N325 Ubbergseweg

In 2023 en 2024 verkennen we mogelijkheden om de verkeersveiligheid op de fietsoversteek aan de Nieuwe Ubbergseweg te verbeteren.

Participatieproces 

In de preverkenning was een klankbordgroep betrokken bestaande uit afgevaardigden van de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal, de Fietsersbond, de nabijgelegen school Notre Dame en een aantal betrokken omwonenden. Samen met deze klankbordgroep onderzochten we de problematiek en bespraken oplossingsrichtingen. Een onderzoeksbureau kreeg de opdracht om de oplossingsrichtingen nader uit te werken en daarbij te kijken naar zowel maatregelen om het gedrag van verkeersdeelnemers aan te passen als maatregelen voor de infrastructuur. De preverkenning is ondertussen afgerond. In 2024 gaan we verder met de verkenning. De klankbordgroep, uitgebreid met BSO Struin, is hier ook weer bij betrokken.

Verkeersveiligheid en gedrag 

Verkeer is van iedereen. Samen moeten we ervoor zorgen dat het veilig is op straat en dat iedereen in het drukke verkeer elke dag weer veilig thuis komt. Dat betekent dat wij werken aan een zo veilig mogelijke inrichting van onze wegen en fietspaden. Maar we hebben niet alles in de hand: we hebben ook te maken met het gedrag van verkeersdeelnemers.  

Om dat gedrag op deze plek positief te beïnvloeden, zijn we in september 2023 gestart met een actie die voor een belangrijk deel was gericht op scholieren die via deze fietsoversteek naar en van HAVO Notre Dame reizen. 

Tijdens het overleg met de klankbordgroep op 5 februari 2024 heeft de Provincie Gelderland alvast een aantal kortetermijnmaatregelen aangekondigd voor de verbetering van de fietsoversteek. Deze maatregelen zijn een voorloper op mogelijke oplossingen voor de langere termijn. De provincie ziet ze dus niet als definitieve oplossingen. 

Hieronder staan de kortetermijnmaatregelen met de huidige status: 

  • Plaatsen van waarschuwingsborden voor automobilisten bij het naderen van de fietsoversteek (gereed). 
  • Snoeien van beplanting zodat fietsers en automobilisten elkaar eerder zien (gereed). Dit snoeiwerk wordt ook opgenomen in het reguliere groenonderhoud langs de weg. 
  • Aanbrengen van pijlmarkeringen op de parallelle fietsoversteek om automobilisten te wijzen op kruisend fietsverkeer van beide zijden (gereed). 
  • Een kleine aanpassing van de fietsoversteek (zoals schuine opsluitbanden) zodat fietsers vanuit de richting van Beek meer vaart moeten minderen voordat ze de N325 oversteken. 
  • Aanpassingen aan de openbare verlichting zodat de lichtmasten niet meer in de zichtlijn van wachtende fietsers staan. 

De laatste twee maatregelen vragen meer voorbereidingstijd en moeten nog uitgevoerd worden. Inmiddels heeft onze aannemer deze werkzaamheden ingepland en worden deze zomer afgerond. Nog voor aanvang van het nieuwe schooljaar. 

Bovengenoemde kortetermijnmaatregelen zijn niet de enige maatregelen die genomen worden ten aanzien van de fietsoversteek. Uit de verkenning moet blijken wat er nog meer mogelijk is om deze fietsoversteek veiliger te maken.

Planning 

In 2023 en 2024 verkennen we mogelijkheden om de verkeersveiligheid op de fietsoversteek Ubbergseweg te verbeteren. Een eventuele voorkeursoplossing kan in de loop van 2025 verder worden uitgewerkt. Onder voorbehoud van wettelijke procedures en eventuele grondaankopen zou de realisatie daarvan kunnen starten in 2026.

Waarom worden de wegwerkzaamheden aan de N325 niet sneller uitgevoerd?

De uitvoering van de werkzaamheden aan de fietsoversteek N325 Ubbergseweg kunnen naar verwachting pas in 2026 beginnen. Waarom duurt dit zo lang? Hier leggen we het uit.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.