Uitvoering

We voeren het programma uit in gebiedsprocessen, projecten en met hulp van subsidieregelingen. We zijn hier voor een deel al mee gestart. We hoeven dus niet te wachten tot het programma VLGG definitief is vastgesteld.

Gebiedsprocessen

In een gebiedsproces bepalen overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en inwoners met elkaar wat er moet gebeuren om de doelen van het programma te bereiken. Ze gaan op zoek naar een aanpak die past bij het gebied, bij wat inwoners en gebruikers willen én waarmee we onze doelen bereiken. Per gebied wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn en hoe de deelnemers dit samen voor elkaar kunnen krijgen. In gebiedsprocessen spelen vaak meerdere opgaven een rol, zoals water vasthouden, verhogen van biodiversiteit rond Natura2000-gebieden, maatregelen langs beken vanwege de Kaderrichtlijn Water, landschapsversterking en natuurherstel. Als provincie voeren we de regie over het bereiken van de doelen via processen en projecten. Als regisseur geven we kaders mee. Wij treden op als bevoegd gezag vanuit de Omgevingswet en de Wet Natuurbescherming en wij ondersteunen onder meer met inzet van subsidieregelingen.  

Voorbeelden van al lopende gebiedsprocessen zijn: 

Subsidieregelingen 

Provincie en Rijk maken verschillende subsidieregelingen zodat ondernemers en organisaties maatregelen kunnen nemen of projecten kunnen uitvoeren. Voorbeelden zijn: subsidies voor het verminderen van de emissie van stikstof en broeikasgassen, of voor verbetering van landbouwbodems.  

Er zijn al veel subsidies die bijdragen aan een vitaal, gezond en leefbaar landelijk gebied.  

Regioarrangementen

Het programma Vitaal landelijk gebied Gelderland brengen we onder in de regioarrangementen.  De regioarrangementen beschrijven de gezamenlijke ambities, doelen en opgaven voor onze ruimte buiten en de omgeving waar we wonen en leven (leefomgeving).  Elk van de 7 Gelderse regio’s heeft een regioarrangement. Ze worden gemaakt met gemeenten en waterschappen volgens de Gelderse aanpak: samen, in samenhang en gebiedsgericht. De regioarrangementen zijn gebaseerd op bestaand beleid van de gezamenlijke overheden.