Dossier Rijnbrug Rhenen

Gedeputeerde Staten stuurden op 1 november 2022 de Rapportage Taskforce Rijnbrug Rhenen naar Provinciale Staten (PS).

Eensgezind trekken regionale partners samen op in de lobby richting rijk om bij te dragen aan het verbreden van de Rijnbrug als belangrijke voorwaarde voor bereikbare regio’s. Met name met het oog op de nieuw te bouwen woningen in het kader van de verstedelijkingsopgave.

Rijnbrug - Rhenen.jpg

Op 15 juli 2022 is al een Voortgangsrapportage naar Provinciale Staten gestuurd. En op dinsdag 7 juni 2022 stuurden GS een informerende statenbrief over de start van de Taskforce Rijnbrug in april 2022. Ook  beantwoordden GS vragen die PS stelden op woensdag 23 februari 2022. Dit was tijdens de besluitvormende vergadering van PS om te stoppen met het project verbreden Rijnbrug Rhenen omdat de aanvullende middelen niet beschikbaar zijn.

Het in 2018 gereserveerde budget van € 40 miljoen blijft beschikbaar voor oplossingen van de knelpunten. PS hebben met een aangenomen motie opgeroepen om een gezamenlijke taskforce in te stellen. Via die taskforce met vertegenwoordigers uit de beide regio’s, provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en vertegenwoordigers van ondernemers moeten op korte termijn oplossingen worden uitgewerkt voor de bestaande bereikbaarheidsknelpunten. Via een aangenomen amendement kan dit budget ook gebruikt worden voor het verbreden van de Rijnbrug als daar via een gezamenlijke lobby van de taskforce ook aanvullend geld van bijvoorbeeld het Rijk voor beschikbaar komt. In het nieuwe coalitieakkoord van het kabinet zijn daarvoor 2 mogelijke aanleidingen. Zo is er landelijk aanvullend budget beschikbaar voor reconstructie en vervanging van bruggen én budget voor maatregelen om nieuwe woningen bereikbaar te houden. Het rijk wil over nieuwe woningen afspraken maken met de regionale partners.

In deze rapportage van de taskforce staan de werkzaamheden en de uitgevoerde en lopende lobbyactiviteiten beschreven. Zo organiseerde de Taskforce gesprekken en werksessies. Deze activiteiten resulteerden in eensgezindheid over de beste mogelijke oplossing voor de verkeersknelpunten op en bij de Rijnbrug én een gezamenlijke lobby richting het rijk. Het verbreden van de Rijnbrug van 2x1 naar 2x2 rijstroken is de best mogelijke oplossing. Beide provincies zijn bereid meer dan de helft bij te dragen aan het verbreden. Het rijk is eigenaar van deze brug en wordt gevraagd om het resterende deel bij te dragen in het kader van de verstedelijkingsopgave. Op de langere termijn kunnen weer knelpunten ontstaan, die om een robuuste oplossing vragen. 

Documenten

Achtergrond informatie

Hieronder een overzicht met verschillende documenten in het Stateninformatiesysteem van provincie Gelderland en provincie Utrecht over het project.

 Provincie GelderlandProvincie Utrecht
Statenbrief Gelderland tekort van 12 oktober 2021Statenbrief Gelderland - 
Statenbrieven tekorten van 1 juni 2021Statenbrief GelderlandStatenbrief Utrecht
Vertraging Rijnbrug Stikstof april 2021Statenbrief GelderlandStatenbrief Utrecht
Besluitvorming 2018StatenbriefStatenvoorstel Utrecht
 Rapport Verkeer 2017Rapport Verkeer 2018
 Ontwerpbesluit Gelderland Rapport Verkeer 2017
  - Presentie Utrecht 2018

Hieronder een overzicht met verschillende documenten in het Stateninformatiesysteem van provincie Gelderland en provincie Utrecht over het project.

 
Statenbrief Gelderland tekort van 12 oktober 2021
Provincie Gelderland
Provincie Utrecht
 - 
 
Statenbrieven tekorten van 1 juni 2021
Provincie Gelderland
Provincie Utrecht
Statenbrief Utrecht
 
Vertraging Rijnbrug Stikstof april 2021
Provincie Gelderland
Provincie Utrecht
 
Besluitvorming 2018
Provincie Gelderland
Provincie Utrecht
 
 
Provincie Gelderland
Provincie Utrecht
 
 
Provincie Gelderland
Provincie Utrecht
 
 
Provincie Gelderland
 - 
Provincie Utrecht

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.