N814 Hummelo/Laag-Keppel

Provincie Gelderland, gemeente Bronckhorst en leden van de klankbordgroep “Gebiedsgerichte aanpak Laag-Keppel” werken aan een verbeterde verkeerssituatie in Hummelo en Laag-Keppel. Met name aan de Dorpsstraat in Laag-Keppel en aan de Hummeloseweg tussen Laag-Keppel en Hummelo.

Hier spreken de aanwonenden al tientallen jaren over verkeersoverlast. We gaan daarom de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en langs deze wegen verbeteren. Op 12 april 2022 gaven leden van de klankbordgroep een advies over de oplossingsrichting aan gedeputeerde Helga Witjes en wethouder Paul Hofman. 

Verkeersbesluit tijdelijke landbouwsluizen

Voor het deeltraject Laag-Keppel – Eldrik leggen we een tijdelijke landbouwsluis - dat is een afsluiting - aan. Dit is ten zuiden van de Oude IJssel. Na de aanleg gaan we voor een periode van een aantal maanden de verkeersbewegingen in het gebied monitoren. Na deze periode wordt de landbouwsluis verplaatst, ten zuiden van de rotonde Eldrikseweg/Barlhammerweg. Ook hier zal een aantal maanden de effecten van deze maatregel worden gemonitord. Daarna wordt gezamenlijk besloten waar de definitieve landbouwsluis wordt aangelegd. Hiervoor is een verkeersbesluit opgesteld. 

Definitief verkeersbesluit

Het definitieve verkeersbesluit is op 15 november 2022 gepubliceerd en ligt tot en met 27 december 2022 ter inzage. De tekst van het verkeersbesluit is vanaf dezelfde datum ook te vinden op de website van de rijksoverheid via zoek.officielebekendmakingen.nl. U kunt zaaknummer 2022-011312 als zoekopdracht ingeven. Een kopie van het verkeersbesluit ligt tot en met 27 december 2022 ter inzage in het gemeentehuis van gemeente Bronckhorst.

Tegen dit definitieve besluit kunnen belanghebbenden in beroep gaan bij de rechtbank. In het besluit staat opgenomen hoe u beroep kunt instellen.

Reactienota

We verzamelden alle input uit de zienswijzen op het ontwerp verkeersbesluit en stelden een reactienota op waarbij we een reactie geven op alle vragen en opmerkingen.

Links

Presentatiefilm

Presentatiefilm transcriptie

Uitleg Presentatie Effecten Landbouwsluizen Laag Keppel Sheet 1 Welkom bij de digitale presentatie over de doorrekening van de effecten van landbouwsluizen in Laag-Keppel. Dit is onderdeel van het verkeerscirculatieplan voor Keppel en omstreken. Met deze presentatie geven we achtergrondinformatie over de effecten van de proef landbouwsluizen. Sheet 2 In deze presentatie beginnen met een uitleg over het maatregelvoorstel van de klankbordgroep. We lichten de methode toe die we hebben gebruikt om de effecten van de landbouwsluizen te berekenen. We geven uitleg over de basisinformatie die we hebben gebruikt in het verkeersmodel. Vervolgens lichten we de analyse van het ongewenste verkeer toe. Ook geven we een analyse van het effect van de maatregelen voor landbouwsluis locatie 1 en landbouwsluis locatie 2. We eindigen de presentatie met conclusies. Sheet 3 De klankbordgroep van de gebiedsgerichte aanpak Hummelo – Laag-Keppel heeft een maatregelvoorstel vastgesteld. Een onderdeel daarvan is een landbouwsluis ten zuiden van Laag-Keppel die het doorgaande verkeer dwingt om niet meer via Laag-Keppel te rijden. Verkeer vanaf de Hummeloseweg kan niet meer de rondweg Hummelo oprijden. Verkeer tussen Hummelo en Laag-Keppel kan wel rechtdoor oversteken. Verkeer uit Hummelo kan wel de rondweg oprijden en andersom. Verder zijn twee landbouwsluizen opgenomen in het maatregelvoorstel: een landbouwsluis in de Barlhammerweg en een landbouwsluis in de Wehlsedijk. De effecten van de landbouwsluizen zijn berekend. We willen de effecten van de sluizen eerst testen voordat de keuze voor een definitieve locatie wordt gemaakt. We werken volgens het meten = weten principe. Sheet 4 Optie 1 voor de landbouwsluizen is een landbouwsluis direct ten zuiden van Laag-Keppel. Bij deze variant komt ook een landbouwsluis in de Barlhammerweg. Sheet 5 Optie 2 voor de landbouwsluizen is een landbouwsluis direct ten zuiden van de rotonde N814/Barlhammerweg. Bij deze variant komt ook een landbouwsluis in de Barlhammerweg Sheet 6 Om de effecten te berekenen, kozen we als methode een klein verkeersmodel. Later in de presentatie komen we terug op de basisgegevens van dit verkeersmodel. Volgens onderzoek leiden de landbouwsluizen leiden tot een verandering van routekeuze. Hierdoor wordt het verkeer over een andere manier over het gebied verspreid en verandert de drukte op de verschillende wegen. Sheet 7 Op deze kaart ziet u het beschouwde gebied. Het gebied ligt in grote lijnen tussen Doetinchem en Doesburg in het Oosten en Westen en Drempt en Wehl in het Noorden en Zuiden. Sheet 8 Op deze kaart ziet u de beschouwde wegen. De effecten zijn bepaald op een groot aantal wegen in dit gebied. De wegen uit het kentekenonderzoek zijn hiervoor de basis, aangevuld met mogelijke omrijdroutes. Sheet 9  Het verkeersmodel gebruikt de routes uit het kentekenonderzoek van 2016 als basis.  De hoeveelheden verkeer zijn op het niveau gebracht van 2019, het jaar voor corona. Voor het bepalen van de effecten van de maatregelen zijn aannames gemaakt:  Er is bij de routekeuze onderscheid gemaakt tussen verkeer met lokale kennis en verkeer zonder lokale kennis. Verkeer met lokale kennis kiest de kortste reistijd. Verkeer zonder lokale kennis kiest comfort, want verkeer zonder lokale kennis kent bijvoorbeeld niet alle sluiproutes. Ten slotte is er vanuit gegaan dat de maatregelen functioneren zoals deze bedoeld zijn. Sheet 10 Voorafgaand aan de berekeningen hebben we het ongewenste verkeer in het gebied in kaart gebracht. Het doel van het verkeerscirculatieplan is namelijk dat het verkeer zoveel mogelijk rijdt op wegen die daarvoor bedoeld zijn. Doorgaand verkeer op de doorgaande wegen en lokaal verkeer op de lokale wegen. We constateren dat in de huidige situatie veel verkeer op wegen rijdt die daar niet op ingericht zijn. Sheet 11 Op de Hummeloseweg in Laag-Keppel rijden dagelijks 8000 motorvoertuigen. Meer dan de helft van dit verkeer is doorgaand verkeer waarvoor goede alternatieven zijn. Het gaat hier om verkeer wat niet over de Hummeloseweg hoeft te rijden, maar via de Sliekstraat kan rijden. Sheet 12 31% van het verkeer op de Hummeloseweg is verkeer tussen Zelhem en Doesburg. Dit verkeer kan eenvoudig via de Sliekstraat rijden. Sheet 13 9% van het verkeer op de Hummeloseweg is verkeer tussen de A18 en Zutphen. Sheet 14 5,5% van het verkeer op de Hummeloseweg is verkeer tussen Didam en Zutphen. Sheet 15 5% van het verkeer op de Hummeloseweg is verkeer tussen Doetinchem en Zutphen via de Barlhammerweg. Sheet 16 5% van het verkeer op de Hummeloseweg is verkeer tussen Didam en Zelhem. Sheet 17 Op de Dorpsstraat in Laag Keppel rijden dagelijks 5750 motorvoertuigen. Bijna al dit verkeer heeft geen herkomst of bestemming aan de Dorpsstraat. Meer dan de helft van het verkeer is doorgaand verkeer waar een goed alternatief voor is. Verkeer hoeft niet over de Dorpsstraat te rijden, maar kan via de N813, Europaweg, N317 en de Sliekstraat. Sheet 18 14% van het verkeer op de Dorpsstraat is verkeer tussen de A18 en Doesburg. Sheet 19 12% van het verkeer op de Dorpsstraat is verkeer tussen de A18 en Zutphen. Sheet 20 9% van het verkeer op de Dorpsstraat is verkeer tussen Doetinchem en Doesburg via de Barlhammerweg. Sheet 21 8% van het verkeer op de Dorpsstraat is verkeer tussen Didam en Zutphen. Sheet 22 7% van het verkeer op de Dorpsstraat is verkeer tussen Didam en Zelhem. Sheet 23 7% van het verkeer op de Dorpsstraat is verkeer tussen Doetinchem en Zutphen via de Barlhammerweg. Sheet 24 Op de Eldrikseweg rijden op een gemiddelde werkdag 2250 motorvoertuigen. 80% van dit verkeer hoeft niet op de Eldrikseweg te rijden en heeft een goed alternatief. Sheet 25 47% van het verkeer op de Eldrikseweg is verkeer tussen Doetinchem en Doesburg via de Barlhammerweg. Sheet 26 33% van het verkeer op de Eldrikseweg is verkeer tussen de A18 en Doesburg. Sheet 27 Om de effecten van de twee locaties voor de landbouwsluizen in beeld te brengen, hebben we eerst gekeken wat voor alle wegen de huidige verkeersintensiteiten is. Ook bekeken we wat er gebeurt als we de Wehlsedijk en de Barlhammerweg knippen: - Een knip direct ten zuiden van Laag-Keppel en; - Een knip direct ten zuiden van de rotonde N814/Barlhammerweg. Sheet 28 Deze afbeelding geeft weer hoeveel verkeer in 2019, voor corona, aanwezig was op het wegennet van het kentekenonderzoek. Sheet 29 Deze afbeelding toont de hoeveelheid verkeer op de overige wegen in het gebied op basis van bekende tellingen en meetpunten. Sheet 30 Als eerst hebben we de effecten berekend van een landbouwsluis direct ten zuiden van Laag-Keppel. Sheet 31 In deze afbeelding zijn in groen de wegen opgenomen waar het rustiger wordt. In rood wordt weergegeven waar het drukker wordt. Op de Dorpsstraat en de Hummeloseweg wordt het een stuk rustiger. Er is een risico dat het drukker wordt op de Jonker Emilweg en de Eldrikseweg, omdat verkeer dat bekend is in de omgeving kan gaan sluipen. Ook in Drempt wordt het drukker. Sheet 32 Ook hebben we de effecten berekend van een landbouwsluis direct ten zuiden van de rotonde N814/Barlhammerweg. Sheet 33 In de afbeelding zijn in groen de wegen opgenomen waar het rustiger wordt en in rood de wegen waar het drukker wordt. Op de Dorpsstraat en de Hummeloseweg wordt het een stuk rustiger. Ook op de Eldrikseweg neemt de hoeveelheid verkeer af. Er is een risico dat het een stuk drukker wordt op de Jonker Emilweg en de Lendenstraat in Eldrik, omdat verkeer dat bekend is in de omgeving kan gaan sluipen. Ook in Drempt wordt het drukker. Sheet 34 We concluderen dat door het realiseren van een landbouwsluis direct ten zuiden van Laag-Keppel er meer verkeer gaat rijden op wegen die daarvoor veilig zijn ingericht, zoals de provinciale wegen en de ontsluitingswegen in Doetinchem. Op de Dorpsstraat en de Hummeloseweg wordt het rustiger. Er is een kans dat er andere sluiproutes ontstaan, met name via de Eldrikseweg en de Jonker Emilweg Sheet 35 Wanneer de landbouwsluis ten zuiden van de rotonde N814/Barlhammerweg wordt aangelegd, zijn sluiproutes via de Eldrikseweg niet meer mogelijk. Daar wordt het rustiger, net als op de Dorpsstraat en de Hummeloseweg. Een deel van het doorgaande verkeer komt op wegen die daarvoor bedoeld zijn, namelijk: de provinciale wegen en de ontsluitingswegen van Doetinchem. Maar er is ook risico op nieuwe sluiproutes via de Jonker Emilweg en de Lendenstraat in Eldrik. Om uit te vinden in hoeverre de berekeningen overeenkomen met de werkelijke situatie, is besloten om tijdens een onderzoeksperiode op de twee locaties een tijdelijke landbouwsluis te maken en te evalueren wat de werkelijke effecten zijn. Sheet 36 Dit is het einde van de presentatie. Deze presentatie is gemaakt door provincie Gelderland en gemeente Bronckhorst.

In deze digitale presentatiefilm geven we achtergrondinformatie over de effecten van de proef landbouwsluizen.

Gebiedsgerichte aanpak

Begin 2020 stelden bestuurders van provincie en gemeente een gebiedsgerichte aanpak voor. Om zo de impasse rond de aanpak en oplossing van de verkeersproblemen op de provinciale en gemeentelijke weg te doorbreken. De bestuurders gaven de klankbordgroep kaders mee, zoals geen grootschalige aanpassingen of nieuwe wegen. Er is is hard gewerkt aan het met alle bewonersgroepen bespreken van de problematiek. En het benoemen van gezamenlijke oplossingen die recht doen aan verschillende belangen.

Klankbordgroep

In de klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van belangengroepen uit het gebied. Zoals vertegenwoordigers van dorpsraden en aanwonenden/ondernemers uit Keppel, Eldrik, Hummelo en Drempt. Het doel was te voorkomen dat een oplossing voor het ene verkeersprobleem leidt tot nieuwe problemen ergens anders.

De klankbordgroep vond samen passende oplossingen voor alle ervaren problemen en kwamen met voorstellen. Een aantal overleggen van de klankbordgroep waren onder leiding van een onafhankelijk gespreksleider. Gemeente en provincie leverden de benodigde informatie over verkeerscijfers. En lieten zien wat de gevolgen waren van de voorgestelde oplossingen op andere wegen. Ook  maakten ze schetsontwerpen om de klankbordgroep inzicht te geven in de ruimtelijke impact van aangedragen oplossingen.

Advies Klankbordgroep

In het aangeboden advies spreekt de klankbordgroep over 3 deeltrajecten. Die 3 trajecten zorgen ervoor dat de verkeersproblemen van Laag-Keppel niet verschuiven naar andere wegen in het gebied. 

Deeltrajecten

Op de Hummeloseweg rijden dagelijks ongeveer 8.000 motorvoertuigen. Uit onderzoek blijkt dat het meeste verkeer op de Hummeloseweg doorgaand verkeer is richting Zutphen, Zelhem of Doesburg. 

De aangeboden oplossing voorziet in het handhaven van de verbinding tussen Laag-Keppel en Hummelo, maar niet de verbinding naar Zutphen, Doesburg en Zelhem en anders om. Verkeer op de Rondweg kan geen gebruik meer maken van de Hummeloseweg. Zij moeten doorrijden naar de rotonde in de Sliekstraat met de N317 om zijn weg te vervolgen richting Doetinchem of Doesburg en anders om. De oplossing zit in het aanpassen van de rotonde op de Rondweg/Hummeloseweg. De aansluiting van de Hummeloseweg op de Rotonde vervalt. Daarvoor in de plaats komt een soort bypass aan de westzijde van de rotonde. Die zorgt dat het verkeer uit Hummelo en Laag-Keppel gebruik kan maken van de Hummeloseweg. Bij het verder uitwerken van de plannen is er ook  extra aandacht voor de (schoolgaande) fietsers. 

Door deze aanpassing neemt het aantal verkeersbewegingen op de Hummeloseweg fors af. En daarmee verbetert de leefbaarheid en verkeersveiligheid zonder dat de bereikbaarheid van Laag-Keppel en Hummelo verslechtert. Ook schept de voorgestelde verandering mogelijkheden voor een inrichting van de Hummeloseweg die meer past bij het historische karakter van Laag-Keppel.

In de periode april 2022 – november 2022 werken we de plannen met de directe omgeving verder uit en leggen we deze voor ter besluitvorming. De verwachte uitvoering van de rotonde aanpassing vindt dan plaats in 2023. Onder het voorbehoud dat het verkeersbesluit dat de plannen mogelijk maakt onherroepelijk is vastgesteld.

Door de smalle straatjes rond de Dorpsstraat in Laag-Keppel rijden op dit moment dagelijks 5.500 motorvoertuigen. Alleen vrachtverkeer mag geen gebruik maken van de Dorpsstraat. Uit onderzoek blijkt dat bijna al het verkeer dat door Laag-Keppel rijdt doorgaand verkeer is naar Zutphen Zelhem, Doesburg en Doetinchem. Met vertegenwoordigers van Eldrik en Laag-Keppel is voorgesteld om de N814 af te sluiten ten zuiden van de Oude IJssel. Zo is de Dorpsstraat voor het autoverkeer alleen maar bereikbaar vanaf de N317. Verkeer vanuit Wehl kan geen gebruik meer maken van de route door Laag-Keppel en moet gebruik maken van de N813, Europaweg en de N317. Fietsers en landbouwverkeer mogen wel gebruik blijven maken van de route door de Dorpsstraat. Ook de Barlhammerweg sluiten we af voor het doorgaand verkeer. 

De afsluiting van de N814 ten zuiden van de Oude IJsselweg kan invloed hebben op de verkeersintensiteiten in Eldrik. De verwachting is dat het verkeer uit Wehl meer gebruik gaat maken van de Eldrikseweg. Daardoor kan de leefbaarheid hier verslechteren. Daarom leggen we in eerste instantie een tijdelijke landbouwsluis - dat is een afsluiting - aan ten zuiden van de Oude IJssel. Na de aanleg gaan we voor een periode van een aantal maanden de verkeersbewegingen in het gebied monitoren. Na deze periode wordt de landbouwsluis verplaatst ten zuiden van de rotonde Eldrikseweg/Barlhammerweg. Ook hier zal een aantal maanden de effecten van deze maatregel worden gemonitord.  Daarna wordt gezamenlijk besloten of en waar de definitieve landbouwsluis wordt aangelegd. De beide aanpassingen zorgen ervoor dat het aantal verkeersbewegingen op de Dorpsstraat fors afneemt. Zo verbetert de leefbaarheid en verkeersveiligheid sterk. Verder geeft het mogelijkheden voor een andere inrichting van de Dorpsstraat. Een inrichting die meer past bij het historische karakter van Laag-Keppel.

Op 10 augustus 2022 stelden we een verkeersbesluit op voor de afsluiting Barlhammerweg, voor al het verkeer, met uitzondering van landbouwverkeer en fietsverkeer. De verwachte uitvoering van de werkzaamheden en proefafsluitingen is begin 2032. Daarna bespreken we met vertegenwoordigers van Eldrik, Laag-Keppel en Drempt de resultaten en zullen we mogelijk een afsluiting ten zuiden van de rotonde bij de Eldrikseweg instellen. Hiervoor stellen we dan wel een nieuw verkeersbesluit op.

Door de afsluitingen van de Hummeloseweg en Wehlsedijk (N814) neemt het verkeer op de Zomerweg toe. Het verkeer gaat een andere route gaat rijden. We verwachten dat er tussen de N317 bij Doesburg en de N314 (Hummelo – Toldijk) meer verkeer gaat rijden over de Zomerweg. Dat vraagt om herinrichting van de Zomerweg voor het verbeteren van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de bebouwde kom van Achter Drempt.

Vanaf het 4e kwartaal van 2022 werken we de plannen met de directe omgeving verder uit en leggen we die voor ter besluitvorming. De verwachte uitvoering van de werkzaamheden in Drempt is in 2024. 

Vervolgproces

Met het gezamenlijke advies is er duidelijkheid over de oplossingsrichting. Op basis daarvan maken gemeente Bronckhorst en provincie Gelderland afspraken over de financiering en verdere uitwerking en uitvoering van de wenselijke maatregelen. We willen ervoor zorgen dat alle maatregelen in 2024 zijn gerealiseerd. En daarmee de verkeersonveiligheid en verkeersoverlast op de Dorpstraat en de Hummeloseweg tot het verleden behoren. 

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.