A50: Nijmegen-Eindhoven

Op de A50 Nijmegen – Eindhoven staan vaak files. Dat geeft veel vertraging en is vervelend voor automobilisten. Samen met provincie Noord-Brabant en het Rijk werken we aan oplossingen in 2 werksporen. Zodat we vlot en veilig de weg op kunnen.

De A50 is rond de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven zwaar belast en kent veel files. De gevolgen treffen iedereen die in de regio woont of werkt en gebruik moet maken van de A50. We verwachten dat de bevolking de komende jaren groeit en dat daardoor de problemen op en in de regio rondom de A50 verder toenemen. Ingrijpen is dus nodig. Daarom besloten provincie Gelderland, provincie Noord-Brabant en het Rijk om de files op de A50 en de doorstroming van het verkeer op de omliggende wegen samen aan te pakken

Onderzoek naar problemen op de A50

In 2019 deden we samen met provincie Noord-Brabant en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek naar de problemen op de A50. Uit dat onderzoek bleek dat de files op de A50 ervoor zorgen dat de regio minder goed kan concurreren met andere regio’s. Ook bleek dat er meer verkeer op provinciale wegen rijdt om zo de files te ontwijken. Dat veroorzaakt geluidsoverlast en is slecht voor de luchtkwaliteit. 

De provincies, gemeenten en het bedrijfsleven besloten daarom om samen met het Rijk te werken aan oplossingen voor de A50. Dat doen we in 2 werksporen:

  1. een verkenning van maatregelen aan de infrastructuur (MIRT-verkenning);
  2. de Strategische Agenda en Mobiliteitsaanpak. 

Maatregelen aan de infrastructuur: de MIRT-verkenning

In de MIRT-verkenning onderzoeken we welke infrastructurele maatregelen mogelijk zijn om de problemen op te lossen. We kijken eerst breed naar welke mogelijkheden er allemaal zijn om de doorstroming te verbeteren en files tegen te gaan. Vervolgens beoordelen we welke maatregelen het beste passen. 

In november 2023 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat de Ontwerp-Structuurvisie vastgesteld waarin is gekozen voor verbreding naar 2x3 rijstroken van het hele traject Ewijk-Bankhoef. Daarbij worden ook maatregelen genomen om knooppunt Bankhoef te verbeteren. Met die maatregelen worden Nijmegen en Wijchen beter bereikbaar vanaf de A50.

De Ontwerp-Structuurvisie ligt momenteel ter inzage tot en met 13 december 2023. Op 15 en 16 november 2023 zijn de voorgenomen maatregelen tijdens twee inloopavonden gepresenteerd aan de omgeving. Meer informatie over de Ontwerp Structuurvisie vindt u op deze pagina en voor meer informatie over de MIRT-verkenning kunt u terecht op deze pagina van het Rijk

Strategische Agenda en mobiliteitsaanpak

Naast de MIRT-verkenning ontwikkelen we een strategische agenda en mobiliteitsaanpak. Dit zijn aanvullende maatregelen op de verbreding van de A50,zoals aanpassingen op onderliggend wegennet maar ook voor het openbaar vervoer of het ietsverkeer. We hebben een beeld gevormd van de kenmerken van de mobiliteit in het gebied rondom de A50. Zo weten we dat:

  • de auto een belangrijk vervoermiddel blijft;
  • er kansen liggen op het gebied van openbaar vervoer;
  • de afstanden die mensen reizen vaak niet haalbaar zijn met de fiets;
  • het verkeer op de corridor niet goed doorstroomt en
  • er veel logistieke bedrijven in het gebied gevestigd zijn die belangrijk zijn voor de regio. 

Die verschillende kenmerken en ontwikkelingen hebben allemaal invloed op de bereikbaarheid van de regio. We werken een mobiliteitsaanpak uit met daarin meerdere oplossingen voor de problemen op de A50 en het gebied eromheen. Dat doen we samen met de gemeenten, de provincie Noord-Brabant, het ministerie van I&W, en de regio's Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Noord-Oost Brabant. 

Voor de probleemanalyse en agendavorming voor de Strategische Agenda organiseerden we  in 2020 en 2021 stakeholdersbijeenkomsten. De verslagen en bijbehorende documenten vindt u in het bijeenkomstenarchief.

  • Op basis van de Strategische Agenda voeren we in 2023 en 2024 een aantal onderzoeken uit. Onlangs heeft de stuurgroep (bestaande uit een bestuurder van ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en gedeputeerden mobiliteit van provincie Noord-Brabant en Gelderland) besloten om het onderzoek naar kansen voor het optimaliseren van goederenvervoer binnen de A50 te staken, vanwege te weinig oplossend vermogen. De volgende onderzoeken uit de Mobiliteitsaanpak A50 lopen nog: onderzoek naar een hoogwaardige busverbinding tussen Nijmegen en Eindhoven;
  • studie naar kleine maatregelen aan de wegen rondom de rijksweg A50;
  • onderzoek naar mogelijkheden voor een doorfietsroute tussen Wijchen en Oss.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.