A50-corridor Nijmegen-Eindhoven

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de A50 Corridor tussen Nijmegen en Eindhoven.

De A50 is rond de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven een zwaar belast project en kent veel files. Dat geeft veel vertraging en is vervelend voor automobilisten. De gevolgen treffen iedereen die in de regio woont of werkt en gebruik moet maken van de A50. We verwachten dat de bevolking de komende jaren groeit en dat daardoor de problemen op en in de regio rondom de A50 verder toenemen. Ingrijpen is dus echt nodig. Daarom besloten provincie Gelderland, provincie Noord-Brabant en het Rijk om de files op de A50 en de doorstroming van het verkeer op het onderliggende wegennet samen aan te pakken.

Nieuwsbrieven

Onderzoek naar problemen op de A50

In 2019 deden provincie Gelderland samen met provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek naar de problemen op de A50. Uit dat MIRT-onderzoek bleek dat de files op de A50 ervoor zorgen dat de regio minder goed kan concurreren met andere regio’s. Ook bleek dat er meer verkeer op provinciale wegen rijdt om zo de files te ontwijken. Dat veroorzaakt geluidsoverlast en is slecht voor de luchtkwaliteit.

De provincies, gemeenten en het bedrijfsleven besloten daarom om samen met het Rijk te werken aan oplossingen voor de A50. Dat doen we in 2 werksporen:

  1. de MIRT-verkenning en
  2. de Strategische Agenda en Mobiliteitsaanpak.

Maatregelen aan de infrastructuur: de MIRT-verkenning

In het eerste werkspoor wordt een MIRT-verkenning voor de A50 uitgewerkt. Daarin onderzoeken we welke maatregelen er in infrastructuur mogelijk zijn om de problemen op te lossen. We kijken eerst breed naar welke mogelijkheden er allemaal zijn om de doorstroming te verbeteren en files tegen te gaan. Vervolgens beoordelen we welke maatregelen het beste passen. In het najaar van 2022 willen we een lijst met haalbare maatregelen klaar hebben. Op basis hiervan beslist de minister van infrastructuur en waterstaat welke maatregelen verder worden uitgewerkt en uitgevoerd.

Strategische Agenda en mobiliteitsaanpak

Het tweede werkspoor is de ‘Strategische Agenda en Mobiliteitsaanpak’. Daarin brengen samen met een groot aantal betrokken partijen de kenmerken van de mobiliteit in het gebied rondom de A50 in kaart. We kijken ook hoe die kenmerken zich de komende jaren ontwikkelen. Daar hebben we inmiddels een goed beeld van. Zo weten we dat:

  • de auto een belangrijk vervoermiddel is en ook blijft;
  • er kansen liggen op het gebied van openbaar vervoer;
  • de afstanden die mensen reizen vaak niet haalbaar zijn met de fiets;
  • het zuidelijk deel van de corridor niet goed doorstroomt en
  • er veel logistieke bedrijven in het gebied gevestigd zijn die belangrijk zijn voor de regio.

Die verschillende kenmerken en ontwikkelingen op ruimtelijk, demografisch en economisch vlak hebben allemaal invloed op de bereikbaarheid van de regio. We werken een mobiliteitsaanpak uit met daarin meerdere oplossingen voor de problemen op de A50 en het gebied eromheen. Naast investeringen die het rijk in de A50 doet, werken regionale partijen de maatregelen verder uit in de ‘mobiliteitsaanpak’. Dat doen we samen met de gemeenten, de provincies, het ministerie van I&W, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties uit de regio. Bijvoorbeeld door regelmatig met elkaar in gesprek te gaan tijdens stakeholdersbijeenkomsten. Zo worden de Strategische Agenda en de mobiliteitsaanpak iets waarbij zo veel mogelijk partijen inbreng leveren en aan deelnemen.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.