N225: Faunapassage Renkums Beekdal

Het Renkums Beekdal ligt tussen de Veluwe en de uiterwaarden van de Nederrijn. De N225 van Renkum naar Wageningen doorsnijdt deze 2 Natura 2000-gebieden. We leggen een faunapassage aan onder de N225, zodat dieren zich tussen de leefgebieden kunnen verplaatsen.

De N225 is een belangrijke ontsluitingsweg tussen Wageningen en de A50 en maakt ook onderdeel uit van de waterkering van de Nederrijn en het achterland. Deze waterkering  beschermt gebouwen, wegen, terreinen en natuur tegen wateroverlast van de Nederrijn. En wordt beheerd door Waterschap Vallei en Veluwe maar is eigendom van Staatbosbeheer. De faunapassage wordt een open verbinding onder de weg door. We maken een ringdijk in de uiterwaarde om de gebieden te beschermen tegen het hoge water. Er komt een gemaal in de nieuwe waterkering. Het water van het Beekdal wordt dan bij een hoge waterstand afgevoerd in de rivier.   

Faunapassage Renkums Beekdal

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben samen met de terrein eigenaren en gemeenten gekozen voor de aanleg van een faunapassage ter hoogte van het Renkums Beekdal. De faunapassage bestaat uit een onderdoorgang geschikt voor groot wild waaronder herten en reeën en voor waterafhankelijke diersoorten zoals padden, kikkers, salamanders en eventueel vissen. De passage wordt aangevuld met ondersteunende beplanting die het wild begeleiden.

Wandelaars en fietsers mogen niet door de faunapassage, omdat we de dieren in niet willen verstoren. 

Viaduct over de faunapassage 

 Het viaduct krijgt een natuurlijke taluds (flauwe helling). We maken 3 bruggen, zodat er voldoende lichtinval is, wat aantrekkelijk is voor groot wild.   

Er komen 2 fietsbruggen en 1 brug voor gemotoriseerd verkeer. We houden rekening met de gewenste verbreding van het fietspad aan de zuidelijke kant als onderdeel van het Rijn Waal pad. We verlagen deels het terrein onder en naast de faunapassage, maar we verhogen ook plaatselijk de huidige N225.  

 Voor de zuidelijke fietsbrug houden we rekening met de gewenste verbreding van het fietspad als onderdeel van het Rijn Waal pad. 

Om ervoor te zorgen dat de faunapassage geschikt is voor (edel)herten, moet de hoogte onder de bruggen 4 meter zijn. De totale overspanning van het viaduct met de 3 bruggen bedraagt 42 meter.

Ringdijk

De Ringdijk in de uiterwaarde van de Nederrijn krijgt dezelfde hoogte als de huidige kering. Om te zorgen dat de ringrijk aantrekkelijk is voor het passeren van groot wild, maken we deze deels met een flauwe helling. Groot wild en waterafhankelijke diersoorten ondervinden geen hinder van de waterkering in het landschap. 

Watergangen

We bundelen de huidige watergangen in het gebied en laten deze door de faunapassage lopen. Tijdens hoog water van de Nederrijn wordt de watergang afgesloten en wordt het water uit het Beekdal via een nieuw gemaal afgevoerd in de rivier. Het gebouw van het oude gemaal is een monument. We verplaatsen dit gebouw naar de nieuwe locatie. De nieuwe watergangen mogen er niet voor zorgen dat het gebied verdroogt.

Omdat het peil van de watergangen ten noorden van de faunapassage een stuk hoger liggen dan de watergang ten zuiden van de Ringdijk maken we aan de noord- en zuidzijde van de faunapassage “stapstenen” voor amfibieën, reptielen en vissen.

Planuitwerking en werkvoorbereiding

We werken de voorkeursvariant uit tot een definitief ontwerp, inclusief de terreininrichting rondom de onderdoorgang. Dat doen we samen met terreineigenaren Staatbosbeheer, Zinzia, het Waterschap Vallei en Veluwe, Rijkswaterstaat, gemeenten Wageningen en Renkum en de Bekenstichting.

Nadat het ontwerp van de faunapassage klaar is, starten we met de aanvraag van de nodige vergunningen.

Planning

Wanneer?Wat?

oktober 2022 - oktober 2023

Planuitwerking

oktober 2023 - december 2024

Aanvraag vergunningen

oktober 2023 - december 2024

Werkvoorbereiding

maart 2025 - december 2025

Realisatie

Verkeersmaatregelen

De aanleg van de faunapassage leidt tot verkeersoverlast voor gemotoriseerd- en fietsverkeer. We doen ons best de overlast te beperken. Tijdens de planuitwerking onderzoeken we mogelijkheden om het verkeer langs het werk te leiden zonder grote omleidingsroutes. 

Hoe houden wij u op de hoogte

Op onze website staat informatie over de voortgang van de werkzaamheden. Deze werken we bij nieuwe ontwikkelingen bij. Direct aanwonenden informeren we per brief over de voortgang van het project.  

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.