A50: Nijmegen-Eindhoven

Op de A50 Nijmegen – Eindhoven staan vaak files. Dat geeft veel vertraging en is vervelend voor automobilisten. Samen met provincie Noord-Brabant en het Rijk werken we aan oplossingen in 2 werksporen. Zodat we vlot en veilig de weg op kunnen.

De A50 is rond de knooppunten Ewijk, Bankhoef en Paalgraven zwaar belast en kent veel files. De gevolgen treffen iedereen die in de regio woont of werkt en gebruik moet maken van de A50. We verwachten dat de bevolking en werkgelegenheid de komende jaren groeit en dat daardoor de problemen op en in de regio rondom de A50 verder toenemen. Ingrijpen is dus nodig. Daarom besloten provincie Gelderland, provincie Noord-Brabant en het Rijk om de files op de A50 en de doorstroming van het verkeer op de omliggende wegen samen aan te pakken.

Dat doen we in 2 werksporen: 

  • Een verkenning naar verbreding van de snelweg A50 (MIRT-verkenning); 
  • De Mobiliteitsaanpak: een pakket van maatregelen om de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied rondom de snelweg te verbeteren.

Maatregelen aan de infrastructuur: de MIRT-verkenning 

In de MIRT-verkenning onderzoeken we welke infrastructurele maatregelen mogelijk zijn om de verkeersproblemen op te lossen. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, zie voor meer informatie over deze werkwijze: mirttrajecten.nl  

De MIRT-verkenning levert informatie op waarmee de minister van Infrastructuur en Waterstaat een voorkeursalternatief kan vaststellen. Het voorkeursalternatief is de oplossingsrichting die we in de volgende fase (planuitwerking) in detail gaan uitwerken.  

Voor de A50 heeft de minister in mei 2024 het voorkeursalternatief vastgesteld, zie de kamerbrief over voorkeursbeslissing A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven.

Hierbij is gekozen voor verbreding naar 2x3 rijstroken van het hele traject Ewijk-Bankhoef. Daarbij worden ook maatregelen genomen om knooppunt Bankhoef te verbeteren. Met die maatregelen worden Nijmegen en Wijchen beter bereikbaar vanaf de A50. 

Vanwege de grote stikstofopgave voor deze verbreding heeft de minister besloten om vooralsnog geen opdracht te geven voor de volgende fase (planning- en studiefase). Meer hierover is te lezen in deze nota.

Meer informatie over de MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven kunt u vinden op deze pagina van het Rijk.  

Mobiliteit kaart A50 PROEF.jpg

Mobiliteitsaanpak

Naast de MIRT-verkenning werken we aan een mobiliteitsaanpak. Deze aanpak bestaat uit maatregelen in het gebied rond de A50 tussen Nijmegen en Eindhoven. Deze maatregelen hebben als doel de verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor auto, fiets en openbaar vervoer rond de A50 te verbeteren.  

We doen dit samen met de gemeenten, de provincie Noord-Brabant, het ministerie van I&W, en de regio's Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en Noordoost Brabant. 

Projecten mobiliteitsaanpak

We voeren een aantal onderzoeken uit:

Documenten

Voor meer informatie kunt u terecht op deze pagina van het Rijk.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.