N225: A50–Valkenburglaan Oosterbeek

De geplande werkzaamheden aan de Utrechtseweg (N225) gaan voorlopig niet door. Dit heeft met stikstofuitstoot te maken.

Voor 2023 staat groot onderhoud gepland op de Utrechtseweg (N225) tussen de A50 en de rotonde Valkenburglaan in Oosterbeek. Daarnaast voeren we maatregelen uit om de weg veiliger te maken. We zouden maart/april 2023 starten met de werkzaamheden. Dat gaat niet door. Dit heeft te maken met een uitspraak van de Raad van State over de bouwvrijstelling van stikstof.

Stikstof

Op 2 november 2022 besloot de Raad van State dat de bouwvrijstelling stikstof niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Om deze reden mag deze vrijstelling nu niet meer gebruikt worden bij wegenprojecten waar ingrijpende aanpassingen (reconstructies) aan de weg worden gedaan. Dit betekent dat er voor dergelijke wegenprojecten aangetoond moet worden dat er geen stikstofuitstoot is op nabijgelegen Natura-2000 gebieden. Dit wordt berekend met een zogenaamde AERIUS-berekening.

Gevolgen voor de N225 en de N782

Op de N782 (Utrechtseweg) en de N225, ter hoogte van de bebouwde kom van Oosterbeek, willen we ingrijpende reconstructiemaatregelen uitvoeren. De werkzaamheden grenzen direct aan Natura 2000 gebieden en hebben effect op deze gebieden. Onlangs voerden we AERIUS-berekeningen uit, die de uitstoot van stikstof voor deze werkzaamheden aangeven. De uitkomsten liggen boven de wettelijke norm en dat houdt in dat wij de werkzaamheden op dit moment niet kunnen uitvoeren. Er is daarvoor nader onderzoek nodig.

Hoe verder?

Wij overleggen met onze beheer en onderhoudsafdeling of het onderhoud van de weg uitgesteld kan worden, totdat er meer zekerheid is over de uitvoerbaarheid van de reconstructies op de N782 en de N225 bij Oosterbeek. Verder onderzoeken we de komende periode of er maatregelen mogelijk zijn om effecten van de stikstofuitstoot op de Natura 2000 gebieden te compenseren.

Meer info

Planning

Wanneer?Wat?

Nader te bepalen

Voorbereiding 

Nader te bepalen

Aanbesteding

Nader te bepalen

Uitvoering werkzaamheden 

Verkeersmaatregelen komgrens

We voeren een aantal maatregelen uit die de verkeersveiligheid en de uitstraling van de kom ter hoogte van Oosterbeek sterk verbeteren:

 • We maken een 2-richtingen fietspad aan de zuidkant van de Utrechtseweg, vanaf de rotonde van de Oude Herbergh tot aan de Wolfhezerweg. Het fietspad wordt 3,50 m breed.
 • Het huidige voetpad langs dit fietspad blijft bestaan.
 • Het fietspad aan de noordkant van de Utrechtseweg komt te vervallen, waardoor er ruimte ontstaat om de tussenberm tussen fietspad en rijbaan te verbreden en de hoofdrijbaan te verleggen. Deze komt verder van de woningen af te liggen.
 • We leiden bromfietsers tussen de komgrens en de rotonde van de Oude Herbergh over de rijbaan.
 • We leiden bromfietsers buiten de komgrens vanaf de rijbaan naar het 2-richtingen fietspad.
 • We maken een tussenberm van 2,50 meter tussen het nieuwe 2-richtingen fietspad en de rijbaan.
 • Om het verkeer af te remmen maken we ter hoogte van de bebouwde komgrens een middengeleider met een uitbuiging.

Verkeersmaatregelen kruispunt bij Kievitsdel

Het kruispunt bij Kievitsdel passen we aan:

 • We plaatsen nieuwe verkeerslichten.
 • De fietsoversteken aan de west- en zuidkant verdwijnen.
 • De fietsoversteken aan de noord- en oostkant maken we geschikt voor 2 rijrichtingen. Dit verbetert de verkeersafwikkeling van het kruispunt.
 • Automobilisten die vanuit Oosterbeek het kruispunt naderen, kunnen zich beter opstellen omdat er langere opstelvakken voor de verkeerslichten komen.
 • Voor voetgangers verandert er niet veel. De huidige wandelpaden blijven bestaan, ook bij de verkeerslichten.
 • Bij de bushalte richting Heelsum plaatsen we een nieuw bushokje. We verbreden het perron en er komt een overdekte fietsenstalling voor (brom)fietsen. Op de stoep brengen we geleidelijnen aan, zodat blinden en slechtzienden beter hun weg kunnen vinden.
 • We maken een voetpad van het doodlopende fietspad tussen Kievitsdel en de Kabeljauwallee. Tussen voetpad en rijbaan plaatsen we een haag.
 • We verwijderen de bushaltes bij Mooiland

Onderzoek naar knelpunten

Samen met gemeente Renkum en de Regiopolitie deden we in 2018 onderzoek naar het verbeteren van de situatie ter hoogte van de bebouwde komgrens Oosterbeek. De belangrijkste conclusie was dat dit gedeelte van de weg niet de uitstraling heeft van een bebouwde kom, waardoor auto’s niet afremmen en met hoge snelheden de rotonde naderen. Een tweede conclusie was dat de fietspadenstructuur niet aansluit op de doorgaande fietsstructuur richting Doorwerth en dat fietsers hierdoor onnodig de Utrechtseweg over moeten steken. Daarnaast bleek dat fietsers richting Doorwerth nu al het zuidelijke fietspad gebruiken.

Informeren van aanwonenden

Aanwonenden van de Utrechtseweg hebben we op 6 augustus 2021 via een persoonlijke brief en animatievideo geïnformeerd over de maatregelen die we willen doorvoeren om de verkeersveiligheid tussen de rotonde bij de “Oude Herberg” en het kruispunt met de Wolfhezerweg te verbeteren. Belangstellenden gaven we de gelegenheid om vervolgens met ons en de gemeente in gesprek te gaan. Aansluitend hebben de provincie en gemeente gesprekken bij de mensen thuis gevoerd, op locatie, telefonisch en via Teams. Ook hebben we via mail vragen en aandachtspunten van aanwonenden ontvangen.

Reactienota

In deze reactienota (PDF 834 kB) leest u een samenvatting van alle ontvangen reacties met de antwoorden. Dit heeft geleid tot 2 kleine aanpassingen in het wegontwerp:
• Tussen de Bredelaan en de rotonde bij de “Oude Herbergh” maken we een voetpad
• Ter hoogte van de rotonde bij de “Oude Herbergh” maken we een groenstrook tussen rijbaan en voetpad.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.