N837: Heteren - Arnhem

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N837 Heteren – Arnhem.

Onderhoudswerkzaamheden

 • We vervangen het asfalt (ZOAB deklaag) vanaf de oostelijke op- en afritten A50 tot en met de rotonde Verlengde Rijnstraat en vanaf de rotonde Verlengde Rijnstraat tot het kruispunt Grote Molenstraat.
 • We verbeteren de oversteek Grote Woudsestraat. Uit onderzoek blijkt dat verkeer vanaf die straat de Cora Baltussenallee oprijdt en andersom. Dit is niet toegestaan. Met betonbanden en beplanting maken we het minder aantrekkelijk om de weg op te rijden.
 • De verkeerslichten ter hoogte van de Grote Molenstraat zijn aan het einde van hun levensduur. Om te voorkomen dat ze uitvallen, voeren we levensverlengend onderhoud uit.
 • We vervangen 12 lantaarnpalen.

Voor de N837 zien we 4 belangrijke thema’s met haalbare mogelijkheden.

Doelen

We willen de waarde van bestaande materialen en objecten behouden en de gevolgen voor de natuur beperken. 
Voorbeelden hiervan zijn:

 • asfalt zo veel mogelijk hergebruiken, met toevoegen van zo min mogelijk bitumen, en met behoud van de levensduur van het asfalt. Voor het vervangen van de ZOAB lagen zoeken we duurzame mogelijkheden vanuit de markt. Voor het deel dat in 2022 wordt uitgevoerd, vroegen we al een marktpartij om 2 proefvakken aan te leggen waarbij bitumen vervangen wordt door emulsie.
 • cementloos beton gebruiken.

We versterken de biodiversiteit, zowel in de berm als in de watergangen ernaast. Voorbeelden hiervan zijn:

 • natuurinclusieve inrichting van watergangen;
 • ecologisch maaibeheer en maatregelen voor uilen;
 • bestaande heggen biodiverser maken: herplanten met meerdere soorten;
 • bomen en lokale wilde bloemen en struiken planten langs de hele weg;
 • groene middengeleiders (sedum) in plaats van betonnen verharding.
   

Rond de N837 zijn geen grote risico’s voor overstromingen of water op de weg. We zien het als kans om de watergangen die in ons beheer en eigendom zijn te voorzien van natuurlijke oevers. Hierdoor wordt er meer water vastgehouden. Ook verbetert de biodiversiteit.

In overleg met experts en stakeholders besloten we om de duurzaamheidskansen op het gebied van landschap, natuur en cultuur voor 6 opgaven uit te werken. In deze uitwerking is specifiek aandacht voor klimaatadaptatie en biodiversiteit, aangezien we die kunnen verbeteren.

Kaartweergave van LNC-verkenning traject 1

(Klik op de afbeelding voor grote weergave)

Versterking leefgebied vlindersoorten (waaronder grote vos)

Langs de provinciale weg kunnen we het leefgebied versterken van vlindersoorten zoals de grote vos. Dit is een beschermde vlindersoort. Vlindersoorten beschermen we actief tussen hectometerpalen 5,4 en 6,1 en hectometerpalen 7 en 8,1 en bij de kruising Uilenburgsestraat en Grote Woudsestraat.    

Dit willen we bereiken door:

 • het beheer van de bermen af te stemmen op de aanwezigheid van vlindersoorten en bijbehorende leefgebieden;
 • behoud van de huidige bermbreedte (minimaal 8 meter);
 • het leefgebied te versterken door takken te laten liggen in de winterperiode, aanplant/versterking van hoogstamfruit en struiken, en te zorgen voor open plekken en beschutte inhammen in bosranden. 

Aanleg ecologische oevers

We leggen ecologische oevers aan langs de watergangen in ons beheer. Een oever is waardevoller naarmate er meer soorten planten en dieren voorkomen. Hoe vlakker het talud, hoe meer variatie er mogelijk is. We zorgen voor zo veel mogelijk variatie. Voor de ecologie in het water is vooral de zone rond de waterlijn waardevol. Hoe groter deze zone, hoe beter. We planten niets aan langs de waterlijn. Waterplanten en -dieren vestigen zich spontaan (zaden en eitjes komen vaak met watervogels mee). 

Herinrichten kruising N837/Grote Molenstraat

De kruising met de Grote Molenstraat is van oudsher een belangrijke groene verbinding tussen de oeverwal en het komgebied, tussen Driel en Elst. Momenteel is er veel steen; de originele begroeiing is verdwenen. De herinrichting vindt plaats buiten onze eigendomsgrenzen. Daarom overleggen we met de eigenaren en gemeenten die de wegen beheren. Gemeenten Overbetuwe en Arnhem kijken of de plannen haalbaar zijn.

Kaartweergave van Grote Molenstraat

(Klik op de afbeelding voor grote weergave)

 

Planning onderhoud

WanneerWat

September – november 2022

Uitvoeren onderhoud rotonde Keulse Kamp – Grote Molenstraat

Uitvoeren onderhoud rotonde Keulse Kamp – Grote Molenstraat

Oktober 2022 Besluitvorming 

December 2022 – december 2023

Uitvoering voorbereidende werkzaamheden 

Medio 2023

Aanbesteding

Medio 2024

Uitvoering werkzaamheden

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.