Natuurbeheerplan: waar welke natuur?

In het Natuurbeheerplan staat waar subsidie voor het behoud en ontwikkeling van (agrarische) natuur en landschap mogelijk is in het Gelders Natuurnetwerk (GNN).
Afbeelding van een natuurgebied met zon, behorende bij het Natuurbeheerplan 2023

Procedure Ontwerp-Natuurbeheerplan 2025

Op 17 april 2024 zijn namens Gedeputeerde Staten het Ontwerp-Natuurbeheerplan 2025 (PDF 5 MB) en de bijbehorende kaarten vastgesteld. U kunt van 1 mei tot en met 12 juni 2024 reageren op het ontwerpplan en de bijbehorende kaarten. Dat doet u met een zienswijze.

Reageren op Ontwerp-Natuurbeheerplan 2025

U kunt tijdens de tervisieleggingsperiode met een zienswijze reageren op het ontwerpplan:

  • Digitaal door het invullen van het reactieformulier.
  • Schriftelijk door een reactie te sturen naar: Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Vermeld op de envelop en de brief ‘Ontwerp-Natuurbeheerplan 2025’ en zaaknummer 2024-001932.
  • Per e-mail naar post@gelderland.nl onder vermelding van zaaknummer 2024-001932 Ontwerp-Natuurbeheerplan 2025.

Procedure vaststellen definitief Natuurbeheerplan 2025 

De ingediende zienswijzen gaan we beoordelen en indien van toepassing verwerken in het Natuurbeheerplan en/of de kaarten. In een reactienota reageren we op de ingediende zienswijzen, Gedeputeerde Staten stellen deze vast. Vervolgens ontvangen de indieners van een zienswijze de reactienota. Daarna stellen Gedeputeerde Staten het Natuurbeheerplan 2025 definitief vast. 

Kaart Natuurbeheerplan 2024

Op de kaart staat welke natuur waar gewenst is. Dit is afhankelijk van de grondsoort en de grondwaterstand, zoals te zien is op de kaart. De kaart laat ook zien waar subsidie mogelijk is.

Klik op de kaart bovenin de blauwe balk '2024' aan

Subsidies voor natuur en Landschap

Subsidie uit de subsidieregeling S(K)NL is mogelijk voor natuurbeheer, agrarisch natuur- en landschapsbeheer, en water- en klimaatdoelen. Natuurbeheerders en agrarische collectieven kunnen subsidie aanvragen voor een beheertype met een looptijd van 6 jaar. Dit wordt ook wel een subsidieperiode genoemd. De subsidie kunt u aanvragen op basis van het laatst vastgestelde Natuurbeheerplan. De openstellingsperiode voor het aanvragen van beheersubsidie loopt van 15 november tot en met 31 december 2024.

Jaarlijks aanpassen Natuurbeheerplan

Elk jaar passen we het Natuurbeheerplan aan. Dit doen we samen met terreinbeherende organisaties, zoals Natuurmonumenten, het Gelders Landschap en Staatsbosbeheer, de natuurcollectieven, collectieven voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer en andere belanghebbenden.