Achtergrond informatie FN348

Lees meer over de achtergrond informatie FN348.

We vertellen graag meer over de achtergrond van de fietsroute F348 Deventer-Zutphen en provinciale weg N348 Deventer-Zutphen. Op de pagina gaan we ook dieper in op het proces, participatie, projectorganisatie en sturing.

Klankbord verslag

Lees het verslag klankbordgroep van 29 juni en 12 oktober 2021.

Dit onderzoek is een vervolg op het project F348 van de Cleantech Regio waarin men in eerste instantie een voorkeur had voor de combinatieroute. Maar er waren weinig aanwonenden van het landelijk deel van deze route die er hetzelfde over dachten. Vervolgens heeft de gemeenteraad van Lochem deze variant als onwenselijk aangemerkt. Hierop besloot de Stuurgroep Fietsruggengraat zowel de combinatieroute als de fietsroute langs de N348 als gelijkwaardige opties uit te uitwerken, in samenhang met de verkenning voor de aanpak van de provinciale weg. Daarbij is afgesproken dat de provincie als wegbeheerder het voortouw neemt.

De noodzaak voor een vlot & veilige fietsroute op dit traject is in de agenda van de Cleantech Regio vastgelegd. Kort samengevat: het fietsverkeer is intensiever geworden en verandert van karakter, zo zijn er steeds meer e-bikes en speedpedelecs. Daarbij heeft fietsen een belangrijke rol in het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen. De lengte en ligging van een route, die geheel of gedeeltelijk langs de N348 ligt, leent zich goed voor scholieren en forensenverkeer op de fiets. Om hier gehoor aan te geven is meer ruimte en een andere inrichting nodig: bredere fietspaden in 2 richtingen én de fietser vaker 'in de voorrang'.

Van 2010 tot 2011 is in opdracht van Provinciale Staten onderzoek gedaan naar de N348 als geheel. Destijds zijn ook nieuwe tracés onderzocht. Zoals een nieuwe (parallel)weg naast de bestaande en een nieuwe doorgaande weg langs het spoor. Op basis van deze netwerkstudie besloten Provinciale Staten in 2012 om geen nieuw tracé aan te leggen tussen Eefde en de A1. Dit besluit is het vertrekpunt bij deze  verkenning. Wel is besloten om het kruispunt Quatre Bras tussen Gorssel en Eefde aan te passen en het kruispunt Jodendijk-Scheuterdijk in Eefde te verbeteren.

Er gaat bijzondere aandacht uit naar het wegvak tussen Eefde en Gorssel. Op verzoek van omwonenden en de gemeenteraad van Lochem heeft de provincie in 2019 een proef met snelheidsverlaging (60 km/u) uitgevoerd. De evaluatie van deze proef leidde ertoe dat we de maximum snelheid, en de daarbij passende inrichting van het wegvak, als variant meenemen in de verkenning. Naast de maximum snelheid van 60 km/u nemen we ook 2 varianten met een maximumsnelheid van 80km/u mee: 1 met een sobere weginrichting en 1 met een optimale weginrichting. We onderzoeken deze weg-varianten samen met de 2 varianten van de fietsroutes.

We werken in stappen van ontwerpuitgangspunten naar een uiteindelijk besluit over de fietsroute en ingrepen aan de weg. We beginnen met 6 basisvarianten voor Eefde-Gorssel en een verbetering van de combinatieroute. Na selectie en uitwerking komen we toe aan de beoordeling van de resterende mogelijkheden op een groot aantal thema’s. Zoals: veiligheid, bereikbaarheid, doorstroming, grondaankoop en effecten op het landschap. De uitkomsten vormen de basis voor een advies aan de Stuurgroep, die de besluitvorming in de afzonderlijke colleges voorbereidt.

Provincie Gelderland is regisseur van deze verkenning en werkt daarbij nauw samen met de Fietsersbond en gemeenten: Deventer, Lochem en Zutphen. De resultaten leggen we vast in een samenwerkingsovereenkomst tussen de overheden, als basis voor de verdere realisatie. Stuurgroep FN348, met  de betrokken wethouders van de gemeenten en de gedeputeerde van de  provincie, bereidt de noodzakelijke besluitvorming in de verschillende besturen (gemeentelijk en provinciaal) voor.

Op verschillende momenten tijdens de verkenning informeren, horen en betrekken we de omgeving en andere belanghebbenden. De ontvangen input nemen we mee in de verkenning naar de fietsroute- en wegvarianten. We willen verschillende belangen (binnen de kaders) zo goed mogelijk mee laten wegen in het uiteindelijke besluit over de voorkeursvariant. Hierbij maken we eventuele verschillen in draagvlak inzichtelijk. Voor het bewaken van de kwaliteit van het proces en de logica van de uitkomsten zoeken we regelmatig afstemming met een klankbordgroep. Zo’n klankbordgroep bestaat uit verschillende dorpsraden, afdelingen van de fietsersbond, bedrijvenvertegenwoordigers en leden van de agrarische brancheorganisatie Cumela. In het communicatie- en participatieplan (PDF 1,2 MB) staat stap voor stap uitgelegd hoe we zaken als deze afstemmen op de omgeving.

Bewoners buitengebied Eefde – Gorssel 

Tot juli 2021 voerden we gesprekken met bewoners in het buitengebied Eefde-Gorssel over een eventuele fietsroute (F348) via de Gorsselse Enkweg, de Eefdese Enkweg en de Mettrayweg in de vorm van een fietsstraat. 

Aanwonenden

Met aanwonenden langs de provinciale weg tussen Eefde en Gorssel, spraken we over het alternatief: de F348 langs dit wegvak, in combinatie met 3 varianten voor de rijbaan met maximumsnelheden 60 en 80 km/uur en bijbehorende weginrichting. De ontvangen reacties zijn waardevol voor ons. In dit voortgangsbericht naar omwonenden leest u wat we met de inbreng van omwonenden hebben gedaan en hoe dit het project verder heeft gebracht. Ook organiseerden we op 3 februari 2022 een online informatie avond voor deze bewoners.  De Stuurgroep koos ervoor om nu eerst het gesprek met de aanwonenden van de N348 tussen Gorssel en Eefde aan te gaan. De al langer bestaande problematiek en de blijvend grote hoeveelheid fietsers langs deze weg vragen om een verdiepingsslag met deze grote groep belanghebbenden. Met deze tussenstap wilden we ook de informatieachterstand inhalen die onbedoeld is ontstaan toen de Cleantech Regio zich met de voorkeursroute voor de F348 vooral richtte op het buitengebied. Tijdens deze avond gaven we tevens het startsein voor de consultatieronde (raadpleging) van deze omwonenden. Hiermee kregen we, naast onze eigen analyse, een scherp(er) beeld van (on)mogelijkheden en draagvlak van de 4 scenario’s. De binnenkomende reacties hebben we teruggekoppeld aan de respondenten. En aangeboden aan de Stuurgroep zodat zij deze mee kan nemen om te komen tot een voorkeursscenario. 

 

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.