N332: Lochem - Laren (A1)

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N322 Lochem - Laren (A1).

In 2023 voeren we groot onderhoud uit aan de N332 tussen Lochem en de A1. Naast het vervangen van asfalt voeren we verschillende maatregelen uit om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Verkeersveiligheid verbeteren

We voeren de volgende maatregelen uit:

  • Asfaltonderhoud tussen Lochem en de A1
  • Plaatsen ontbrekende geleiderail
  • Aanbrengen ontbrekende leuningen bij onderdoorgangen
  • Verbreden parallelweg tussen Rengersweg en Knibbeldijk
  • Verbeteren aansluiting Brenschutte
  • Verbeteren fietsoversteek Rossweg
  • Opheffen aansluiting Molendijk
  • Bomen afschermen of kappen

Bomen

Langs de N332 staan veel bomen. We beoordelen regelmatig of de bomen nog in goede conditie zijn. Op dit moment zijn er ongeveer 5 bomen in een matige conditie. Wij houden deze bomen in de gaten. In 2022 bepalen we wat we met deze bomen doen. Als we de bomen kappen maken we ook een zogenaamd compensatieplan. Hierin beschrijven we waar we nieuwe bomen aanplanten en welke soorten dit zijn. 

Landschappelijke inpassing

We willen het oorspronkelijke landschap langs de N332 weer beleefbaar maken en de biodiversiteit versterken. Hiervoor kunnen we gebruik maken van fruitbomen, struiken en hagen. Aanwonenden kunnen na overleg op kosten van de provincie de beplanting aanplanten op hun eigen grond. Bent u aanwonend en wilt u hier meer over weten? Geef dit dan aan via het vragenformulier onderaan deze pagina.

Planning

Voor het groot onderhoud aan de N332 gaan we uit van de volgende planning:

  • 2021 – 2022: voorbereiding van het werk (definitief ontwerp, vergunningen en aanbesteding)
  • 2023: uitvoering werkzaamheden

Deze planning is onder voorbehoud.

Landbouwverkeer

Woaker Loarne, Cumela, LTO en een aantal lokale loonbedrijven geven aan dat er veel landbouwverkeer rijdt op de parallelweg tussen de Rossweg en Rengersweg en in de bebouwde kom van Laren. Dit zorgt soms voor knelpunten, vooral voor fietsers. We verbreden de parallelweg om voldoende ruimte te maken voor landbouwverkeer en fietsverkeer. 

We onderzochten samen met lokale belangenorganisaties de problematiek rondom landbouwverkeer in de bebouwde kom van Laren en de mogelijkheid om daarom de N332 tussen de rotonde Markeloseweg en de Rengersweg open te stellen voor landbouwverkeer. Daaruit blijkt dat het lage aantal voertuigen (+- 4 per dag) dat daardoor niet meer door de kern van Laren hoeft te rijden en de nadelen voor de veiligheid en doorstroming voor het verkeer op de N332, niet opwegen tegen de grote investeringen en de impact van de aanpassingen op de omgeving. Om die reden besluiten we de N332 niet open te stellen voor landbouwverkeer. Wel maken we de parallelweg tussen het kruispunt met Rengersweg en de Knibbeldijk breder, om daar het knelpunt van fietsers en landbouwverkeer op de smalle parallelweg te verminderen. 

Digitale informatiebijeenkomsten

We organiseerden 2 informatiebijeenkomsten in mei en juni 2021. Tijdens deze bijeenkomsten konden belangstellenden verduidelijkende vragen stellen over de ontwerpen en de geplande maatregelen. Daarnaast toonden we de ontwerptekeningen: deel A en B (PDF 3 MB)deel C (PDF 4 MB).

Reactienota

In deze reactienota (PDF 270 kB) leest u een samenvatting van alle ontvangen reacties met de antwoorden. Bij hoofdstuk 2, onderwerp ‘Geluidbelasting vanwege de Rengersweg’ horen de bijlagen Figuur 1 Jaargemiddelde geluidbelasting huidige situatie (615 kB); en Figuur 2 Jaargemiddelde geluidbelasting toekomstige situatie (PDF 624 kB).

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.