Dossier Rijnbrug Rheden

Gedeputeerde Staten hebben op 15 juli 2022 de Voortgangsrapportage Taskforce Rijnbrug Rhenen naar Provinciale Staten (PS) gestuurd. PS hadden om deze Voortgangsrapportage gevraagd.

Op dinsdag 7 juni 2022 stuurden zij al een informerende statenbrief (link) over de start van de Taskforce Rijnbrug in april 2022 en beantwoordden vragen van PS. De vragen zijn gesteld op woensdag 23 februari 2022, tijdens de besluitvormende vergadering van PS om te stoppen met het project verbreden Rijnbrug Rhenen omdat de aanvullende middelen niet beschikbaar zijn.

Het in 2018 gereserveerde budget van € 40 miljoen blijft beschikbaar voor oplossingen van de knelpunten. PS hebben met een aangenomen motie opgeroepen om een gezamenlijke taskforce in te stellen. Via die taskforce met vertegenwoordigers uit de beide regio’s, provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en vertegenwoordigers van ondernemers moeten op korte termijn oplossingen worden uitgewerkt voor de bestaande bereikbaarheidsknelpunten. Via een aangenomen amendement kan dit budget ook gebruikt worden voor het verbreden van de Rijnbrug als daar via een gezamenlijke lobby van de taskforce ook aanvullend geld van bijvoorbeeld het Rijk voor beschikbaar komt. In het nieuwe coalitieakkoord van het kabinet zijn daarvoor 2 mogelijke aanleidingen. Zo is er landelijk aanvullend budget beschikbaar voor reconstructie en vervanging van bruggen én budget voor maatregelen om nieuwe woningen bereikbaar te houden. Het rijk wil over nieuwe woningen afspraken maken met de regionale partners.

Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden op 21 december 2021 voor om te stoppen met het project verbreden Rijnbrug en om in te zetten op het meenemen van de knelpunten op en bij de Rijnbrug en omgeving als een van de opgaven in de gebiedsuitwerking voor de verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. Het gereserveerde budget van € 40 miljoen willen GS beschikbaar houden voor maatregelen op en bij de Rijnbrug in combinatie met bereikbaarheidsmaatregelen bij de Rijnbrug. Op 21 december 2021 hebben GS dit voorstel aan Provinciale Staten (PS) voorgelegd.

Documenten

Het is het resultaat van constructieve gesprekken met partners en onderzoek, nadat duidelijk is geworden dat de kosten voor het verbreden van de Rijnbrug voor Gelderland toenemen van ruim € 40 naar € 73 miljoen. En zijn risico’s op aanvullende kosten niet uit te sluiten. Gelderland heeft hiervoor geen investeringsruimte. Bovendien staat een investering van € 73 miljoen niet meer in verhouding tot het verwachte resultaat. Binnen afzienbare tijd na het verbreden ontstaat weer een nieuw fileknelpunt.

Achtergrond informatie

Hieronder een overzicht met verschillende documenten in het Stateninformatiesysteem van provincie Gelderland en provincie Utrecht over het project.

 Provincie GelderlandProvincie Utrecht
Statenbrief Gelderland tekort van 12 oktober 2021Statenbrief Gelderland - 
Statenbrieven tekorten van 1 juni 2021Statenbrief GelderlandStatenbrief Utrecht
Vertraging Rijnbrug Stikstof april 2021Statenbrief GelderlandStatenbrief Utrecht
Besluitvorming 2018StatenbriefStatenvoorstel Utrecht
 Rapport Verkeer 2017Rapport Verkeer 2018
 Ontwerpbesluit Gelderland Rapport Verkeer 2017
  - Presentie Utrecht 2018

Hieronder een overzicht met verschillende documenten in het Stateninformatiesysteem van provincie Gelderland en provincie Utrecht over het project.

 
Statenbrief Gelderland tekort van 12 oktober 2021
Provincie Gelderland
Provincie Utrecht
 - 
 
Statenbrieven tekorten van 1 juni 2021
Provincie Gelderland
Provincie Utrecht
Statenbrief Utrecht
 
Vertraging Rijnbrug Stikstof april 2021
Provincie Gelderland
Provincie Utrecht
 
Besluitvorming 2018
Provincie Gelderland
Provincie Utrecht
 
 
Provincie Gelderland
Provincie Utrecht
 
 
Provincie Gelderland
Provincie Utrecht
 
 
Provincie Gelderland
 - 
Provincie Utrecht

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.