N332: Lochem - Laren (A1)

Van vrijdag 21 juli 2023 tot en met maandag 31 juli 2023 voeren we groot onderhoud uit aan de hoofdrijbaan van de N332 tussen Lochem en de A1.

Naast het vervangen van asfalt voeren we verschillende maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Naar verwachting verbreden we in 2024 of 2025 de parallelweg tussen Rengersweg en Knibbeldijk.

Planning

Wannneer?Wat?

2021 – 2022

voorbereiding van het werk (definitief ontwerp, vergunningen en aanbesteding) 

Vrijdag 21 juli tot en met maandag 31 juli 2023

uitvoering werkzaamheden

2024 of 2025

uitvoering overige werkzaamheden

Deze planning is onder voorbehoud. 

Verkeersveiligheid verbeteren 

Op de Rengersweg (N332) tussen Lochem en de A1 voeren we onderhoud aan de hoofdrijbaan uit. We vervangen het asfalt en voeren maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarnaast maken we het kruispunt Kwinkweerd-Rengersweg aanzienlijk groter. Dat is nodig voor goede doorstroming van het verkeer dat komt vanaf de nieuwe provinciale weg N346 Schakel Achterhoek-A1. 

Werkzaamheden nu en in de toekomst 

In 2023 voeren we verschillende maatregelen uit. 

 • Zomer 2023: 
  • asfaltonderhoud tussen Lochem en de A1 
  • fietsoversteek Rossweg verbeteren 
  • ontbrekende geleiderail plaatsen 
 • In 2024 of 2025 verwachten we de volgende maatregelen uit te kunnen voeren: 
  • ontbrekende leuningen bij onderdoorgangen aanbrengen 
  • aansluiting Brenschutte verbeteren 
  • aansluiting Molendijk opheffen 
  • bomen afschermen of kappen 
  • parallelweg tussen Rengersweg en Knibbeldijk verbreden 

Werkzaamheden rondom Lochem  

In 2023 werken we tegelijk aan de N332, N346 en N825 in de omgeving van Lochem. We stemmen de werkzaamheden zorgvuldig op elkaar af, zodat Lochem en de Achterhoek bereikbaar blijven. Toch is het onvermijdelijk dat er hinder ontstaat door de werkzaamheden, afsluitingen en omleidingen. Met deze werkzaamheden verbeteren we de bereikbaarheid en verkeersveiligheid op het provinciale wegennet van en naar de Achterhoek. Door deze werkzaamheden goed op elkaar af te stemmen, blijft de regio bereikbaar. Lees in dit nieuwsbericht meer.

Bomen 

Langs de N332 staan veel bomen. We beoordelen regelmatig of de bomen nog in goede conditie zijn. Op dit moment zijn er ongeveer 5 bomen in een matige conditie. Wij houden deze bomen in de gaten. Eind 2022 bepalen we wat we met deze bomen doen. Als we de bomen kappen maken we ook een zogenaamd compensatieplan. Hierin beschrijven we waar we nieuwe bomen aanplanten en welke soorten dit zijn.

Landschappelijke inpassing 

We willen het oorspronkelijke landschap langs de N332 weer beleefbaar maken en de biodiversiteit versterken. Hiervoor kunnen we gebruik maken van fruitbomen, struiken en hagen. Aanwonenden kunnen na overleg op kosten van de provincie de beplanting aanplanten op hun eigen grond. Bent u aanwonend en wilt u hier meer over weten? Geef dit dan aan via het vragenformulier onderaan deze pagina. 

Landbouwverkeer 

Woaker Loarne, Cumela, LTO en een aantal lokale loonbedrijven geven aan dat er veel landbouwverkeer rijdt op de parallelweg tussen de Rossweg en Rengersweg en in de bebouwde kom van Laren. Dit zorgt soms voor knelpunten, vooral voor fietsers. We verbreden de parallelweg om voldoende ruimte te maken voor landbouwverkeer en fietsverkeer.  

 We onderzochten samen met lokale belangenorganisaties de problematiek rondom landbouwverkeer in de bebouwde kom van Laren en de mogelijkheid om daarom de N332 tussen de rotonde Markeloseweg en de Rengersweg open te stellen voor landbouwverkeer. Uit dit onderzoek bleek dat slechts een viertal landbouwvoertuigen dan niet meer door de kern van Laren rijden. Terwijl deze voertuigen toe laten op de N322 een nadelig gevolg heeft voor de doorstroming en verkeersveiligheid. Om de N322 geschikt te maken voor landbouwvoertuigen zijn aanpassingen aan de weg nodig. Aanpassingen die een grote investering vragen en veel impact op de omgeving hebben. Op basis van deze uitkomsten hebben wij besloten de N322 niet open te stellen voor landbouwverkeer. Wel willen we in 2024 of 2025 de parallelweg tussen het kruispunt met Rengersweg en de Knibbeldijk breder maken, om hiermee de veiligheid van fietsers en landbouwverkeer op de huidige smalle parallelweg te verbeteren. De kosten voor het verbreden van de parallelweg vallen hoger uit dan verwacht. We nemen naar verwachting begin 2023 een besluit over het inzetten van extra budget voor deze maatregelen. 

Digitale informatiebijeenkomsten 

We organiseerden 2 informatiebijeenkomsten in mei en juni 2021. Tijdens deze bijeenkomsten konden belangstellenden verduidelijkende vragen stellen over de ontwerpen en de geplande maatregelen. Daarnaast toonden we de ontwerptekeningen: deel A en B (PDF 3 MB); deel C (PDF 4 MB)

Reactienota 

In deze reactienota (PDF 270 kB) leest u een samenvatting van alle ontvangen reacties met de antwoorden. Bij hoofdstuk 2, onderwerp ‘Geluidbelasting vanwege de Rengersweg’ horen de bijlagen Figuur 1 Jaargemiddelde geluidbelasting huidige situatie (615 kB); en Figuur 2 Jaargemiddelde geluidbelasting toekomstige situatie (PDF 624 kB)

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.