FN348: verbetering fiets- en wegverkeer Deventer – Zutphen

De gemeenteraden van Deventer, Lochem en Zutphen hebben ingestemd met de uitkomsten van de Verkenning FN348. Dit betekent dat we door kunnen met de verdere uitwerking van het gekozen maatregelenpakket voor de fietsroute (F348) en de provinciale weg (N348). Die uitwerking start in het najaar 2023.

Onderzoek bomen langs de N348 bij Gorssel 

Vrijdag 29 september 2023 worden langs de provinciale weg (N348) bij Gorssel de bomen tussen beide aansluitingen van de Hoofdstraat onderzocht. Hiermee willen we te weten komen wat eventueel nadelige effecten van het voorgenomen fietspad zijn op de groeiomgeving van de bomen. Het verkeer op de N348 kan enige hinder ondervinden van de onderzoeksactiviteiten. In dat geval leiden we verkeer op de N348 veilig langs de werkzaamheden.   

De aanleg van dit fietspad draagt bij aan de verbetering van de fietsroute tussen Deventer en Zutphen. Eerder in 2023 hebben zowel de provincie, als de betrokken gemeenten (Lochem, Deventer en Zutphen) besloten om dit plan verder uit te werken. Een belangrijke eerste stap is een onderzoek naar de mogelijke effecten van het geplande nieuwe fietspad op de bomen die langs de N348 tussen de zuidelijke en noordelijke aansluitingen van de Hoofdstraat staan. Dit onderzoek bestaat uit een Boom Effect Analyse (BEA). De inspectie vindt plaats vanaf de weg. Hiervoor hoeft men niet op de grondeigendommen van particulieren te komen. 

Zorgvuldige afweging 

We zetten in op het behoud van de bomen, hoewel we ons bewust zijn van de uitdagingen die dit met zich mee kan brengen. Uiteindelijk moet het onderzoek informatie opleveren, waarmee we zorgvuldig kunnen onderbouwen en afwegen wat wel en niet haalbaar is. Dit is met name van belang voor de bomen langs de N348 in de buurt van de Kerkstraat en de zuidelijke aansluiting van de Hoofdstraat, omdat daar de beschikbare ruimte voor het geplande fietspad relatief klein is. De onderzoeksresultaten betrekken we bij de uitwerking van de plannen.  

Steun voor maatregelenpakket

De Stuurgroep Verkenning FN348 koos medio mei 2023 definitief voor de samenhangende oplossing voor de fietsroute en provinciale weg. Mede door de brede steun uit de omgevingsconsultatie. Diezelfde maand lieten ook de colleges van gemeente Deventer, Lochem en Zutphen weten dat ze achter het resultaat van de Verkenning FN348 staan. Daarna hebben de 3 gemeenteraden ingestemd met het maatregelenpakket en hun financiële bijdrage aan de fietsroute. Daarmee is er ‘groen licht’ om het maatregelenpakket verder uit te werken. We werken dit stap voor stap uit, per wegvak en/of kruising. Ook bereiden we dan de vergunningprocedures voor. De start van de werkzaamheden is voorzien eind 2025.

Samen met de gemeenten Deventer, Lochem, Zutphen en de Fietsersbond onderzochten we of er een hoogwaardige fietsroute (voorheen vlot & veilige fietsroute (F348) aangelegd kan worden tussen Deventer en Zutphen. We kijken ook naar de knelpunten van de provinciale weg (N348) tussen deze 2 steden.

Reactienota omgevingsconsultatie

Van 2 februari tot en met 1 maart 2023 konden aanwonenden, bewoners en andere belangstellenden reageren op de voorstellen voor de fietsroute en de provinciale weg tussen Deventer en Zutphen.  (De impressies van deze voorstellen vindt u verderop op deze pagina). We bekeken alle reacties en wogen af of de voorstellen moeten worden aangepast. In de reactienota leest u hoe wij met de reacties zijn om gegaan.

Maatregelen Fietsroute 

De fietsroute volgt de provinciale weg N348 en de Zutphenseweg door Eefde naar Zutphen. Een alternatieve route – de zogenaamde Combi-route- die ten zuiden van Gorssel via het buitengebied richting de rondweg Eefde en De Mars loopt, valt af. De maatregelen langs de N348 en in Eefde omvatten een fietstunnel ten zuiden van Epse, een nieuw fietspad (verschoven én verbreed) tussen Epse en Gorssel en een nieuw fietspad tussen Hoofdstraat-noord en Hoofdstraat zuid in Gorssel (hier ligt nu nog geen fietspad). En verder een fietsvriendelijker inrichting van de Zutphenseweg in Eefde-noord en verlaging van de maximumsnelheid op de rijbaan van 50 naar 30 km/u.

Maatregelen provinciale weg 

Tussen Eefde en Gorssel verlagen we de snelheid van 80 naar 60 km/ uur in combinatie met een aangepaste inrichting van de weg.  Die inrichting helpt bij het afdwingen van de verlaagde snelheid en attendeert passanten op de bewoning en (het gebruik van) de vele inritten. De bomenrijen langs de weg kunnen hierbij blijven staan. Gekoppeld aan deze maatregel kijken we op de overige delen van de N348 naar mogelijkheden om de doorstroming te bevorderen zodat een gelijkmatig snelheidsbeeld ontstaat. Deze maatregelen vallen onder de verantwoordelijkheid van provincie Gelderland als wegbeheerder.  

Impressie van de voorstellen

Impressie van de voorstellen vindt u hier:

Fietsroute ten noorden van Gorssel – kaart 1 (PDF 1 MB)
Fietsroute ten noorden van Gorssel – kaart 2 (PDF 1 MB)
Fietsroute in Gorssel – kaart 1 (PDF 1 MB)
Fietsroute in Gorssel – kaart 2 (PDF 1 MB)
Fietsroute en rijbaan ten zuiden van Gorssel – kaart 1 (PDF 2 MB
Fietsroute en rijbaan ten zuiden van Gorssel – kaart 2 (PDF 2 MB)

kaartje_FN348

Klik op de afbeelding voor een grote weergave.

Routekaart

Om de fietsroute tussen Deventer en Zutphen en de knelpunten op de provinciale weg ( N348) te verbeteren is er een routekaart. Deze routekaart laat zien welke weg we afleggen en welke (proces)stappen we zetten om samen met de omgeving, klankbordgroep en stuurgroep tot een oplossing te komen. 

Routekaart_FN348_juli2023 (1).jpg

Klik op de routekaart voor een grote weergave. Het wegvak met een geel kader laat zien met welke stap we bezig zijn. De tegels in de routekaart zijn aanklikbaar, zodat u op hoofdlijnen kunt zien wat er in elke stap gebeurd of gaat gebeuren. De verhaallijn van de routekaart leest u in dit document.

Planning

Op hoofdlijnen ziet de planning er als volgt uit:

  • Zomer 2021 – eind 2021: Uitwerking varianten en oplossingen zuidelijk deel van de route. Hierin nemen we de toevoerroutes en eerder geuite bezwaren tegen de combinatieroute mee
  • December 2021: schetsontwerpen verschillende varianten klaar
  • December 2021- januari 2022: Gesprekken met de omgeving en aan de hand daarvan verbeterslagen doorvoeren
  • Februari 2022: start uitwerking varianten en oplossingen noordelijk deel van de route, maken van schetsontwerpen en gesprekken met de omgeving
  • Medio 2022: Beoordeling van de varianten, van zowel het noordelijk als zuidelijk deel van de route. Samen met de klankbordgroep stellen we een bestuurlijk advies op over de voorkeurvariant
  • Eind november 2022: advies maatregelenpakket klaar
  • Eerste kwartaal 2023:  consultatieronde omgeving 
  • Mei 2023: advies stuurgroep aan colleges van de 3 gemeenten
  • Zomer 2023: besluitvorming over de fietsroute in de 3 gemeenteraden
  • Najaar 2023: Uitwerking gekozen maatregelenpakket voor de FN348

Meer informatie

Wilt u meer achtergrondinformatie over beide sporen, het proces, participatie en draagvlak of projectorganisatie en sturing? Dan kunt u verder lezen.

Lees meer

Bekijk de inrichtingsstudie N348 Eefde-Gorssel.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.