Meedoen met provincie Gelderland

In de aanpak Meedoen met provincie Gelderland staat hoe we inwoners willen betrekken bij het maken en uitvoeren van onze plannen. En andersom ook: als plannen van onze inwoners bij onze visie passen, willen we graag meedoen. Dit noemen we participatie.

We willen graag weten wat er speelt. En we gebruiken de kennis en ervaring van anderen. Samen komen we tot betere plannen, uitvoering en resultaten.

Iedereen doet mee

In de aanpak 'Meedoen met provincie Gelderland', eerder genoemd de 'Gelderse participatieaanpak 2021', staat hoe we luisteren naar onze inwoners. Dit zijn Gelderse medeoverheden, kennis-en onderwijsinstellingen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en natuurlijk inwoners. En in de aanpak staat ook hoe we inwoners betrekken bij het maken en uitvoeren van beleid. Van begin tot eind.

Rekening houden met iedereen

Meedoen betekent niet altijd dat je je zin krijgt, want we houden rekening met iedereen. We stemmen onze werkwijze af op wat per geval nodig is: in de praktijk leveren we dus ook maatwerk. Maatwerk dat past bij onze rol als provincie én de invloed van de inwoner. Belanghebbenden krijgen vooraf inzicht in de werkwijze en weten wat we met de uitkomst doen. 

Voorstellen uit de samenleving 

We ondersteunen ook voorstellen uit de samenleving als die aansluiten bij onze omgevingsvisie en beleid. Iedereen die een mening, belang of idee heeft over een visie of plan voor de leefomgeving, krijgt de kans om mee te denken én mee te doen. 

Regels voor meedoen met de provincie

We hebben de aanpak 'Meedoen met provincie Gelderland' vertaald en vastgelegd in regels van de provincie: een zogenoemde verordening. Deze regels zijn van toepassing op iedereen. De ontwerp-verordening lag ter inzage van december 2023 tot eind februari 2024. Iedereen kon in deze periode reageren in de vorm van een schriftelijke, digitale of mondelinge zienswijze.

 

We hebben 4 zienswijzen ontvangen. Deze reacties hebben we verwerkt in een Reactienota. Heeft u een zienswijze ingediend? Alle indieners ontvangen deze Reactienota. Hierin kunt u lezen of de reacties hebben geleid tot een aanpassing van de regels over meedoen met provincie Gelderland. Gedeputeerde Staten leggen deze regels ter vaststelling voor aan provinciale Staten, in het tweede kwartaal van 2024.