FN348: verbetering fiets- en wegverkeer Deventer – Zutphen

Samen met de gemeenten Deventer, Lochem, Zutphen en de Fietsersbond onderzoeken we of er hoogwaardige fietsroute (voorheen vlot & veilige fietsroute (F348)) aangelegd kan worden tussen Deventer en Zutphen. We kijken ook naar de knelpunten van de provinciale weg (N348) tussen deze 2 steden.

Reageren op voorstellen

In het 2e kwartaal van 2023 besluiten de samenwerkende overheden óf en waar de fietsroute F348 komt. Welke ingrepen we doen aan de provinciale weg tussen Deventer en Zutphen en hoe richten we het wegvak in van Eefde-Gorssel. De voorstellen voor deze maatregelen leggen we vanaf 2 februari 2023 voor aan de omgeving. Iedereen kan tot en met 1 maart 2023 reageren op de voorstellen. Via deze nieuwsbrief informeerden we de aanwonenden van de N348 en het buitengebied (PDF 2 MB). 

Inloopbijeenkomsten 14 en 16 februari 2023

We organiseren 2 informatiebijeenkomsten op dinsdag 14 februari en donderdag 16 februari 2023 in de Protestantse kerk, Hoofdstraat 27 in Gorssel. De voorstellen voor de fietsroute en het wegvak Eefde-Gorssel lichten we daar op tekening toe en belangstellenden kunnen met medewerkers van de provincie en de gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen in gesprek. Belangstellenden zijn van harte welkom op 1 van deze avonden tussen 19:30 uur en 21:00 uur. Vooraf aanmelden is niet verplicht, wel gewenst. Dat kan via dit aanmeldformulier.

Een samenhangende oplossing

Samen met gemeenten Deventer, Lochem en Zutphen bedachten we 1  samenhangende oplossing voor de fietsroute en de provinciale weg. De voorstellen die daar in zitten kwamen tot stand op basis van ingebrachte ideeën, wensen uit eerdere consultatieronden en (aanvullende) onderzoeken. 

Eind 2022 sprak de Stuurgroep Verkenning FN348 zich positief uit over die voorstellen en besloten deze vrij te geven voor een volgende stap in het participatieproces. Ook de Klankbordgroep Verkenning FN348 heeft positief op de voorstellen gereageerd. Wel heeft de klankbordgroep aandachtspunten meegegeven voor de verdere uitwerking en uitvoering van de voorstellen.
Voor alle duidelijkheid: er zijn nog geen besluiten genomen over de Verkenning FN348. De reacties van aan- en omwonenden en andere belangstellenden, betrekken de 4 overheden bij hun besluitvorming over de uitkomsten van het onderzoek.

Voorstel Fietsroute 

De fietsroute volgt de provinciale weg N348 en de Zutphenseweg door Eefde naar Zutphen. Een alternatieve route – de zogenaamde Combi-route- die ten zuiden van Gorssel via het buitengebied richting de rondweg Eefde en De Mars loopt, valt af. De maatregelen langs de N348 en in Eefde omvatten een fietstunnel ten zuiden van Epse, een nieuw fietspad (verschoven én verbreed) tussen Epse en Gorssel en een nieuw fietspad tussen Hoofdstraat-noord en Hoofdstraat zuid in Gorssel (hier ligt nu nog geen fietspad). En verder een fietsvriendelijker inrichting van de Zutphenseweg in Eefde-noord en verlaging van de maximumsnelheid op de rijbaan van 50 naar 30 km/u.

Voorstel provinciale weg 

Voorstel is om de rijbaan van de N348 tussen Eefde en Gorssel aan te passen. De maximumsnelheid verlagen we van 80 naar 60 km/u. De rijbaan wordt zodanig heringericht dat deze snelheid ondersteund wordt. Hierdoor benadrukken we ook meer het gebruik van de vele uitritten. De bomenrijen langs de weg kunnen in dit voorstel blijven staan. 

Het gedetailleerde voorstel van de fietsroute en de weg vindt u hier (PDF 550 kB). 

Impressie van de voorstellen

De impressie van deze voorstellen staan uiterlijk 10 februari 2023 op deze pagina.

kaartje_FN348

Klik op de afbeelding voor een grote weergave.

Reageren?

De voorstellen zijn nog niet definitief. Van 2 februari tot en met 1 maart 2023 is er een brede omgevingsconsultatie zodat iedereen kan reageren op de voorstellen. Uw reactie kunt u op verschillende manieren aan ons kenbaar maken. Via het reactieformulier heeft onze voorkeur.

Op een andere manier reageren

Uw reactie op een andere manier aan ons kenbaar maken kan ook:

 • E-mail: Provincieloket@gelderland.nl, ovv Verkenning FN348
 • Schriftelijk: Provincie Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem, ovv Verkenning FN348
 • Tijdens de inloopbijeenkomsten op 14 of 16 februari 2023

Vervolg

We bekijken alle reacties en wegen af of de voorstellen moeten worden aangepast. Vervolgens stellen we een reactienota op waarin we laten weten  hoe wij met de reacties om willen gaan. Deze plaatsen we op deze website. 

Vervolgens start het besluitvormingsproces:

 • Naar verwachting adviseert de stuurgroep Verkenning FN348 in april 2023 de besturen van de provincie en de gemeenten over het voorstel voor de fietsroute (F348). Vervolgens nemen Provinciale staten en de gemeenteraden van Deventer, Lochem en Zutphen een besluit, ook over de financiële middelen om de voorstellen uit te voeren.  
 • De besluitvorming over aanpassingen aan de N348 is een bevoegdheid van de provincie. Naar verwachting adviseert de stuurgroep Verkenning FN348 ook begin april 2023 het bestuur van de provincie over het voorstel voor het wegvak Eefde-Gorssel. 

Als de besluiten positief zijn, dan start naar verwachting in het najaar van 2023 de verdere uitwerking van de voorstellen en de voorbereiding van vergunningprocedures. De start van de werkzaamheden aan weg en fietspad vinden op zijn vroegst in 2025 plaats.

Routekaart

Om de fietsroute tussen Deventer en Zutphen en de knelpunten op de provinciale weg ( N348) te verbeteren is er een routekaart. Deze routekaart laat zien welke weg we afleggen en welke (proces)stappen we zetten om samen met de omgeving, klankbordgroep en stuurgroep tot een oplossing te komen. 

Routekaart_FN348.jpg

Klik op de routekaart voor een grote weergave. Het wegvak met een geel kader laat zien met welke stap we bezig zijn. De verhaallijn van de routekaart leest u in dit document.

2 sporen in 1 verkenning

In 2020 namen we de regie over de F348-fietsroute op dit traject over van de Cleantech Regio. We combineren de verkenning van de  F348 met de verkenning naar knelpunten en onderhoud van de provinciale weg N348. Deze combinatie is nodig omdat de fietsroute en de provinciale weg in hetzelfde gebied liggen tussen Deventer en Zutphen. Hierdoor hebben keuzes in het éne project automatisch gevolgen voor het andere project, qua ontwerp maar ook op maatschappelijk en bestuurlijk vlak. Dit speelt vooral in het gebied tussen Eefde en Gorssel. We kijken voor het hele traject naar oplossingen die:

 • de doorstroom van verkeer verbeteren
 • veilig zijn voor weggebruikers en aanwonenden
 • aantrekkelijk zijn voor fietsers én
 • de leefbaarheid van de omgeving vergroten.

Spoor 1: Fietsroute F348 Deventer-Zutphen

We onderzoeken 2 fietsroute varianten:
1) een fietsroute geheel langs de N348,
2) een combinatieroute die deels langs de N348 loopt en deels door het landelijk gebied tussen Gorssel en Eefde loopt.

Beide routes werken we verder uit en vergelijken we met elkaar. Bij dit vraagstuk gaan we in op de resultaten van eerdere inspraak (PDF 3.5 MB) en de onlangs verschenen CROW-notitie over fietsstraten buiten de bebouwde kom.

Spoor 2: Provinciale weg N348 Deventer-Zutphen

Daarnaast onderzoeken we welke knelpunten tussen Zutphen en Epse op de weg, het fietspad of in de berm vragen om maatregelen. In 2023 pakken we deze knelpunten aan. Eventuele aanpassingen of verbeteringen vanuit veiligheid, doorstroming, ecologie en/of leefbaarheid combineren we vervolgens  zoveel mogelijk.

De 2 hoofdsporen van de verkenning (fietsroute en provinciale weg) bestaan elk uit 3 deelsporen.

Spoor 1: verkenning van de vlot en veilige fietsroute F348 zijn:

A. toevoerroutes naar de F348;
B. routedeel F348 langs de N348, behalve tussen Eefde en Gorssel;
C. variantenstudie F348 tussen Eefde en Gorssel (doortrekken langs de N348, of via landelijk deel combinatieroute).

Spoor 2: verkenning van de aanpak N348 Deventer-Zutphen zijn:

D. inrichtingsstudie N348 Eefde-Gorssel, met maximumsnelheden 60 en 80 km/uur en bijbehorende weginrichting;
E. reguliere trajectverkenning tussen Zutphen en Deventer;
F. afzonderlijke verkenning N348 Epse-A1.

*De deelsporen B en E hangen sterk samen; hetzelfde geldt voor de deelsporen C en D.

Planning

Op hoofdlijnen ziet de planning er als volgt uit:

 • Zomer 2021 – eind 2021: Uitwerking varianten en oplossingen zuidelijk deel van de route. Hierin nemen we de toevoerroutes en eerder geuite bezwaren tegen de combinatieroute mee.
 • December 2021: schetsontwerpen verschillende varianten klaar
 • December 2021- januari 2022: Gesprekken met de omgeving en aan de hand daarvan verbeterslagen doorvoeren
 • Februari 2022: start uitwerking varianten en oplossingen noordelijk deel van de route, maken van schetsontwerpen en gesprekken met de omgeving.
 • Medio 2022: Beoordeling van de varianten, van zowel het noordelijk als zuidelijk deel van de route. Samen met de klankbordgroep stellen we een bestuurlijk advies op over de voorkeurvariant.
 • Eind november 2022: advies maatregelenpakket klaar
 • Eerste kwartaal 2023:  consultatieronde omgeving 
 • April 2023: besluitvorming in de verschillende colleges.

Meer informatie

Wilt u meer achtergrondinformatie over beide sporen, het proces, participatie en draagvlak of projectorganisatie en sturing? Dan kunt u verder lezen.

Lees meer

Bekijk de inrichtingsstudie N348 Eefde-Gorssel.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.