N225: A50–Valkenburglaan Oosterbeek

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N225: A50–Valkenburglaan Oosterbeek.

Voor 2022 staat groot onderhoud gepland op de Utrechtseweg (N225) tussen de A50 en de rotonde Valkenburglaan in Oosterbeek. Daarnaast voeren we maatregelen uit om de weg veiliger te maken. Voor de voorbereidende werkzaamheden hebben we meer tijd nodig dan verwacht. De uitvoering van de werkzaamheden is daarom doorgeschoven naar maart/april 2023.  

Planning

Wanneer?Wat?

Vanaf november 2021

Voorbereiding 

Oktober 2022 

Aanbesteding

Vanaf maart/april 2023 

Uitvoering werkzaamheden 

Verkeersmaatregelen komgrens

We voeren een aantal maatregelen uit die de verkeersveiligheid en de uitstraling van de kom ter hoogte van Oosterbeek sterk verbeteren:

 • We maken een 2-richtingen fietspad aan de zuidkant van de Utrechtseweg, vanaf de rotonde van de Oude Herbergh tot aan de Wolfhezerweg. Het fietspad wordt 3,50 m breed.
 • Het huidige voetpad langs dit fietspad blijft bestaan.
 • Het fietspad aan de noordkant van de Utrechtseweg komt te vervallen, waardoor er ruimte ontstaat om de tussenberm tussen fietspad en rijbaan te verbreden en de hoofdrijbaan te verleggen. Deze komt verder van de woningen af te liggen.
 • We leiden bromfietsers tussen de komgrens en de rotonde van de Oude Herbergh over de rijbaan.
 • We leiden bromfietsers buiten de komgrens vanaf de rijbaan naar het 2-richtingen fietspad.
 • We maken een tussenberm van 2,50 meter tussen het nieuwe 2-richtingen fietspad en de rijbaan.
 • Om het verkeer af te remmen maken we ter hoogte van de bebouwde komgrens een middengeleider met een uitbuiging.

Verkeersmaatregelen kruispunt bij Kievitsdel

Het kruispunt bij Kievitsdel passen we aan:

 • We plaatsen nieuwe verkeerslichten.
 • De fietsoversteken aan de west- en zuidkant verdwijnen.
 • De fietsoversteken aan de noord- en oostkant maken we geschikt voor 2 rijrichtingen. Dit verbetert de verkeersafwikkeling van het kruispunt.
 • Automobilisten die vanuit Oosterbeek het kruispunt naderen, kunnen zich beter opstellen omdat er langere opstelvakken voor de verkeerslichten komen.
 • Voor voetgangers verandert er niet veel. De huidige wandelpaden blijven bestaan, ook bij de verkeerslichten.
 • Bij de bushalte richting Heelsum plaatsen we een nieuw bushokje. We verbreden het perron en er komt een overdekte fietsenstalling voor (brom)fietsen. Op de stoep brengen we geleidelijnen aan, zodat blinden en slechtzienden beter hun weg kunnen vinden.
 • We maken een voetpad van het doodlopende fietspad tussen Kievitsdel en de Kabeljauwallee. Tussen voetpad en rijbaan plaatsen we een haag.
 • We verwijderen de bushaltes bij Mooiland

Onderzoek naar knelpunten

Samen met gemeente Renkum en de Regiopolitie deden we in 2018 onderzoek naar het verbeteren van de situatie ter hoogte van de bebouwde komgrens Oosterbeek. De belangrijkste conclusie was dat dit gedeelte van de weg niet de uitstraling heeft van een bebouwde kom, waardoor auto’s niet afremmen en met hoge snelheden de rotonde naderen. Een tweede conclusie was dat de fietspadenstructuur niet aansluit op de doorgaande fietsstructuur richting Doorwerth en dat fietsers hierdoor onnodig de Utrechtseweg over moeten steken. Daarnaast bleek dat fietsers richting Doorwerth nu al het zuidelijke fietspad gebruiken.

Film: Verkeersmaatregelen Utrechtseweg N225

Film: Verkeersmaatregelen Utrechtseweg N225 transcriptie

Een titelbalk komt in beeld met tekst: N225 www.gelderland.nl/n225 We zien een luchtfoto waarop een bewegende lijn wordt geprojecteerd. Deze lijn laat het tracé van de Utrechtseweg N225 zien op het deel tussen de rotonde bij de “Oude Herbergh” en het kruispunt met de Wolfhezerweg. De camera zoomt in op de rotonde bij de “Oude Herbergh”. Een naamtitel komt in beeld met de tekst De Oude Herbergh Ter hoogte van de rotonde is de nieuwe verkeerssituatie te zien, waarin het voetpad aan de noordkant verdwijnt. Zo wordt zichtbaar dat fietsers via de rotonde naar het zuidelijke fietspad rijden en de Utrechtseweg niet meer hoeven over te steken om richting Doorwerth te fietsen. Een geanimeerd blauw vlak laat de verschuiving van het fietspad zien. Deze lijn verplaatst zich naar de zuidkant van de weg en toont dat het fietspad hier 3,50m breed wordt. We zien geanimeerde fietsers en bromfietsers in twee richtingen gebruik maken van dit nieuwe fietspad. De camera zoomt in op het fietspad en laat zien hoe de situatie veranderd ter hoogte van de aangrenzende woningen. Hier wordt de afstand tussen de rijbaan en de uitrit groter en moeten aanwonende rekening houden met fietsers en bromfietsers vanuit 2 kanten. De camera verplaatst zich richting een van de uitritten om te laten zien dat er voor voetgangers aan beide kanten van de weg niks veranderd. De camera gaat weer terug naar de Utrechtseweg. Via een blauw vlak wordt de nieuwe overrijdbare geleider aanwezen. De camera vliegt door tot aan de komgrens. Hier wordt met een knipperend blauw vlak de snelheidsremmer aangewezen. Met een geanimeerde lijn wordt op hetzelfde punt de uitvoegstrook voor fietsers toegelicht. Zo is te zien hoe bromfietsers ter hoogte van de komgrens via de weg op het fietspad komen en van het fietspad de weg op kunnen rijden. De camera vliegt nu verder door. Een naamtitel komt in beeld met de tekst: kruispunt N225 - Bredelaan. De camera vliegt nu verder door. Een naamtitel komt in beeld met de tekst: kruispunt N225 - Wolfhezerweg. Ter hoogte van dit kruispunt laat een geanimeerde blauwe lijn de oversteekvoorziening zien voor fietsers die vanuit de Bredelaan via de Wolfhezerweg richting Wolfheze gaan. Een aftiteling balk komt in beeld met de tekst N225 www.gelderland.nl/N225

De N225 Utrechtseweg gaat bij het kruispunt bij Kievitsdel over in een ander provinciale weg: de N782. Ook daar heet de rijbaan nog steeds Utrechtseweg.

Bekijk het filmpje om te zien hoe we de Utrechtseweg N225 vanaf de rotonde bij de “Oude Herberg” (Oosterbeek) en het kruispunt met de Wolfhezerweg veiliger gaan maken.

Film: Verkeersmaatregelen Utrechtseweg N782

Film: Verkeersmaatregelen Utrechtseweg N782 transcriptie

Een titelbalk komt in beeld met tekst: N782 www.gelderland.nl/n782 We zien een luchtfoto waarop een bewegende lijn wordt geprojecteerd. Deze lijn laat het tracé van de Utrechtseweg N782 op het deel tussen de rotonde bij de Bennekomseweg in Heelsum en de Kabeljauwallee in Wolfheze zien. De camera zoomt in op de rotonde bij de Bennekomseweg. De camera draait vervolgens een rondje langs de rotonde. Via geanimeerde blauwe lijnen is te zien hoe Bromfietsers vanuit Heelsum of Renkum driekwart rondgaan over de rotonde en via de middengeleider op het twee-richtingenfietspad terecht komen aan de noordkant van de Utrechtseweg. Een nieuwe geanimeerde blauwe lijn laat zien dat fietsers vanuit Heelsum meteen linksaf slaan op de rotonde en via het nieuwe twee-richtingenfietspad de Bennekomseweg over steken. Een nieuwe geanimeerde blauwe lijn laat zien hoe fietsers vanuit Renkum driekwart rondgaan over de rotonde en zo op het nieuwe fietspad uit komen. Een naamtitel komt in beeld met de tekst Onderdoorgang A50 De camera volgt nu een bromfietser die onder het viaduct van de A50 doorgaat. De camera wisselt van positie en gaat nu verder op rijbaan van de Utrechtseweg. Aan de rechterkant komt een geanimeerde tekst in beeld met de titel: infiltratie. De camera laat vervolgens de infiltratievoorziening zien die langs de weg wordt aangebracht. De camera vliegt verder richting het kruispunt N782 – Doorwerthsestraat en blijft hier even hangen en. Hierdoor is de oversteekplek voor bromfietsers en fietsers goed te zien. Een naamtitel komt in beeld met de tekst N782 – Doorwerthsestraat De camera gaat nu verder op het nieuwe tweerichtingen fietspad. Aan de linkerkant zijn de uitritten te zien van aangrenzende woningen. Getoond wordt dat fietsers en bromfietsers nu van twee kanten kunnen komen. We zien een fietser die vanuit de eigen uitrit het fietspad oprijdt. De camera volgt deze fietser totdat het kruispunt met de Annaweg wordt bereikt. De camera zoomt uit en een naamtitel komt in beeld met de tekst: Kruising N782 – Annaweg. De camera schakelt nu over naar het kruispunt Kievitsdel. Een naamtitel komt in beeld met de tekst Kruispunt Kievitsdel De camera gaat naar een vaste positie en laat het kruispunt in vogelvlucht zien. Geanimeerde auto’s en fietsers laten het functioneren van het nieuwe kruispunt zien. Fietsers vanuit Heelsum in de richting Oosterbeek en Doorwerth steken het kruispunt in één keer over. De bestaande oversteek aan de zuidkant vervalt. De camera verandert van positie. Aan de rechterkant zien we nu restaurant Kievitsdel en we zien de langere opstelvakken voor de verkeerslichten. De camera verandert van positie en laat nu de aangepaste bushalte richting Heelsum zien. De camera vervolgt zijn weg nog een stukje via de N225. Een naamtitel komt in beeld met de tekst: Utrechtseweg richting Oosterbeek Aan de linkerkant van de weg komt een geanimeerde tekst in beeld: voetpad. Hiermee wordt het voetpad aangeduid dat hier in combinatie met een haag wordt gerealiseerd. We vliegen vervolgens nog een klein stukje door en dan komt er een titelbalk in beeld met tekst: N782 www.gelderland.nl/n782

Bekijk het filmpje om te zien hoe we de Utrechtseweg N782 vanaf de rotonde Bennekomseweg (Heelsum) en KabeljauwAllee. Dit is inclusief het kruispunt bij Kievitsdel veiliger gaan maken.
 

Informeren van aanwonenden

Aanwonenden van de Utrechtseweg hebben we op 6 augustus 2021 via een persoonlijke brief en animatievideo geïnformeerd over de maatregelen die we willen doorvoeren om de verkeersveiligheid tussen de rotonde bij de “Oude Herberg” en het kruispunt met de Wolfhezerweg te verbeteren. Belangstellenden gaven we de gelegenheid om vervolgens met ons en de gemeente in gesprek te gaan. Aansluitend hebben de provincie en gemeente gesprekken bij de mensen thuis gevoerd, op locatie, telefonisch en via Teams. Ook hebben we via mail vragen en aandachtspunten van aanwonenden ontvangen.

Reactienota

In deze reactienota (PDF 834 kB) leest u een samenvatting van alle ontvangen reacties met de antwoorden. Dit heeft geleid tot 2 kleine aanpassingen in het wegontwerp:
• Tussen de Bredelaan en de rotonde bij de “Oude Herbergh” maken we een voetpad
• Ter hoogte van de rotonde bij de “Oude Herbergh” maken we een groenstrook tussen rijbaan en voetpad.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.