Gebiedsgerichte aanpak N814 Hummelo/Laag-Keppel

Provincie Gelderland, gemeente Bronckhorst en leden van de klankbordgroep “Gebiedsgerichte aanpak Laag-Keppel” werken aan een verbeterde verkeerssituatie in Hummelo en Laag-Keppel. Met name aan de Dorpsstraat in Laag-Keppel en aan de Hummeloseweg tussen Laag-Keppel en Hummelo.

Hier spreken de aanwonenden al tientallen jaren over verkeersoverlast. We gaan daarom de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en langs deze wegen verbeteren. Op 12 april 2022 gaven leden van de klankbordgroep een advies over de oplossingsrichting aan gedeputeerde Helga Witjes en wethouder Paul Hofman. 

Gebiedsgerichte aanpak

Begin 2020 stelden bestuurders van provincie en gemeente een gebiedsgerichte aanpak voor. Om zo de impasse rond de aanpak en oplossing van de verkeersproblemen op de provinciale en gemeentelijke weg te doorbreken. De bestuurders gaven de klankbordgroep kaders mee, zoals geen grootschalige aanpassingen of nieuwe wegen. Er is is hard gewerkt aan het met alle bewonersgroepen bespreken van de problematiek. En het benoemen van gezamenlijke oplossingen die recht doen aan verschillende belangen.

Klankbordgroep

In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van belangengroepen uit het gebied. Zoals vertegenwoordigers van dorpsraden en aanwonenden/ondernemers uit Keppel, Eldrik, Hummelo en Drempt. Het doel was te voorkomen dat een oplossing voor het ene verkeersprobleem leidt tot nieuwe problemen ergens anders. De klankbordgroep vond samen passende oplossingen voor alle ervaren problemen en kwamen met voorstellen. Een aantal overleggen van de klankbordgroep waren onder leiding van een onafhankelijk gespreksleider. Gemeente en provincie leverden de benodigde informatie over verkeerscijfers. En lieten zien wat de gevolgen waren van de voorgestelde oplossingen op andere wegen. Ook  maakten ze schetsontwerpen om de klankbordgroep inzicht te geven in de ruimtelijke impact van aangedragen oplossingen.

Advies Klankbordgroep

In het aangeboden advies spreekt de klankbordgroep over 3 deeltrajecten. Die 3 trajecten zorgen ervoor dat de verkeersproblemen van Laag-Keppel niet verschuiven naar andere wegen in het gebied. 

  • Traject Hummeloseweg Laag-Keppel
  • Traject Dorpsstraat Laag-Keppel – Eldrik
  • Traject Drempt

Deeltrajecten

Op de Hummeloseweg rijden dagelijks ongeveer 8.000 motorvoertuigen. Uit onderzoek blijkt dat het meeste verkeer op de Hummeloseweg doorgaand verkeer is richting Zutphen, Zelhem of Doesburg. 

De aangeboden oplossing voorziet in het handhaven van de verbinding tussen Laag-Keppel en Hummelo, maar niet de verbinding naar Zutphen, Doesburg en Zelhem en anders om. Verkeer op de Rondweg kan geen gebruik meer maken van de Hummeloseweg. Zij moeten doorrijden naar de rotonde in de Sliekstraat met de N317 [DB1] om zijn weg te vervolgen richting Doetinchem of Doesburg en anders om. De oplossing zit in het aanpassen van de rotonde op de Rondweg/Hummeloseweg. De aansluiting van de Hummeloseweg op de Rotonde vervalt. Daarvoor in de plaats komt een soort bypass aan de westzijde van de rotonde. Die zorgt dat het verkeer uit Hummelo en Laag-Keppel gebruik kan maken van de Hummeloseweg. Bij het verder uitwerken van de plannen is er ook  extra aandacht voor de (schoolgaande) fietsers. 

Door deze aanpassing neemt het aantal verkeersbewegingen op de Hummeloseweg fors af. En daarmee verbetert de leefbaarheid en verkeersveiligheid zonder dat de bereikbaarheid van Laag-Keppel en Hummelo verslechtert. Ook schept de voorgestelde verandering mogelijkheden voor een inrichting van de Hummeloseweg die meer past bij het historische karakter van Laag-Keppel.

In de periode april 2022 – oktober 2022 werken we de plannen met de directe omgeving verder uit en leggen we deze voor ter besluitvorming. De verwachte uitvoering van de rotonde aanpassing vindt dan plaats in het voorjaar van 2023. Onder het voorbehoud dat het verkeersbesluit dat de plannen mogelijk maakt onherroepelijk is vastgesteld.

Door de smalle straatjes rond de Dorpsstraat in Laag-Keppel rijden op dit moment dagelijks 5.500 motorvoertuigen. Alleen vrachtverkeer mag geen gebruik maken van de Dorpsstraat. Uit onderzoek blijkt dat bijna al het verkeer dat door Laag-Keppel rijdt doorgaand verkeer is naar Zutphen Zelhem, Doesburg en Doetinchem. Met vertegenwoordigers van Eldrik en Laag-Keppel is voorgesteld om de N814 af te sluiten ten zuiden van de Oude IJssel. Zo is de Dorpsstraat voor het autoverkeer alleen maar bereikbaar vanaf de N317. Verkeer vanuit Wehl kan geen gebruik meer maken van de route door Laag-Keppel en moet gebruik maken van de N813, Europaweg en de N317. Fietsers en landbouwverkeer mogen wel gebruik blijven maken van de route door de Dorpsstraat. Ook de Barlhammerweg sluiten we af voor het doorgaand verkeer. 

De afsluiting van de N814 ten zuiden van de Oude IJsselweg kan invloed hebben op de verkeersintensiteiten in Eldrik. De verwachting is dat het verkeer uit Wehl meer gebruik gaat maken van de Eldrikseweg. Daardoor kan de leefbaarheid hier verslechteren. Daarom leggen we in eerste instantie een tijdelijke landbouwsluis - dat is een afsluiting - aan ten zuiden van de Oude IJssel. Na de aanleg gaan we voor een periode van een aantal maanden de verkeersbewegingen in het gebied monitoren. Daarna bekijken we in overleg met Eldrik, Laag-Keppel en Drempt of we de landbouwsluis moeten verplaatsen ten zuiden van de rotonde in de N814/Eldrikseweg. De aanpassing zorgt ervoor dat het aantal verkeersbewegingen op de Dorpsstraat fors afneemt. Zo verbetert de leefbaarheid en verkeersveiligheid sterk. Verder geeft het mogelijkheden voor een andere inrichting van de Dorpsstraat. Een inrichting die meer past bij het historische karakter van Laag-Keppel.

Naar verwachting stellen we in juli 2022 een verkeersbesluit op voor de afsluiting Barlhammerweg voor alle verkeer met uitzondering van landbouwverkeer en fietsverkeer. De verwachte uitvoering van de werkzaamheden is augustus/september 2022. In december 2022 bekijken we met vertegenwoordigers van Eldrik, Laag-Keppel en Drempt of we aanpassingen moeten doen zoals het verplaatsen van de afsluiting ten zuiden van de rotonde bij de Eldrikseweg. Hiervoor stellen we dan wel een nieuw verkeersbesluit op. 

Door de afsluitingen van de Hummeloseweg en Wehlsedijk (N814) neemt het verkeer op de Zomerweg toe. Het verkeer gaat een andere route gaat rijden. We verwachten dat er tussen de N317 bij Doesburg en de N314 (Hummelo – Toldijk) meer verkeer gaat rijden over de Zomerweg. Dat vraagt om herinrichting van de Zomerweg voor het verbeteren van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de bebouwde kom van Achter Drempt.

In het 2e en 3e kwartaal van 2022 werken we de plannen met de directe omgeving verder uit en leggen we die  voor ter besluitvorming. De verwachte uitvoering van de werkzaamheden in Drempt is in het voorjaar van 2023. 

Vervolgproces

Met het gezamenlijke advies is er duidelijkheid over de oplossingsrichting. Op basis daarvan maken gemeente Bronckhorst en provincie Gelderland afspraken over de financiering en verdere uitwerking en uitvoering van de wenselijke maatregelen. We willen ervoor zorgen dat alle maatregelen in 2023 zijn gerealiseerd. En daarmee de verkeersonveiligheid en verkeersoverlast op de Dorpstraat en de Hummeloseweg tot het verleden behoren. 

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.