N325 Ubbergseweg

In 2023 en 2024 verkennen we mogelijkheden om de verkeersveiligheid op de fietsoversteek aan de Nieuwe Ubbergseweg te verbeteren.

Participatieproces 

In de preverkenning was een klankbordgroep betrokken bestaande uit afgevaardigden van de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal, de Fietsersbond, de nabijgelegen school Notre Dame en een aantal betrokken omwonenden. Samen met deze klankbordgroep onderzochten we de problematiek en bespraken oplossingsrichtingen. Een onderzoeksbureau kreeg de opdracht om de oplossingsrichtingen nader uit te werken en daarbij te kijken naar zowel maatregelen om het gedrag van verkeersdeelnemers aan te passen als maatregelen voor de infrastructuur. De preverkenning is ondertussen afgerond. In 2024 gaan we verder met de verkenning. De klankbordgroep is hier ook weer bij betrokken.

Verkeersveiligheid en gedrag 

Verkeer is van iedereen. Samen moeten we ervoor zorgen dat het veilig is op straat en dat iedereen in het drukke verkeer elke dag weer veilig thuis komt. Dat betekent dat wij werken aan een zo veilig mogelijke inrichting van onze wegen en fietspaden. Maar we hebben niet alles in de hand: we hebben ook te maken met het gedrag van verkeersdeelnemers.  

Om dat gedrag op deze plek positief te beïnvloeden, startten we in september 2023 met een actie die voor een belangrijk deel was gericht op scholieren die via deze fietsoversteek naar en van HAVO Notre Dame reizen. 

Daarnaast zijn er snoeiwerkzaamheden verricht zodat de verkeersdeelnemers beter zicht hebben op elkaar wanneer zij de fietsoversteek passeren. Ook is er bebording langs de weg geplaatst die automobilisten attendeert op de overstekende fietsers. Op de parallelle fietsoversteek van de Ubbergseweg is extra wegmarkering aangebracht om het autoverkeer te attenderen op overstekende fietsers.

Bovengenoemde kortetermijnmaatregelen zijn niet de enige maatregelen die genomen worden ten aanzien van de fietsoversteek. Uit de verkenning moet blijken wat er nog meer nodig is om deze fietsoversteek veiliger te maken.

Planning 

In 2023 en 2024 verkennen we mogelijkheden om de verkeersveiligheid op de fietsoversteek Ubbergseweg te verbeteren. Een eventuele voorkeursoplossing kan in de loop van 2024 verder worden uitgewerkt. Onder voorbehoud van wettelijke procedures en eventuele grondaankopen zou de realisatie daarvan kunnen starten in 2025.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.