenten, Het Gelders Landschap, Staatsbosbeheer, natuurcollectieven, collectieven voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer of andere belanghebbenden.

Verwijzingen met meer informatie:

Procedure ontwerp Natuurbeheerplan 2023

Op 5 april 2022 is namens Gedeputeerde Staten het ontwerp Natuurbeheerplan 2023 inclusief de bijbehorende kaarten vastgesteld, zie hiervoor rechts onder 'Documenten & links'.  Van 13 april 2022 tot en met 25 mei 2022 kunt u uw zienswijze kenbaar kunnen maken. De zienswijzen worden beoordeeld en indien van toepassing, bij positief besluit, verwerkt in de kaarten van het Natuurbeheerplan 2023 en in een reactienota en uiterlijk de eerste week van september kenbaar gemaakt. In de reactienota wordt namens Gedeputeerde Staten gereageerd op de ingezonden zienswijzen.

Documenten & links

Reageren op het ontwerp

U kunt digitaal reageren op het ontwerp beheerplan door het reactieformulier in te vullen.

Bestaande en nieuwe natuur

Hoe houdt de provincie het Gelders Natuurnetwerk en de agrarische natuur in balans? En hoe verloopt de ontwikkeling van (nieuwe) natuur? Op onderstaande pagina's leggen we het uit.

Gezond en gevarieerd bos

We zorgen voor meer gezond en afwisselend bos in Gelderland. Hiervoor nemen we een aantal maatregelen.

Monitoring van de natuur

In het rapport ‘Hoe gaat het met de biodiversiteit in Gelderland’ leest u hoe het ervoor staat met onze biodiversiteit. Er is ook een uitgebreide rapportage over de staat van de Gelderse natuur. Deze rapportage is 3 jaar geleden uitgebracht. Bent u benieuwd hoe wij monitoring uitvoeren? Bekijk dan de factsheet over natuurmonitoring.

Meer informatie over de staat van onze natuur:

Dieren beschermen en beheren

Inheemse dieren zijn beschermd, je mag ze niet zomaar verjagen of doden. Heeft u landbouwschade of dreigt er gevaar voor de volksgezondheid? Dan kunt u ontheffing aanvragen van het verbod op het verjagen of doden van dieren. Heeft u een aanrijding met en wild dier? Dan dient u dit te melden.