N315: Doetinchem - Ruurlo

Provincie Gelderland maakt plannen om langs de N315 tussen Doetinchem en Ruurlo de natuur en het landschap meer te versterken en de wegbermen veiliger in te richten. Onderdeel van deze plannen is ook de verbreding van het wegvak boven Zelhem.

Status

We bereiden een ontwerp inpassingsplan voor. Het ontwerp met daarbij de inpassing van nieuwe bomen kost meer tijd dan verwacht. Naar verwachting ligt het ontwerp inpassingsplan medio 2023 ter inzage.   

Planning

Wanneer?Waar?

Medio 2023

 • Ontwerp inpassingsplan 6 weken ter inzage. Wie dat wil, kan dan zijn mening geven (in juridische termen: ‘een zienswijze indienen’)
 • Informatiebijeenkomst bewoners en belangstellenden over het ontwerp-inpassingsplan

Eind 2023

Vaststellen van het inpassingsplan door Provinciale Staten

Werkzaamheden:

 • aanplanten van ongeveer 450 bomen en 5000 vierkante meter struiken
 • weg verbreden boven Zelhem tussen kilometer 12.4-14.1 gecombineerd met asfaltonderhoud
 • houten geleiderails plaatsen in de buitenbochten bij de Aaltenseweg (kilometer 13.4) en de Oude Zelhemseweg (kilometer 21.8)
 • kappen van circa 40-45 bomen

In 2020 en 2021 voerden we de meeste onderhoudswerkzaamheden van het groot onderhoud aan de N315 uit (fase 1). Een deel van het werk konden we nog niet uitvoeren, omdat een nieuw bomenbeleid in de maak was. Begin 2021 stelden ons college de vernieuwde ‘Werkwijze bomen langs provinciale wegen’ vast. Daarna konden we verder met fase 2 van de N315. 

Aanplant bomen en struiken

We planten veel nieuwe bomen en struiken langs de N315 tussen Doetinchem en Ruurlo, namelijk ruim 450 bomen en meer dan 5000 vierkante meter struiken. De werkgroep Bomen vragen we mee te denken over de soorten bomen en struiken die gepland kunnen worden en welke locaties daarvoor passend zijn. 

Nieuwe werkwijze bomen 

Langs de hele provinciale weg tussen Doetinchem en Ruurlo beoordelen we of bomen te dicht langs de rijbaan staan. Daardoor kan de verkeersveiligheid in gevaar komen. Bij deze beoordeling passen we onze nieuwe Werkwijze Bomen toe. We bekijken of er maatregelen nodig zijn om de verkeersveiligheid te verbeteren.  Zo ja, dan onderzoeken we eerst of we de bomen daarbij kunnen laten staan. Bijvoorbeeld door een geleiderail te plaatsen. Pas als blijkt dat de verkeersveiligheid onvoldoende verbetert, als de bomen blijven staan, overwegen we het kappen van bomen. Maar dat is altijd een uiterste maatregel. Bij dit hele proces betrekken we altijd de omgeving en de betreffende gemeenten (zie hierna onder ‘Participatie’).

Bomenkap

Langs de N315 staan ruim 1200 bomen op korte afstand van de rijbaan. De meeste bomen vormen geen direct gevaar voor de verkeersveiligheid en kunnen blijven staan, deels na het nemen van aanvullende maatregelen zoals het plaatsen van geleiderails. Voor ongeveer 40-45 bomen blijft kap onvermijdelijk: 

 • circa 30-35 bij de wegverbreding boven Zelhem 
 • circa 10 bomen voor het plaatsen van een geleiderail in 2 buitenbochten (Aaltenseweg en Oude Zelhemseweg)

Wegverbreding boven Zelhem 

Tussen kilometerpaaltje 12.4 en 14.1 verbreden we de rijbaan naar circa 7 meter. Daarmee voldoet de N315 overal aan de minimaal vereiste wegbreedte en dat maakt de weg veiliger. Aan de noordwestelijke zijde van de rijbaan (waar niet het fietspad ligt) maken we de weg breder. Daarvoor moeten we bomen weghalen. 

Houten geleiderails 

We maken 2 bochten veiliger doordat we een geleiderail in de buitenbocht plaatsen, namelijk bij de Aaltenseweg (kilometer 13,4) en bij de Oude Zelhemseweg (kilometer 21.8). Dat is nodig omdat daar de bomen te dicht op de weg staan. Als een auto daar van de weg raakt, is de kans groot dat hij tegen een boom eindigt met mogelijk ernstig letsel of zelfs dodelijke afloop tot gevolg. Dat willen we voorkomen door het plaatsen van een geleiderail. Om ruimte te maken voor die geleiderail, moeten we enkele bomen kappen. Dat klinkt tegenstrijdig. Maar als we geen geleiderail zouden plaatsen, dan zouden we veel meer bomen moeten kappen om de verkeerssituatie op deze plaatsen veiliger te maken. Anders gezegd, het plaatsen van een geleiderail kost enkele bomen maar spaart de bomen die erachter staan.

Natuur en Landschap 

Aan de hand van de nieuwe Werkwijze bomen bekeken we ons integraal inrichtingsplan uit 2019 opnieuw kritisch. We hoeven minder bomen te kappen dan we dachten. En het oorspronkelijke plan voor het aanplanten van nieuwe bomen en struiken blijft in stand. Zo investeren we in de natuur (biodiversiteit), en herstellen we het landschap en maken dat toekomstbestendig (cultuurhistorie). We maken daarvoor een integraal inrichtingsplan:

 • Daarin brengen we de belangen van verkeer (en verkeersveiligheid) en de waarden voor Landschap, Natuur en Cultuurhistorie samen. Daarin staat bijvoorbeeld waar we de nieuwe bomen en struiken kunnen planten. 
 • We kijken ook hoe we het totaalbeeld van de weg, zo goed mogelijk in kunnen passen in het landschap. We willen de verschillende soorten landschappen die bij de N315 horen, herstellen en zorgen dat deze toekomstbestendig zijn. We planten bijvoorbeeld nu alvast nieuwe bomen achter huidige bomen, zodat de nieuwe bomen er al staan als de huidige bomen uitvallen.

Participatie

We betrekken opnieuw de Werkgroep Bomen die vanaf eind 2017 tot begin 2019 tijdens de verkenningsfase meedacht over het integraal inrichtingsplan. In de werkgroep zitten aanwonenden, bomenbelangengroepen, de 3 gemeenten, VVN, Staatsbosbeheer en de politie.

Provinciaal inpassingsplan

De aanpassingen die we aan de weg willen doen, passen niet helemaal in de huidige bestemmingsplannen van de gemeenten Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem. In overleg met de gemeenten maken we daarom een provinciaal inpassingsplan: de provinciale variant van het bestemmingsplan. 

Dit inpassingsplan is nodig om: 

 • De bestemming van de grond te wijzigen. De stukken grond waarop de weg ligt of die we nodig hebben, hebben soms een andere bestemming dan ‘verkeer’. 
 • Grond in eigendom te krijgen. Om de wegverbreding boven Zelhem en het inrichtingsplan te kunnen realiseren, hebben we grond van grondeigenaren nodig. We kopen deze gronden aan. Uitgangspunt is om deze grond minnelijk te werven. 

Vragen N315?

Wilt u meer weten? Stel uw vraag aan Jan van de Wouw, omgevingsmanager van de N315 Doetinchem - Ruurlo via: j.vande.wouw@gelderland.nl of 06 52 80 22 39.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.