Warmtetransitie

We schakelen af van aardgas en gaan onze huizen en gebouwen anders verwarmen. Daarvoor werken we nauw samen met het Rijk, gemeenten, woningcorporaties en netwerkbedrijf Alliander in de omschakeling naar duurzame warmtebronnen.
Warmtetransitie

De warmtetransitie is niet alleen een technische en financiële opgave, maar ook een sociale opgave. De gevolgen van de warmtetransitie worden zichtbaar in elke wijk, in elke straat en achter elke voordeur. Gemeenten hebben de regie over de warmtetransitie. Wij ondersteunen gemeenten om de transitie te versnellen. Op deze pagina leest u over een aantal van de instrumenten en vindt u meer informatie over warmtebronnen.

Handige links

Het Expertteam Warmte

Gemeenten beslissen zelf hoe ze de warmtetransitie lokaal vormgeven. Het Expertteam Warmte biedt alle gemeenten technische ondersteuning met kennis over bijvoorbeeld warmtetechnieken, financiering en juridische zaken.

Wijk van de Toekomst

Het programma Wijk van de Toekomst begeleidt bewonersinitiatieven, gemeenten en andere partijen bij het toekomstbestendig maken van de wijken. Deelnemers krijgen project-, proces-, communicatie- en participatieondersteuning bij de uitvoering van de wijkplannen. Zo versnellen we de warmtetransitie in de wijk.

Gelders Warmte Infra bedrijf

Geen aardgas meer in de woningen maar duurzame warmte van de restwarmte van een bedrijf, oppervlaktewater of uit de aarde die via warmtenetten naar woningen wordt gebracht. Zo gaan we meer Gelderse woningen verwarmen de komende jaren. In Gelderland liggen al warmtenetten die vaak bij de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen zijn aangelegd. De markt pakt op dit moment de aanleg van nieuwe warmtenetten bij bestaande woningen niet voldoende op. De provincie ziet een rol voor de overheid om de aanleg te versnellen. Samen met Alliander, IEG fonds (van OostNL) en gemeenten werken we aan het oprichten van een Gelders Warmte infrabedrijf. Dit bedrijf moet warmteleidingen gaan leggen en samen met (lokale) warmteleveranciers de gebouwde omgeving van warmte voorzien. Hoe het precies eruit gaat zien werken we nu verder uit. 

Duurzame warmtebronnen

We gebruiken nu nog vaak aardgas voor het verwarmen van gebouwen en industriële processen. Maar er zijn in Gelderland ook andere, duurzame warmtebronnen waar we gebruik van kunnen maken. We kunnen bijvoorbeeld warmte halen uit oppervlakte-, of rioolwater, de zon, of diep uit de bodem (geothermie). Provincie Gelderland ondersteunt de zoektocht naar alternatieven en werkt mee aan onderzoeken en experimenten. Binnenkort is de Warmteatlas beschikbaar. De Warmteatlas geeft gemeenten informatie over de verschillende warmtebronnen. Ook staat er informatie op over de vraag naar warmte en warmtenetten.

Vormen van warmtetransitie

Aquathermie is het duurzaam verwarmen en koelen van gebouwen door het gebruik van water. Dit kan door het gebruik van warmte en koude uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). In Gelderland wordt onderzoek gedaan naar de toepassing van deze vorm van verwarmen. Lees hier meer informatie over aquathermie

Diep in de ondergrond, minstens 500 meter diep, is warm water opgeslagen in zand- en gesteentelagen. Dit water kunnen we oppompen uit de aarde. Warmtewisselaars dragen de warmte vervolgens over aan water in een warmtenet. Het afgekoelde water gaat weer terug de diepte in. 

De provincie liet onderzoeken waar in Gelderland het gebruik van geothermie mogelijk is. De resultaten van het onderzoek staan in het “Potentieonderzoek Geothermie Gelderland”. Uit dit onderzoek blijkt dat geothermie kan zorgen voor een deel van de warmte in een aantal Gelderse gemeenten. Daarbij is gekeken naar de beschikbare warmte en naar de warmtevraag in de verschillende gebieden. Lees de publieksvriendelijke versie van het rapport. Het volledige, wetenschappelijke rapport is op aanvraag beschikbaar. 

Een andere duurzame warmtebron is bodemenergie. Daarbij gaat het om warmte dat van maximaal 300 meter diepte komt en vaak een temperatuur van 15 – 20 graden Celsius heeft. Voor het verwarmen van bijvoorbeeld woningen is een hogere temperatuur nodig. Een warmtepomp kan dan een aanvulling zijn en zorgen voor het verhogen van de temperatuur. Het afgekoelde water gaat na gebruik weer terug de bodem in. Er zijn ook systemen die in de winter het warme water gebruiken en in de zomer het koele water. Dit noemen we warmte koude opslag (WKO, soms ook KWO genoemd). Bekijk meer informatie over aardwarmte.