Inrichtingsstudie N348 Eefde-Gorssel

Bekijk de Inrichtingsstudie van de N348 Eefde-Gorssel.

De inrichting van de provinciale weg N348 tussen Eefde en Gorssel is een van de meest complexe onderdelen van de integrale verkenning naar de N348 en de Hoogwaardige (voorheen vlot en veilige) fietsroute F348 tussen Zutphen en Deventer. Het is een gebiedsontsluitingsweg (GOW) met vele erfaansluitingen, veel bomen vlak langs de weg en een bestaand fietspad.

De inrichtingsstudie N348 Eefde–Gorssel is klaar. Hierbij onderzochten we 3 weginrichtingsvarianten van de provinciale weg, namelijk GOW80 Optimaal, GOW80 Sober, GOW60 Maatwerk in combinatie met al dan niet een vlot en veilige fietsroute daarnaast. Hierbij geeft het getal 80 of 60 aan hoe hard er maximaal gereden mag worden. 60 km per uur is niet gangbaar op een gebiedsontsluitingsweg van de provincie. Naar aanleiding van de pilot onder aanwonenden (2019) om op dit wegvak de snelheid naar 60 km te verlagen, is deze variant in opdracht van Provinciale Staten aan het project toegevoegd.

Per variant (GOW80 Optimaal, GOW80 Sober, GOW60 Maatwerk) onderzochten we of er een logische indeling te maken is van de hoofdrijbaan, fietspaden, eventuele parallelwegen en weg, fietspad, bermen en uitritten ten opzichte van elkaar? En of deze volgens de ontwerpuitgangspunten in te passen is én wat de ruimtelijke impact is.

Variant GOW80 Optimaal N348 valt af. Als we van de provinciale weg tussen Eefde en Gorssel een gebiedsontsluitingsweg met max. snelheid 80 km/uur zouden maken, zouden we aan beide zijden van de weg een parallelweg moeten aanleggen om de circa 110 woningen te ontsluiten. Deze inpassing gaat ten koste van veel woningen, circa 30. Ook zouden dan ook in 2020 en 2021 gereconstrueerde kruisingen met de Quatre Brasweg en Jodendijk Scheuterdijk opnieuw ingericht worden, inclusief de benodigde grondverwervings- en sloopprocessen. De projectgroep heeft de stuurgroep om bovenstaande redenen geadviseerd om deze optie af te laten vallen en niet verder te onderzoeken. De stuurgroep heeft dit advies unaniem overgenomen.

We werken de andere 2 varianten (GOW80 Sober en GOW60 Maatwerk) uit tot een schetsontwerp, voorzien die van een voorlopige beoordeling en leggen deze voor aan de Stuurgroep (december 2021). Aansluitend (december 2021/januari 2022) gaan we in gesprek met de omgeving. Daar peilen we het draagvlak voor verschillende varianten, toetsen we de beoordeling en halen we eventuele verbeterslagen op en verwerken die.

Vanaf februari 2022 brengen we op dezelfde manier de ontwerpen voor de andere wegdelen in beeld. Rond de zomer 2022 vindt de beoordeling van alle varianten plaats. Samen met de klankbordgroep stellen we een bestuurlijk advies op over de voorkeursvariant. Vervolgens vindt daarover besluitvorming in de colleges van de gemeenten Lochem, Zutphen en Deventer plaats.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.