Beheer van bomen langs provinciale wegen

Langs provinciale wegen staan zo’n 81.500 bomen. Ze zijn erg bepalend voor de uitstraling van het landschap. Insecten en vogels wonen er fijn en bij felle zon geven ze schaduw. Daarom zorgen we ervoor dat de bomen langs wegen zo lang mogelijk gezond ben veilig blijven.
Beheer van bomen langs provinciale wegen

Boomveiligheidscontrole en registratie

We pakken het beheer van al deze bomen planmatig aan. Voor bijna elke boom houden we een paspoort bij. Daarin staat hoe het met de gezondheid is gesteld, welk onderhoud we plegen en wat er al aan onderhoud gedaan is. We inspecteren de bomen 1 keer per 3 jaar. Een boom waaraan iets mankeert controleren we jaarlijks. Zijn er twijfels over de veiligheid van een boom? Dan doen we extra onderzoek, bijvoorbeeld bij een spechtengat. 

Onderhoudsmaatregelen

Snoeien

Snoeien is de belangrijkste onderhoudsmaatregel die we uitvoeren. Door te snoeien verdwijnt het dode hout uit de boom. Tegelijkertijd halen we takken weg die tegen elkaar schuren of concurreren met de hoofdstam . We verwijderen ook zijtakken die te dicht boven de weg en het fietspad hangen. Voor een goede doorrijhoogte moet de weg minimaal 4,5 meter vrij van takken zijn, voor fietspaden is dit 2,5 meter. Maar takken kunnen doorhangen, daarom snoeien we de takken vaak tot 6 à 8 meter hoog weg.

Soms is het nodig om bomen extreem terug te snoeien (kandalaberen). Dan worden takken die de vorm van de kroon bepalen (de zogenoemde gesteltakken) tot de helft teruggesnoeid en alle andere (zij)takken weggehaald. Dit is een laatste redmiddel om kappen te voorkomen of op zijn minst uit te stellen.

Levensduur verlengen

We brengen ankers aan om te voorkomen dat dikke takken afbreken.

Soms pakken we de stam in met jute: zo is de boom beschermd tegen zonnebrand.

Als een boom door te weinig voeding slecht groeit, dan geven we extra voedingsstoffen.

Kappen en herplantplicht

We kappen een boom als deze gevaarlijk is voor de omgeving. Het kappen gebeurt altijd buiten het broedseizoen. Behalve bij een acute noodsituatie, bijvoorbeeld na een storm. Voordat we kappen controleren we altijd of er misschien een hele vroege vogel al aan het broeden is. Als dat zo is, dan blijft de boom staan tot na het broedseizoen.

Voor elke gekapte boom geldt een herplantplicht. Daarom planten we elk najaar op verschillende plaatsen in de provincie weer nieuwe bomen. We kiezen hierbij voor soorten die van nature in onze omgeving voorkomen. Want hoe groter de soortenrijkdom, hoe minder kwetsbaar de bomen zijn voor ziekten, plagen of droogte.

Grondstof hergebruiken

Het grootste gedeelte van het vrijgekomen hout verkopen we aan de meubelindustrie of woningbouw. Of we leveren het aan zorginstellingen, om bijvoorbeeld nestkastjes van te maken. Hout en takken die hier niet geschikt voor zijn, gebruiken we om spaanplaten van te maken.

Bermen

De bomen langs onze wegen staan bijna altijd in de berm. Onderhoud aan de berm is daarom bijna even belangrijk voor de gezondheid van de boom als het onderhoud aan de boom zelf. De boomwortels halen namelijk water en zuurstof uit de berm. We hebben verschillende manieren om de berm te onderhouden. Lees meer hierover op onze pagina over ecologisch bermbeheer.

Handboek bomen voor professionals

Bij alle werkzaamheden aan provinciale wegen houden we rekening met bomen langs de weg. Schade aan bomen beperken en voorkomen we zoveel mogelijk. Het Handboek Bomen is er als leidraad voor professionals.