N811: Lobith - Babberich

In 2024 starten we met het groot onderhoud van de N811 tussen Lobith en Babberich. We bereiden de werkzaamheden nu voor.

Naar verwachting starten we in de zomer van 2024 met het groot onderhoud aan de N811 tussen Lobith (rotonde Halve Maan) en Babberich (rotonde Dorpsstraat/N336). We vervangen de toplaag van het asfalt en we nemen maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren, zoals ‘natuurlijk sturen’. Mogelijk vinden er voor de start van het groot onderhoud al kleine onderhoudswerkzaamheden plaats. De actuele wegwerkzaamheden vindt u op Bereikbaar Gelderland.

We bereiden de uitvoering van de maatregelen nu voor. Deze werkzaamheden stemmen we af op de ontwikkelingen in Het Gelders Eiland en op de werkzaamheden aan de N812 tussen Babberich en Beek.

Nadat de wegwerkzaamheden zijn afgerond, realiseren we de groenvoorzieningen. Denk daarbij aan het herplanten van bomen en de aanplant van struiken en hagen. 

Planning

Wanneer?Wat?

Augustus -  september

Fase 1: asfaltonderhoud en aanpassen bushaltes Batavenweg

 

 

September – oktober

Fase 2: asfaltonderhoud van de Brugweg tot de rotonde, aanleggen twee nieuwe bushaltes

Medio oktober

Fase 3: asfaltonderhoud van de Brugweg tot de rotonde

Oktober - november

Fase 4: asfaltonderhoud Aerdtseweg en Witte Kruis, aanpassen fietsoversteek, vergroenen geleiders, reconstructie Witte Kruis en aanleg van 2 nieuwe bushaltes 

 

Plantseizoen 2024 - 2025

Herplant bomen en realisatie overige groenvoorzieningen

Werkzaamheden

We voeren dit jaar de volgende werkzaamheden uit aan de N811:

  • Asfaltonderhoud
  • Aanpassen kruispunten met Herwensedijk, Molenstraat en Polderdijk
  • Wijzigen busroute. We leggen daarvoor nieuwe bushaltes aan in Herwen en Babberich en heffen de bussluis op van het Witte Kruis naar de Zwanenwaay
  • Optimaliseren bebouwde-komgrens Babberich en vergroenen Witte Kruis in Babberich
  • Kabels en leidingen weghalen bij de bruggen over de Oude Rijn

Kaart van de werkzaamheden

3 Kaart werkzaamheden N811.jpg

De werkzaamheden verdeeld in 4 fasen. Klik op de kaart voor een grotere weergave.

Omleidingen

We doen er alles aan om de overlast tijdens de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Toch is het onvermijdelijk dat de N811 gedeeltelijk wordt afgesloten. Tijdens de werkzaamheden gelden er de volgende afsluitingen en omleidingen:

  • September (fase 1): de hoofdrijbaan wordt afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via Brugweg (N811), Babberich (Witte Kruis), Babberich N336, Elten (Zevenaarerstrasse), Eltenseweg, Lobith, Herwensedijk en Halve Maan. Deze omleiding geldt van 20.00 uur ‘s avonds tot 05.00 uur in de ochtend. 
  • Oktober (fase 2): de hoofdrijbaan wordt afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via Brugweg (N811), Babberich (Witte Kruis), Babberich N336, Elten (Zevenaarerstrasse), Eltenseweg, Lobith, Herwensedijk, Halve Maan, N811. Deze omleiding geldt van vrijdag 20.00 uur tot maandag 05.00 uur.
  • Oktober (fase 3): De rotonde bij Herwen wordt afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via Brugweg (N811), Babberich (Witte Kruis), Babberich (N336), Elten (Zevenaarerstrasse), Eltenseweg, Lobith, Herwensedijk, Halve Maan, N811. Deze omleiding geldt van vrijdag 20.00 uur tot maandag 05.00 uur.
  • November (fase 4): de hoofdrijbaan wordt afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via Babberich (N336), Elten (Zevenaarerstrasse), Eltsenweg, Lobith, Herwensedijk, Halve Maan, N811

N811 Verkeersbesluit

Als wegbeheerder van de N811 moeten we voor een aantal maatregelen een verkeersbesluit nemen. Het ontwerp-verkeersbesluit lag vanaf 23 maart tot en met 3 mei 2023 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Zevenaar. Er zijn geen zienswijzen ontvangen. Inmiddels is het verkeersbesluit vastgesteld.  Meer informatie over het verkeersbesluit leest u op de pagina van het Provinciaal blad van Gelderland.

Natuurlijk sturen

In Babberich stimuleren we weggebruikers om hun weggedrag aan te passen aan de omgeving. Naast de normale verkeersmaatregelen gebruiken we hiervoor gebiedseigen landschapselementen. Zo plaatsen we een haag langs het Witte Kruis en vergroenen we de midden- en langsgeleiders van de weg. Dat zorgt niet alleen voor betere hemelwaterafvoer, maar geeft de weg een ander aanzien. Het komt dorpser over, zo ervaar je als weggebruiker beter dat je binnen de bebouwde kom rijdt. En dat stimuleert om veiliger te rijden.

Busroute

We wijzigen de busroute, zodat de bus niet meer door de kernen van Herwen en Babberich rijdt, maar via de N811 gaat. Daarom maken we 3 nieuwe haltes: in Herwen bij het kruispunt met de Herwensedijk/Molenstraat en bij de rotonde met de Aerdtsedijk/Molenstraat. En in Babberich bij de aansluiting met de De Neréestraat. In de ontwerptekeningen onder ‘Documenten’ ziet u de locaties van de nieuwe haltes. In Babberich halen we ook de bussluis weg omdat deze met de gewijzigde busroute niet meer nodig is. Bovendien wordt hij nu veel onjuist gebruikt, dit zorgt voor gevaarlijke situaties.

Verwijderen van bomen

Voor het plaatsen van de nieuwe bushaltevoorzieningen bij de rotonde Aerdtsedijk/Molenstraat is het nodig dat we bomen verwijderen. Naar verwachting gaat dat om ongeveer 18 bomen. Een aantal daarvan is ook aangetast door de essentaksterfte. We planten ter compensatie in totaal 26 nieuwe bomen. In de verkenningsfase hebben we hierover al gesproken met Gemeente Zevenaar, de dorpsraden van Herwen en Babberich en met een contactpersoon van IVN, afdeling Lobith.

Vervangingsplan bomen 

Voor de plannen rondom bomen en groen maken we een integraal inrichtingsplan. Daarin staat bijvoorbeeld waar we nieuwe bomen planten ter compensatie van de kap voor de bushaltes. Ook hebben we een vervangingsplan gemaakt voor de boomstructuren tussen Lobith en de rotonde bij Herwen. Die bomen hebben nog een beperkte toekomstverwachting van ongeveer 5 tot 15 jaar. We maken een plan zodat bij uitval van individuele bomen er nieuwe bomen toekomstbestendig worden aangeplant. Wij gaan deze bomenrij dus niet in 1 keer vervangen, zo’n kaalslag is niet nodig en vinden wij onwenselijk.

Landbouwverkeer op hoofdrijbaan

Voorheen gold er een verbod voor landbouwverkeer op de N811 Batavenweg, tussen de rotonde Halve Maan bij Lobith en de aansluiting op de Brugweg (kilometer 1,730 tot kilometer 4,300). Landbouwvoertuigen moesten rijden via lokale wegen, zoals de Polderdijk in Herwen. Maar daar fietsen ook aanwonenden, scholieren en toeristen. Dat levert gevaarlijke situaties op. Om die reden staan we nu toch het landbouwverkeer toe op de N811. We hebben de bebording langs de weg daarop al aangepast.

Het Gelders Eiland

De N811 ligt in het gebied ‘Gelders Eiland’. De gemeente Zevenaar werkt samen met de provincie en de verschillende dorpsraden aan plannen om de leefbaarheid en de bereikbaarheid van het Gelders Eiland te verbeteren. We stemmen de plannen voor de N811 af met de gemeente Zevenaar, de politie en de dorpsraden van Herwen en Babberich. De werkzaamheden aan het Witte Kruis bereiden we in nauw overleg met de gemeente voor. 

Ook vinden er werkzaamheden aan de provinciale weg N812 tussen Babberich en Beek plaats. We stemmen de werkzaamheden op elkaar af zodat het gebied bereikbaar blijft.

Presentatiefilm

De voorbereidingen en gesprekken leidden tot plannen voor verbetering van en rond de weg. Deze plannen lichtten we toe in deze korte presentatiefilm uit 2021. In de video wordt 2023 aangehouden als jaar waarin we starten met de uitvoering. De uitvoering van de werkzaamheden is echter opgeschoven naar 2024. presentatiefilm.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.