N814 Hummelo/Laag-Keppel

Provincie Gelderland, gemeente Bronckhorst en leden van de klankbordgroep ‘Gebiedsgerichte aanpak Laag-Keppel’ werken aan een verbetering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid voor de Hummeloseweg en Dorpsstraat in Laag-Keppel.

Meer onderzoek nodig verkeersmaatregelen Laag-Keppel 

Er is meer uitgebreider onderzoek nodig voor de gebiedsgerichte aanpak van Laag-Keppel. Tot die conclusie kwamen de bestuurders van gemeente Bronckhorst, Zevenaar, Doetinchem en provincie Gelderland tijdens hun overleg op 4 maart 2024. De bestuurders maakten zich zorgen over de effecten van de proef met de 2 landbouwsluizen op de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en langs de wegen in Angerlo, Nieuw Wehl, Hoog-Keppel, Achter Drempt en de Energieweg in Doetinchem. De bestuurders besloten om 2 alternatieve oplossingsrichtingen te onderzoeken met positieve effecten voor de Hummeloseweg en Dorpsstraat en waarbij de negatieve effecten op omliggende wegen meer wordt verspreid. De plannen voor meer onderzoek zijn besproken met de klankbordgroep. 

Alternatieve oplossingsrichtingen 

 De 2 alternatieven die verder onderzocht worden: 

  • Eenrichtingsverkeer op de Wehlsedijk in combinatie met eenrichtingsverkeer op de Hummeloseweg 
  • Een knip in de Hummeloseweg, waardoor verkeer geen doorgang meer heeft op deze weg. 

Daarnaast blijft het alternatief van een landbouwsluis bij de Wehlsedijk in beeld als mogelijke maatregel. 

De locatie Keppelseweg is afgevallen, omdat de overlast door de verkeerstoename van het verkeer op de wegen rondom Nieuw Wehl en Angerlo te groot bleek te zijn. 

Zodra de planning als ook de invulling van deze alternatieve oplossingsrichtingen bekend is, laten wij dat weten. 

Wat speelt er in Laag-Keppel? 

Bezorgde bewoners van de Dorpsstraat en Hummeloseweg in Laag-Keppel vroegen de gemeente Bronckhorst en de provincie in 2020 om de verkeersveiligheid en de leefbaarheid op deze beide wegen te verbeteren. Er rijden dagelijks ongeveer 5.500 motorvoertuigen door de Dorpsstraat en ongeveer 8.000 motorvoertuigen over de Hummeloseweg in de bebouwde kom van Laag-Keppel. Naast de overlast door het vele verkeer dat harder rijdt dan 30 kilometer per uur zorgt het vele verkeer ook tot verkeersonveiligheid voor fietsers. 

Klankbordgroep droeg oplossing aan 

Om tot een gezamenlijk gedragen eindoplossing te komen, werd een klankbordgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de Dorpsraden Hummelo, Keppel en Eldrik, Drempt aangevuld met bewoners van de Dorpsstraat, Hummeloseweg en Eldrikseweg en ondernemers Hummeloseweg.  

De klankbordgroep droeg een gewenste eindoplossing in de vorm van landbouwsluizen aan, namelijk een landbouwsluis op de Barlhammerweg, gecombineerd met een landbouwsluis op de N814 op de Wehlsedijk of de Keppelseweg. En daarbij een ‘koude oversteek’ ter hoogte van de rotonde Hummeloseweg in Hummelo. Deze koude oversteek houdt in dat het verkeer uit Hummelo via een aparte doorsteek wel naar de Hummeloseweg kan rijden en omgekeerd, maar verkeer op de Rondweg van Hummelo niet de Hummeloseweg op kan rijden. 

Deze eindoplossing is op 11 april 2022 aangeboden aan de wethouder van gemeente Bronckhorst en de gedeputeerde van provincie Gelderland. 

kaart met alternatieve oplossingen en handtekeningen erbij

Omdat er binnen de klankborgroep nog geen overeenstemming was over de locatie van de landbouwsluis op de N814 kwam er een proef met landbouwsluizen op deze 2 locaties, om de effecten op de overige wegen in het gebied inzichtelijk te krijgen en om erachter te komen of de aannames vanuit de berekeningen overeenkomen met de praktijk.  

Proef tijdelijke landbouwsluizen   

In 2023 voerden we een proef met 2 tijdelijke landbouwsluizen uit. De 1e proef vond plaats aan de Wehlsedijk, tussen de ophaalbrug over de Oude IJssel en de TOP (20 maart en 20 juni 2023). De 2e proef vond plaats aan de Keppelseweg, net voor de rotonde Eldrikseweg/Barlhammerweg (23 augustus tot en met 15 november 2023). Op beide locaties plaatsten we tijdelijk een landbouwsluis. Alleen landbouwverkeer en hulpdiensten konden hier doorheen.   

Meten is weten  

Met deze proef maakten we de effecten van het afsluiten van de N814 voor het doorgaande verkeer inzichtelijk. Vooraf maakten we een verkeersmodel. Dit verkeersmodel voorspelde hoe verkeer zich zou verplaatsen tijdens de aanwezigheid van de tijdelijke landbouwsluizen. Tijdens de proef hielden we in het hele gebied verkeerstellingen met telslangen. De uitkomsten van de metingen gaven inzicht of de aannames en toenames vanuit de berekeningen in de praktijk klopten. Naast de verkeerstellingen met de telslangen, voerden we ook een belevingsonderzoek uit.   

Resultaten metingen en belevingsonderzoek 

De resultaten van de metingen en het belevingsonderzoek zijn verwerkt in een rapport. Het volledige rapport ‘Analyse metingen proef landbouwsluizen’ en de resultaten van het belevingsonderzoek vindt u hiernaast. Ook maakten we een samenvatting.   

Het onderzoeksrapport bevat alleen resultaten en geen adviezen over mogelijke maatregelen in het gebied. Uit de resultaten blijkt dat de vooraf gestelde voorspellingen uit het verkeersmodel grotendeels overeenkomen. Door de tijdelijke sluizen was er een afname van verkeer op de Dorpsstraat en de Hummeloseweg, maar een toename van verkeer op enkele omliggende wegen. Die toename zorgde regelmatig voor overlast, zo blijkt onder andere uit het belevingsonderzoek.    

Advies klankbordgroep na proef landbouwsluis 

De resultaten van de proef en het belevingsonderzoek zijn op 12 februari 2024 besproken met de klankbordgroep en zij bespraken de uitkomsten van de proef met hun achterban.  

Op 1 maart 2024 brachten de diverse klankbordgroepsleden, namens hun achterban, advies uit aan de bestuurders van provincie en gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Zevenaar. Er was geen overeenstemming over een oplossingsrichting. 

Hoe gaat het verder 

  • Vanaf april 2024 wordt de klankbordgroep uitgebreid met de dorpsraden van Wehl en Angerlo. Hiermee worden ook de kernen Wehl en Angerlo betrokken bij het onderzoek en de proeven van alternatieve oplossingsrichtingen en de uiteindelijke oplossing voor de gebiedsgerichte aanpak Laag-Keppel. Uit de proef met de landbouwsluizen bleek dat de effecten van de afsluitingen verder gaan dan alleen het grondgebied van Bronckhorst. 
  • Samen met de gemeenten Zevenaar, Doetinchem en Bronckhorst en de klankbordgroep werken we de alternatieve oplossingen verder uit. 
  • Er is een tijdelijk verkeersbesluit nodig voor de 2 proeven naar de alternatieve oplossingsrichtingen. Wij nemen samen met gemeente Bronckhorst dit verkeersbesluit.  
  • Nadat het tijdelijke verkeersbesluit definitief is, voeren we de proeven uit. We starten met de proef met de éénrichtingswegen. Daarna volgt de proef met de knip in de Hummeloseweg.  
  • Nadat deze proeven zijn afgerond, worden de resultaten van deze proeven tezamen met de resultaten van de proef met de landbouwsluis Wehlsedijk besproken met de klankbordgroep. De klankbordgroep geeft advies over beide proeven. 
  • De onderzoeksresultaten van de proeven en de adviezen van de klankbordgroep worden daarna voorgelegd aan de bestuurders van de provincie en betrokken gemeenten. 

Gebiedsgerichte aanpak

Deeltrajecten

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.