N826: Zutphen - Laren

In 2023 voeren we groot onderhoud uit aan de provinciale weg N826 van Zutphen naar Laren. We combineren groot onderhoud met andere maatregelen, bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Planning

Wanneer?Wat?

Voorjaar 2019

Voorbereiding onderzoek

Zomer 2019

Uitvoering onderzoek

Eind 2019

Afronding onderzoek

Voorjaar 2020

Informatiebijeenkomst

2022

Uitwerken oplossingsrichting

2023

Uitvoering werkzaamheden

Groot onderhoud 2014

In 2014 hebben we het vorige groot onderhoud afgerond op de N826. De belangrijkste werkzaamheden waren:

  • asfaltonderhoud
  • reconstructie van een aantal kruispunten
  • verbeteren van de ingang van de bebouwde kom in Zutphen

Voorbereiden

Het voorbereiden van onderhoud en andere maatregelen kost veel tijd. Daarom zijn we dit voorjaar gestart met het inventariseren van aandachtspunten aan de weg. Dit doen wij door zelf onderzoek uit te voeren, en door overleg met andere partijen zoals gemeente, politie, waterschap, landbouwvertegenwoordigers, fietsersbond et cetera.

Meedenken

De provincie Gelderland wil haar inwoners en weggebruikers graag mee laten denken over de toekomst van de Gelderse wegen. Door het inzetten van een enquête hebben we deze zomer aan inwoners en weggebruikers gevraagd welke aandachtspunten zij voor deze weg hebben. Alle aangedragen aandachtspunten nemen we mee in de afweging voor het nemen van maatregelen aan de weg.

Vervolg

Met de resultaten van de enquête, de informatie van andere partijen en ons eigen onderzoek maken we een totaalbeeld. Kleinere, eenvoudig te realiseren, aanpassingen hoeven niet te wachten tot 2023. Grotere of complexere aandachtspunten werken we samen met de betrokken gemeente(n) uit tot verschillende oplossingsrichtingen. De presentatie hiervan vindt plaats op een informatiebijeenkomst.

Trajectprogrammering

Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor een goed en bereikbaar wegennet binnen Gelderland.

Om dit gestructureerd te laten verlopen hebben we een onderhoudscyclus ontwikkeld voor de provinciale wegen. Deze onderhoudscyclus noemen we de trajectprogrammering. Op verschillende momenten in dit proces vragen we de omgeving mee te denken.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.