Natuurbeheerplan: waar welke natuur?

Het Natuurbeheerplan geeft een beeld van bestaande en nieuw te ontwikkelen natuur in het Gelders Natuur Netwerk (GNN).
Natuurbeheerplan: waar welke natuur?

In de Omgevingsverordening staat beschreven waar het Gelders Natuurnetwerk ligt. Hoe we natuur willen maken staat beschreven in het vastgestelde Natuurbeheerplan 2023. Op de bijbehorende kaart staat welke soorten natuur we willen binnen een bepaald gebied. En waaraan wij financieel willen bijdragen door het verstrekken van subsidies. Natuurlijk is het soort natuur afhankelijk van de grondsoort en de grondwaterstand.


Elk jaar passen we het Natuurbeheerplan aan. We betrekken hierbij terreinbeheerders. Zoals Natuurmonumenten, Het Gelders Landschap, Staatsbosbeheer, natuurcollectieven, collectieven voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer of andere belanghebbenden.

Procedure Natuurbeheerplan 2023

Op 30 augustus 2023 zijn namens Gedeputeerde Staten (GS) het Natuurbeheerplan 2023  en de reactienota vastgesteld. In de reactienota reageren GS op de ingezonden zienswijzen op het ontwerp-Natuurbeheerplan 2023 dat in april werd vastgesteld.

Documenten & links