FN348: verbetering fiets- en wegverkeer Deventer – Zutphen

De Stuurgroep Verkenning FN348 kiest definitief voor de samenhangende oplossing voor de fietsroute en provinciale weg. Mede door de brede steun uit de omgevingsconsultatie. De reactienota van deze consultatie vindt u op deze pagina.

Op 23 mei 2023 schaarden ook de colleges van gemeente Deventer, Lochem en Zutphen zich achter het resultaat van de Verkenning. Bij een positieve besluitvorming van de gemeenteraden over de financiële bijdragen aan de fietsroute, werken we de voorstellen verder uit. Ook bereiden we dan de vergunningprocedures voor. De start van de werkzaamheden is voorzien eind 2025.

Samen met de gemeenten Deventer, Lochem, Zutphen en de Fietsersbond onderzochten we of er een hoogwaardige fietsroute (voorheen vlot & veilige fietsroute (F348)) aangelegd kan worden tussen Deventer en Zutphen. We kijken ook naar de knelpunten van de provinciale weg (N348) tussen deze 2 steden.

Reactienota omgevingsconsultatie

Van 2 februari tot en met 1 maart 2023 konden aanwonenden, bewoners en andere belangstellenden reageren op de voorstellen voor de fietsroute en de provinciale weg tussen Deventer en Zutphen.  (De impressies van deze voorstellen vindt u verderop op deze pagina). We bekeken alle reacties en wogen af of de voorstellen moeten worden aangepast. In de reactienota leest u hoe wij met de reacties zijn om gegaan.  

Maatregelen Fietsroute 

De fietsroute volgt de provinciale weg N348 en de Zutphenseweg door Eefde naar Zutphen. Een alternatieve route – de zogenaamde Combi-route- die ten zuiden van Gorssel via het buitengebied richting de rondweg Eefde en De Mars loopt, valt af. De maatregelen langs de N348 en in Eefde omvatten een fietstunnel ten zuiden van Epse, een nieuw fietspad (verschoven én verbreed) tussen Epse en Gorssel en een nieuw fietspad tussen Hoofdstraat-noord en Hoofdstraat zuid in Gorssel (hier ligt nu nog geen fietspad). En verder een fietsvriendelijker inrichting van de Zutphenseweg in Eefde-noord en verlaging van de maximumsnelheid op de rijbaan van 50 naar 30 km/u.

Maatregelen provinciale weg 

Tussen Eefde en Gorssel verlagen we de snelheid van 80 naar 60 km/ uur in combinatie met een aangepaste inrichting van de weg.  Die inrichting helpt bij het afdwingen van de verlaagde snelheid en attendeert passanten op de bewoning en (het gebruik van) de vele inritten. De bomenrijen langs de weg kunnen hierbij blijven staan. Gekoppeld aan deze maatregel kijken we op de overige delen van de N348 naar mogelijkheden om de doorstroming te bevorderen zodat een gelijkmatig snelheidsbeeld ontstaat. Deze maatregelen vallen onder de verantwoordelijkheid van  provincie Gelderland als wegbeheerder.  

Impressie van de voorstellen

Impressie van de voorstellen vindt u hier:

Fietsroute ten noorden van Gorssel – kaart 1 (PDF 1 MB)
Fietsroute ten noorden van Gorssel – kaart 2 (PDF 1 MB)
Fietsroute in Gorssel – kaart 1 (PDF 1 MB)
Fietsroute in Gorssel – kaart 2 (PDF 1 MB)
Fietsroute en rijbaan ten zuiden van Gorssel – kaart 1 (PDF 2 MB
Fietsroute en rijbaan ten zuiden van Gorssel – kaart 2 (PDF 2 MB)

kaartje_FN348

Klik op de afbeelding voor een grote weergave.

Routekaart

Om de fietsroute tussen Deventer en Zutphen en de knelpunten op de provinciale weg ( N348) te verbeteren is er een routekaart. Deze routekaart laat zien welke weg we afleggen en welke (proces)stappen we zetten om samen met de omgeving, klankbordgroep en stuurgroep tot een oplossing te komen. 

Routekaart_FN348.jpg

Klik op de routekaart voor een grote weergave. Het wegvak met een geel kader laat zien met welke stap we bezig zijn. De tegels in de routekaart zijn aanklikbaar, zodat u op hoofdlijnen kunt zien wat er in elke stap gebeurd of gaat gebeuren. De verhaallijn van de routekaart leest u in dit document.

Planning

Op hoofdlijnen ziet de planning er als volgt uit:

  • Zomer 2021 – eind 2021: Uitwerking varianten en oplossingen zuidelijk deel van de route. Hierin nemen we de toevoerroutes en eerder geuite bezwaren tegen de combinatieroute mee
  • December 2021: schetsontwerpen verschillende varianten klaar
  • December 2021- januari 2022: Gesprekken met de omgeving en aan de hand daarvan verbeterslagen doorvoeren
  • Februari 2022: start uitwerking varianten en oplossingen noordelijk deel van de route, maken van schetsontwerpen en gesprekken met de omgeving
  • Medio 2022: Beoordeling van de varianten, van zowel het noordelijk als zuidelijk deel van de route. Samen met de klankbordgroep stellen we een bestuurlijk advies op over de voorkeurvariant
  • Eind november 2022: advies maatregelenpakket klaar
  • Eerste kwartaal 2023:  consultatieronde omgeving 
  • Mei 2023: advies stuurgroep aan colleges van de 3 gemeenten
  • Zomer 2023: besluitvorming over de fietsroute in de 3 gemeenteraden

Meer informatie

Wilt u meer achtergrondinformatie over beide sporen, het proces, participatie en draagvlak of projectorganisatie en sturing? Dan kunt u verder lezen.

Lees meer

Bekijk de inrichtingsstudie N348 Eefde-Gorssel.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.