N814 Hummelo/Laag-Keppel

Provincie Gelderland, gemeente Bronckhorst en leden van de klankbordgroep “Gebiedsgerichte aanpak Laag-Keppel” werken aan een verbeterde verkeerssituatie in Hummelo en Laag-Keppel. Met name aan de Dorpsstraat in Laag-Keppel en aan de Hummeloseweg tussen Laag-Keppel en Hummelo.

Hier spreken de aanwonenden al tientallen jaren over verkeersoverlast. We gaan daarom de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en langs deze wegen verbeteren. Op 12 april 2022 gaven leden van de klankbordgroep een advies over de oplossingsrichting aan gedeputeerde Helga Witjes en wethouder Paul Hofman. 

Proef tijdelijke landbouwsluizen 

Voor het deeltraject Laag-Keppel - Eldrik leggen een tijdelijke landbouwsluis aan op twee locaties als onderdeel van een proef. Als eerste plaatsen we op 20 maart 2023 een landbouwsluis op de Wehlsedijk, tussen de ophaalbrug over de Oude IJssel en de TOP (toeristische opstap plaats). De tweede landbouwsluis wordt op 21 augustus 2023 geplaatst en komt op de Keppelseweg, net voor de rotonde Eldrikseweg/Barlhammerweg. In de periode tussen 20 juni 2023 en 20 augustus 2023 zijn er geen landbouwsluizen op de N814 aanwezig zijn. 

Planning

 1. Aanleg van de landbouwsluis Wehlsedijk, 20 maart 2023. 
  • Gebruik van de landbouwsluis Wehlsedijk als proef tussen 20 maart en 20 juni 2023.
  • Verwijderen landbouwsluis Wehlsedijk, uiterlijk 20 juni 2023.
    
 2. Aanleg van de landbouwsluis Keppelseweg, 21 augustus 2023. 
  • Gebruik van de landbouwsluis Keppelseweg als proef tussen 21 augustus en 20 november 2023 
  • Verwijderen landbouwsluis Keppelseweg, uiterlijk 20 november 2023.

Omleiding doorgaand verkeer

Voor de werkzaamheden en de proef sluiten we de N814 Wehlsedijk en Keppelseweg af vanaf 20 maart 2023. Dit doen we voor de veiligheid en om de proef te kunnen uitvoeren en monitoren. Het doorgaande gemotoriseerde verkeer leiden we om via de Rijksweg, Keppelseweg en Europaweg (N317) en de Liemersweg (N813) in beide richtingen. Dit geven we aan met bebording. 

Brommobielen

Bestuurders van brommobielen kunnen geen gebruik maken van de route via de Wehlsedijk en dienen om te rijden. 

Fietsers

Fietsers kunnen gedurende de werkzaamheden gebruik blijven maken van het fietspad. Ter plaatse leiden we fietsers langs de werkzaamheden.

Landbouwverkeer 

Landbouwverkeer kan gebruik blijven maken van de Wehlsedijk en de landbouwsluizen passeren. 

Hulpdiensten

Met de brandweer en ambulancediensten zijn afspraken gemaakt dat zij de landbouwsluizen kunnen passeren. De sluizen zijn zo ingericht dat zij geen belemmering zijn voor deze voertuigen.

Meten is weten

We willen met deze proef de effecten van het afsluiten van de N814 voor het doorgaande verkeer op de overige wegen in het gebied inzichtelijk maken. Dit doen we door in de praktijk te meten. We meten met telslangen die we op het wegdek monteren. De uitkomsten van de metingen geven inzicht of de aannames vanuit de berekeningen in de praktijk ook zo zijn. De meetresultaten worden besproken in een ambtelijke projectgroep waarin vertegenwoordigers van provincie Gelderland en gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Zevenaar zitten. Ook bespreken we de resultaten met de klankbordgroep Gebiedsgerichte aanpak Laag-Keppel. Haar advies wordt meegenomen in de verdere afwegingen om te komen tot een definitieve oplossing voor een verbeterde verkeerssituatie op de Dorpsstraat en Hummeloseweg. Uiteindelijk worden de definitieve resultaten van de proef voorgelegd aan b en w van Bronckhorst en Gedeputeerde Staten van Gelderland.

Werkzaamheden landbouwsluis Barlhammerweg 

Op de Barlhammerweg in Bronckhorst en Doetinchem plaatsen we op 20 maart 2023 een definitieve sluis. Deze sluis maakt geen onderdeel uit van de proef. Door de plaatsing van deze sluis neemt de hoeveelheid verkeer op de Barlhammerweg flink af. Alleen landbouwvoertuigen en (brom)fietsers kunnen de landbouwsluis passeren. Daarmee wordt het rustiger op de Barlhammerweg, Eldrikseweg en Dorpsstraat en neemt de verkeersveiligheid toe. De werkzaamheden voor de plaatsing van de sluis duren ongeveer een week.

Samen overlast verminderen 

Bij het werken aan de weg doen we er alles aan om de overlast zo min mogelijk te laten zijn. Maar hinder is niet te vermijden. Dat geldt ook voor het plaatsen en uitvoeren van de proef met de landbouwsluizen. We roepen weggebruikers op om zich aan de omleidingsroutes te houden, geen sluiproutes te gebruiken, aanwijzingen op borden en van verkeersregelaars op te volgen, zich aan de maximum snelheid te houden en op te letten met fietsers (schoolgaande jeugd) en wandelaars. Zo houden we rekening met elkaar én werken we samen aan veilig verkeer.

Definitief verkeersbesluit

Het definitieve verkeersbesluit voor de aanleg van de tijdelijke landbouwsluizen lag tot en met 27 december 2022 ter inzage. Er zijn 4 bezwaren ingediend bij de rechtbank die geen opschortende werking hebben voor de aanleg van de tijdelijke landbouwsluizen.

Reactienota

We verzamelden alle input uit de zienswijzen op het ontwerp verkeersbesluit en stelden een reactienota op waarbij we een reactie geven op alle vragen en opmerkingen.

Gebiedsgerichte aanpak

Begin 2020 stelden bestuurders van provincie en gemeente een gebiedsgerichte aanpak voor om zo de impasse rond de aanpak en oplossing van de verkeersproblemen op de provinciale en gemeentelijke weg te doorbreken. De bestuurders gaven de klankbordgroep kaders mee, zoals geen grootschalige aanpassingen of nieuwe wegen. Er is hard gewerkt aan het met alle bewonersgroepen bespreken van de problematiek. En het benoemen van gezamenlijke oplossingen die recht doen aan verschillende belangen.

Klankbordgroep

In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van belangengroepen uit het gebied, zoals vertegenwoordigers van dorpsraden en aanwonenden/ondernemers uit Keppel, Eldrik, Hummelo en Drempt. Het doel was te voorkomen dat een oplossing voor het ene verkeersprobleem leidt tot nieuwe problemen ergens anders.

De klankbordgroep vond samen passende oplossingen voor alle ervaren problemen en kwamen met voorstellen. Een aantal overleggen van de klankbordgroep waren onder leiding van een onafhankelijk gespreksleider. Gemeente en provincie leverden de benodigde informatie over verkeerscijfers. En lieten zien wat de gevolgen waren van de voorgestelde oplossingen op andere wegen. Ook  maakten ze schetsontwerpen om de klankbordgroep inzicht te geven in de ruimtelijke impact van aangedragen oplossingen.

Advies Klankbordgroep

In het aangeboden advies spreekt de klankbordgroep over 3 deeltrajecten. Die 3 trajecten zorgen ervoor dat de verkeersproblemen van Laag-Keppel niet verschuiven naar andere wegen in het gebied. 

Deeltrajecten

Vervolg

Met het gezamenlijke advies is er duidelijkheid over de oplossingsrichting. Op basis daarvan maken gemeente Bronckhorst en provincie Gelderland afspraken over de financiering en verdere uitwerking en uitvoering van de wenselijke maatregelen. We willen ervoor zorgen dat alle maatregelen in 2025 zijn gerealiseerd. En daarmee de verkeersonveiligheid en verkeersoverlast op de Dorpstraat en de Hummeloseweg tot het verleden behoren.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.