Trajectprogrammering

Wij werken jaarlijks aan het onderhoud van onze wegen. We kijken dan ook óf en hoe we verschillende maatregelen meenemen. Bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid te verbeteren. Om de overlast voor de omgeving en de weggebruiker zo veel mogelijk te beperken, passen we trajectprogrammering toe.

Het provinciale wegennet is onderverdeeld in 145 trajecten, die elk zoveel mogelijk een uniform verkeersgebruik hebben. De trajectprogrammering richt zich er op dat we de werkzaamheden zoveel mogelijk integraal gecombineerd in één traject en in één jaar uit te voeren. 

In onze omgevingsvisie “Gaaf Gelderland” hebben wij als provincie ambities uitgesproken voor duurzaamheid en klimaatadaptatie. Via het beheer van de provinciale wegen kunnen we een bijdrage leveren aan het realiseren van deze ambities. 

Fases

De trajectprogrammering is opgedeeld in 5 fases. De eerste fase noemen we de initiatieffase. In deze fase bepalen we op welke trajecten over 4,5 jaar grootschalige maatregelen nodig zijn. Bij het vaststellen van deze ‘basisprogrammering’ wordt in eerste instantie gekeken naar de onderhoudstoestand van de wegen. Ook andere grootschalige ingrepen aan een traject, zoals de aanleg van een stuk fietspad, kunnen invloed hebben op het planjaar. Omdat er verschillen zijn in het gebruik van onze wegen (trajecten) zijn sommige wegen eerder aan de beurt voor groot onderhoud dan andere. Dat kan betekenen dat het ene traject elke 10 jaar een opknapbeurt krijgt en een andere eens in de 25 jaar.

Daarnaast stellen we in de initiatief fase een trajectvisie op. Een trajectvisie beschrijft hoe de weg eruit moet komen te zien op lange termijn. Voor elk traject maken we een eigen trajectvisie. Hierin integreren we niet alleen een verkeerskundige insteek, maar ook onderwerpen zoals duurzaamheid en leefomgeving. De trajectvisies zijn een nadere invulling van het ‘Functioneel Kader Wegen’. Hierin integreren we niet alleen een verkeerskundige insteek, maar ook onderwerpen als duurzaamheid en leefomgeving.

De preverkenning is een onderzoek naar knelpunten en problemen, met de daaruit voortvloeiende risico’s, op een bepaald traject. We kijken hierbij ook of de weg nog voldoet aan de wet -en regelgeving. (van gemeenten en externe partijen) op het gebied van verkeer, onderhoud, duurzaamheid, cultuurhistorie, natuur et cetera maken hun eigen préverkenning. Alle preverkenningen integreren we vervolgens tijdens een scopebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst maken alle betrokken partijen samen een afweging welke onderdelen en aspecten wel of niet worden meegenomen naar de volgende fase: de verkenning.

Tijdens de verkenning maken we een plan van aanpak voor de werkzaamheden. Daarin beschrijven we de planning, samenstelling van het projectteam, een overzicht van de betrokken partijen en maken we een communicatie- en participatieplan. Hieruit volgt een rapportage met daarin:

 • een voorstel voor 1 integrale oplossing
 • kostenbegroting
 • prioritering per knelpunt(en)
 • manier van aanbesteden
 • beschrijving van het proces met daarin
  • onderbouwing voor de voorgestelde oplossingen
  • beschrijving van het uitgevoerde onderzoek
  • ontwikkelde alternatieven
  • afwegingen
 • beschrijving van burgerparticipatie in dit traject

Op basis van de aangeleverde verkenningen wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma samengesteld. Daarin staan alle trajecten met de uit te voeren maatregelen. Het streven is dat we alle onderdelen van de voorgestelde oplossingen uitvoeren. Als dat niet mogelijk is, (bijvoorbeeld vanwege de kosten of uitvoerbaarheid van een onderdeel) bekijken we met de betrokken partijen welke onderdelen vervallen. 

In de planvoorbereiding werken we de definitieve ontwerpen uit, maken een begroting en stellen we een contract op voor de aanbesteding.

In deze fase voert de aannemer de maatregelen uit.

Monitoring en evaluatie

Na afronding van fase 5 komt een traject in een periode van monitoring en evaluatie terecht. Totdat fase 1 van trajectprogrammering weer start. 

Tijdens deze periode monitoren we de ontwikkelingen op en rond het traject, de functionaliteit van het traject en evalueren de eerder uitgevoerde maatregelen.

Deze periode levert input op voor het daaropvolgende trajectprogrammeringsproces op het betreffende traject.

Parallel aan alle fases loopt het proces van dagelijks beheer en onderhoud.

Het verloop van de trajectprogrammering schematisch weergegeven

Klik hier voor een grotere weergave van de afbeelding.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.