N315: Doetinchem - Ruurlo

Gedeputeerde Staten van Gelderland stellen een inpassingsplan voor de N315 Doetinchem-Ruurlo op. Inmiddels heeft het ontwerp-inpassingsplan ter inzage gelegen. Gedeputeerde Staten hebben nu aan Provinciale Staten gevraagd het inpassingsplan definitief vast te stellen.

Inpassingsplan

De aanpassingen die we aan de weg willen doen, passen niet allemaal in de huidige bestemmingsplannen van de gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Doetinchem. In overleg met deze gemeenten maakten we daarom een inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan).

Het ontwerp-inpassingsplan lag tussen 14 september tot en met woensdag 25 oktober 2023 ter inzage. Daarop zijn 7 zienswijzen ingediend. We hebben deze samengevat en beantwoord in een concept-zienswijzennota. Hierin is ook besproken welke aanpassingen aan het inpassingsplan naar aanleiding van de zienswijzen wij willen doorvoeren. De indieners van de zienswijzen krijgen de concept-zienswijzennota toegestuurd. De definitieve versie van de zienswijzennota plaatsen wij op de website, nadat Provinciale Staten het inpassingsplan hebben vastgesteld. 

Hoorzitting  

Provinciale Staten zijn bevoegd het inpassingsplan vast te stellen. Zij organiseren op 17 april 2024 een hoorzitting voor mensen die een zienswijze hebben ingediend. Ook andere belangstellenden zijn dan welkom. De hoorzitting vindt plaats op locatie in Café de Bocht, Ruurloseweg 42 te Zelhem en begint om 18.30. Belangstellenden zijn welkom de hoorzitting bij te wonen. Tevens bestaat de mogelijkheid in te spreken tijdens de hoorzitting. Hiervoor dient u uiterlijk 14 april 2024, 12.00 een mail te sturen aan griffie@gelderland.nl. De vaststelling door PS vindt naar verwachting plaats in mei 2024. Daarna wordt het PS-besluit samen met het complete vastgestelde inpassingsplan gepubliceerd. 

Planning

  • Gedeputeerde Staten van Gelderland besloten dinsdag 27 februari 2024 om het inpassingsplan ter vaststelling voor te leggen aan Provinciale Staten. De verwachting is dat Provincie Staten in mei 2024 besluiten over deze vaststelling.
  • Na deze besluitvorming leggen we het vastgestelde inpassingsplan 6 weken ter inzage. In deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de rechter (afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State). 
  • Na vaststelling van het inpassingsplan gaan we verder met de grondverwerving, de aanvraag van vergunningen, de aanbesteding en uiteindelijk de uitvoering van de werkzaamheden. Naar verwachting starten we in het voorjaar van 2026 met de uitvoering. Medio tweede helft 2026 zijn de werkzaamheden dan klaar.

Onze plannen

Het wegvak van circa 2 km lang ten noorden van Zelhem willen we verbreden en daarbij meteen asfaltonderhoud uitvoeren. Verder willen we geleiderails plaatsen in de buitenbochten bij de Aaltenseweg en de Oude Zelhemseweg. We zullen bomen moeten verwijderen om de wegverbreding mogelijk te maken en geleiderails te plaatsen. Deze compenseren we. En veel meer dan dat, want we planten heel veel nieuwe bomen en struiken langs de N315 tussen Doetinchem en Ruurlo. In 2020 en 2021 voerden we de meeste onderhoudswerkzaamheden van het groot onderhoud aan de N315 uit (fase 1). Een deel van het werk konden we nog niet uitvoeren, omdat een nieuw bomenbeleid in de maak was. Begin 2021 stelden ons college de vernieuwde ‘Werkwijze bomen langs provinciale wegen’ vast. Daarna konden we verder met fase 2 van de N315.  

Wegontwerpen

Op onderstaande wegontwerpen brengen we de aanpassingen in beeld. We hebben daarbij de weg in stukken verdeeld. 

Aanplant bomen en struiken

We planten veel nieuwe bomen en struiken langs de N315 tussen Doetinchem en Ruurlo, namelijk ongeveer 196 nieuwe bomen en 10.000 m2 houtsingels met daarin 1100 boomvormers. Deze jonge sprieten van boompjes planten we in nieuwe houtsingels op verschillende plaatsen langs het hele traject, zodat ze daar alle tijd en ruimte krijgen om uit te groeien tot volwassen bomen. De Werkgroep Bomen dacht mee over de soorten bomen en struiken en de locaties. 

Nieuwe werkwijze bomen 

Langs de hele provinciale weg tussen Doetinchem en Ruurlo beoordelen we of bomen te dicht langs de rijbaan staan. Daardoor kan de verkeersveiligheid in gevaar komen. Bij deze beoordeling passen we onze nieuwe Werkwijze Bomen toe. We bekijken of er maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren.  Zo ja, dan onderzoeken we eerst of we de bomen daarbij kunnen laten staan. Bijvoorbeeld door een geleiderail te plaatsen. Pas als blijkt dat de verkeersveiligheid niet verbetert als de bomen blijven staan, overwegen we het kappen van bomen. Maar dat is altijd een uiterste maatregel. Bij dit hele proces betrekken we altijd de omgeving en de betreffende gemeenten (zie hierna onder ‘Participatie’).

Bomenkap

Langs de N315 staan ruim 1200 bomen op korte afstand van de rijbaan. De meeste bomen vormen geen direct gevaar voor de verkeersveiligheid en kunnen blijven staan, deels na het nemen van aanvullende maatregelen zoals het plaatsen van geleiderails. Voor ongeveer 40-45 bomen blijft kap onvermijdelijk: 

  • circa 30-35 bij de wegverbreding boven Zelhem 
  • circa 10 bomen voor het plaatsen van een geleiderail in 2 buitenbochten (Aaltenseweg en Oude Zelhemseweg)
  • circa 70 bomen ten zuiden van Veldhoek wegens de conditie van de bomen en het voorgenomen laanherstel. Daarvoor is ook het dempen en verplaatsen van watergangen nodig

De bomen ten zuiden van Veldhoek lichten we nader toe. Op deze plek wilden we circa 130 nieuwe bomen aanplanten en de huidige circa 70 bomen (circa 50 Amerikaanse en 20 inlandse eiken) behouden. Uit onderzoek blijkt echter dat de conditie van de bestaande bomen niet meer optimaal is. Bovendien moet voor de aanplant van nieuwe bomen een deel van de naastgelegen sloot gedempt en verplaatst worden. Dat benadeelt de conditie van de bestaande bomen nog meer. We bespraken dit met de Werkgroep Bomen. De werkgroep opperde het idee om deze bomen toch direct te verwijderen. Dan kan eerder het beoogde eindbeeld worden bereikt van een nieuwe bomenrij op een toekomstbestendige afstand van de rijbaan. Dat is goed voor de natuur en het landschap, verbetert op relatief korte termijn de verkeersveiligheid en biedt kansen voor een toekomstbestendige nieuwe laanstructuur. Dit idee werken we verder uit in het wegontwerp. 

Wegverbreding ten noorden van Zelhem 

Tussen kilometerpaaltje 12.4 en 14.1 verbreden we de rijbaan naar circa 7 meter. Daarmee voldoet de N315 overal aan de minimaal vereiste wegbreedte en dat maakt de weg veiliger. Aan de noordwestelijke zijde van de rijbaan (waar niet het fietspad ligt) maken we de weg breder. Daarvoor moeten we bomen weghalen. 

Geleiderails 

We maken 2 bochten veiliger door daar we een geleiderail in de buitenbocht te plaatsen, namelijk bij de Aaltenseweg (kilometer 13,4) en bij de Oude Zelhemseweg (kilometer 21.8). Dat is nodig omdat daar de bomen te dicht op de weg staan. Als een auto daar van de weg raakt, is de kans groot dat hij tegen een boom eindigt met mogelijk ernstig letsel of zelfs dodelijke afloop tot gevolg. Dat willen we voorkomen door het plaatsen van een geleiderail. Om ruimte te maken voor die geleiderail, moeten we enkele bomen kappen. Dat klinkt tegenstrijdig. Maar als we geen geleiderail zouden plaatsen, dan zouden we veel meer bomen moeten kappen om de verkeerssituatie op deze plaatsen veiliger te maken. Anders gezegd, het plaatsen van een geleiderail kost enkele bomen maar spaart de bomen die erachter staan.

 

Natuur en Landschap 

Aan de hand van de nieuwe Werkwijze bomen bekeken we ons integraal inrichtingsplan uit 2019 opnieuw kritisch. We hoeven minder bomen te kappen dan we dachten. En het oorspronkelijke plan voor het aanplanten van nieuwe bomen en struiken blijft in stand. Zo investeren we in de natuur (biodiversiteit), en herstellen we het landschap en maken dat toekomstbestendig (cultuurhistorie). We maken daarvoor een integraal inrichtingsplan:

  • Daarin brengen we de belangen van verkeer (en verkeersveiligheid) en de waarden voor Landschap, Natuur en Cultuurhistorie samen. Daarin staat bijvoorbeeld waar we de nieuwe bomen en struiken kunnen planten. 
  • We kijken ook hoe we het totaalbeeld van de weg, zo goed mogelijk in kunnen passen in het landschap. We willen de verschillende soorten landschappen die bij de N315 horen, herstellen en zorgen dat deze toekomstbestendig zijn. We planten bijvoorbeeld nu alvast nieuwe bomen achter huidige bomen, zodat de nieuwe bomen er al staan als de huidige bomen uitvallen.

Participatie

We betrokken opnieuw de Werkgroep Bomen die vanaf eind 2017 tot begin 2019 tijdens de verkenningsfase meedacht over het integraal inrichtingsplan. In de werkgroep zitten aanwonenden, bomenbelangengroepen, de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst en Berkelland, VVN, Staatsbosbeheer en de politie.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.