Vitaal landelijk gebied Gelderland

Provincie Gelderland werkt aan een leefbaar en economisch sterk platteland. Dit doen we samen met gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties en de agrarische sector.
Laatst gewijzigd op: 3-juni-2024

We maken een programma

Het is goed wonen in Gelderland. Om dat te behouden is het nodig om de uitdagingen in onze provincie aan te pakken. We hebben te maken met klimaatverandering (droogte, hitte en hevige regenbuien) en de achteruitgang van de kwaliteit van natuur, landschap, bodem en water. Met het programma Vitaal landelijk gebied Gelderland (VLGG) willen we het landelijk gebied versterken en zorgen dat het de uitdagingen aan kan. Daarom werken we aan een gezond, vitaal en leefbaar landelijk gebied met een duurzame land- en tuinbouw, gezonde en sterke natuurgebieden, duurzame industrie, met voldoende ruimte om te wonen, werken en recreëren, schoon en voldoende (drink)water en goed bestand tegen droogte, hitte en hevige regenbuien. 

Opdracht van het Rijk 

We geven met het VLGG een Gelderse invulling aan de doelen van het Rijk voor natuur, water en klimaat. Deze doelen volgen uit internationale afspraken en staan in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Hierin bepaalt de Rijksoverheid de doelen voor heel Nederland. Provincies werken die doelen uit voor hun eigen gebied en bepalen hoe ze die doelen willen bereiken. Daarvoor krijgen ze geld van het Rijk.  

In juli 2023 hebben we een eerste stap gezet en een gebiedsplan gemaakt en aangeboden aan de minister van Natuur en Stikstof. In dit gebiedsplan staat welke maatregelen we al hebben genomen en nog gaan nemen om de uitstoot van stikstof te verminderen en de natuur te verbeteren. In het gebiedsplan staat ook hoe het gaat met de natuur in de verschillende Natura 2000-gebieden (natuurdoelanalyses). En hoever we zijn in het bereiken van de doelen (instandhoudingsdoelstellingen) voor deze gebieden. Daarnaast hebben we adviezen geschreven en hebben we onderzocht welke kennis er al is over de thema’s natuur, water, klimaat, stikstof en land- en tuinbouw. Het gebiedsplan en de zogenoemde kennisdocumenten vindt u op de webpagina belangrijke documenten.