Natuurbeheerplan: waar welke natuur?

Het Natuurbeheerplan geeft een beeld van bestaande en nieuw te ontwikkelen natuur in het Gelders Natuur Netwerk (GNN).
Afbeelding van een natuurgebied met zon, behorende bij het Natuurbeheerplan 2023

In de Omgevingsverordening staat beschreven waar het Gelders Natuurnetwerk ligt. Hoe we 'nieuwe' natuur aanleggen, staat beschreven in het vastgestelde Natuurbeheerplan 2023

Op de bijbehorende kaart staat welke soorten natuur gewenst zijn, binnen een bepaald gebied. Dit is afhankelijk van de grondsoort en de grondwaterstand, zoals te zien is op de kaart. De kaart laat ook zien waar wij financieel aan willen bijdragen met subsidie(s).

verduidelijking kaart van natuurbeheerplan.pngKlik op de kaart bovenin de blauwe balk '2023' aan.

Elk jaar passen we het Natuurbeheerplan aan. Dit doen we samen met terreinbeheerders, zoals Natuurmonumenten, Het Gelders Landschap, Staatsbosbeheer, natuurcollectieven, collectieven voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer of andere belanghebbenden.

Procedure ontwerp 'gewijzigd Natuurbeheerplan 2023 voor beheerjaar 2024'

Op 1 september 2023 zijn namens Gedeputeerde Staten het ‘Gewijzigd Natuurbeheerplan 2023 voor beheerjaar 2024’, de bijbehorende kaarten en de reactienotadefinitief vastgesteld. In de reactienota reageren we op de ingediende zienswijzen. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het Natuurbeheerplan, wel tot aanpassing van de kaarten.