Dossier Rijnbrug Rhenen

Gelderland maakt een doorstart met het project Verbreden Rijnbrug Rhenen. Provinciale Staten hebben daar op 8 februari 2023 mee ingestemd. In combinatie met het reserveren van geld uit de begroting over meerdere jaren is de benodigde aanvullende investering gedekt.

Provinciale Staten stemden op 8 februari 2023 in met het voorstel van GS. Die stelden op 14 december 2022 voor aan Provinciale Staten (PS) om het project verbreding Rijnbrug Rhenen weer op te pakken samen met de provincie Utrecht. Aanleiding hiervoor was de Rijksbijdrage voor het verbreden van de Rijnbrug. Met een aanvulling van  de provincie zelf, is er geen tekort meer.  

Het verbreden van de Rijnbrug bij Rhenen verbetert de leefbaarheidsproblemen en bereikbaarheid in Kesteren en Rhenen. Vooral met het oog op de nieuw te bouwen woningen in het kader van de verstedelijkingsopgave.

Geen investeringsruimte

In 2018 reserveerde provincie Gelderland al € 40 miljoen voor het verbreden van deze brug. In 2021 bleek het project fors duurder geworden. Provincie Gelderland had geen investeringsruimte voor de aanvullende kosten. Dat was aanleiding voor GS om het project verbreden Rijnbrug Rhenen te stoppen. PS stemden daar mee in. En tegelijkertijd namen PS een motie aan. Die riep op tot een gezamenlijke lobby richting Rijk voor een bijdrage aan het verbreden van de brug. Het Rijk is eigenaar van de brug en is gevraagd om bij te dragen aan het verbreden, ook in relatie tot de bereikbaarheid  van nieuw te bouwen woningen. Daar hebben alle partners hard aan getrokken. Met als resultaat de bijdrage van € 40 miljoen van het Rijk. In combinatie met de aanvullende reservering van € 10,5 miljoen kan provincie Gelderland daarmee de kosten uit de laatste raming dekken. Beide provincies reserveren daarmee ieder € 50,5 miljoen. Provinciale Staten nemen over dit voorstel naar verwachting op 9 februari 2023 een besluit.

Het verbreden van de Rijnbrug bij Rhenen van 2 keer 1 rijstrook naar 2 keer 2 rijstroken is de best mogelijke oplossing. Mochten er na verbreding van de Rijnbrug in de toekomst knelpunten ontstaan ten noorden van de brug dan gaat provincie Utrecht kijken naar passende maatregelen. Utrecht neemt daarvoor de kruising van de 2 provinciale wegen N225 en N233 in Rhenen op in de studieprojecten in hun Meerjaren investeringsplan Mobiliteit.

Documenten

Documenten sinds 21 december 2021

We hebben de documenten van de besluitvorming sinds 21 december 2021 hieronder verzameld.

Laatste rapportage Taskforce Rijnbrug Rhenen november 2022rapportage
Voortgangsrapportage Taskforce Rijnbrug Rhenen 12 juli 2022voortgangsrapportage
Statenbrief start Taskforce Rijnbrug Rhenen 6 juni 2022statenbrief
Motie 22M17 Taskforce Rijnbrug Rhenen 23 februari 2022motie
Vervolgvoorstel oordeelsvorming stoppen februari 2022vervolgvoorstel
Brief aan regiopartners stoppen december 2021brief regiopartners
Bijlage bij statenbrief stoppen december 2021bijlage statenbrief
Ontwerpbesluit PS stoppen december 2021ontwerpbesluit
Statenbrief stoppen met project Rijnbrug december 2021statenbrief
Laatste rapportage Taskforce Rijnbrug Rhenen november 2022
Voortgangsrapportage Taskforce Rijnbrug Rhenen 12 juli 2022
Statenbrief start Taskforce Rijnbrug Rhenen 6 juni 2022
Motie 22M17 Taskforce Rijnbrug Rhenen 23 februari 2022
Vervolgvoorstel oordeelsvorming stoppen februari 2022
Brief aan regiopartners stoppen december 2021
Bijlage bij statenbrief stoppen december 2021
Ontwerpbesluit PS stoppen december 2021
Statenbrief stoppen met project Rijnbrug december 2021

 

Achtergrond informatie

Hieronder een overzicht met verschillende historische documenten in het Stateninformatiesysteem van provincie Gelderland en provincie Utrecht over het project.

 Provincie GelderlandProvincie Utrecht
Statenbrief Gelderland tekort van 12 oktober 2021Statenbrief Gelderland - 
Statenbrieven tekorten van 1 juni 2021Statenbrief GelderlandStatenbrief Utrecht
Vertraging Rijnbrug Stikstof april 2021Statenbrief GelderlandStatenbrief Utrecht
Besluitvorming 2018StatenbriefStatenvoorstel Utrecht
 Rapport Verkeer 2017Rapport Verkeer 2018
 Ontwerpbesluit Gelderland Rapport Verkeer 2017
  - Presentie Utrecht 2018
 
Provincie Gelderland
Provincie Utrecht
Statenbrief Gelderland tekort van 12 oktober 2021
 - 
Statenbrieven tekorten van 1 juni 2021
Statenbrief Utrecht
Vertraging Rijnbrug Stikstof april 2021

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.