N312: Ruurlo – Lochem

Provincie Gelderland, gemeente Lochem en politie verkennen de mogelijkheden om de N312 en de N821 in de bebouwde kom van Barchem veiliger te maken.

Bewoners ervaren de bebouwde kom van Barchem als onveilig. Wij onderzoeken daarom hoe we de veiligheid kunnen verbeteren.  

In 2022 voerden we werkzaamheden uit om de N312 buiten de bebouwde kom veiliger te maken en beter in te richten, passend bij de functie van de weg. Omdat het onderzoek naar de meest geschikte maatregelen binnen de bebouwde kom meer tijd vraagt, koppelden we dit los van het groot onderhoud en andere maatregelen aan de N312 in 2022 buiten de bebouwde kom.

Solitaire Verkenning bebouwde kom Barchem 

Op dit moment verkennen wij samen met gemeente Lochem en politie verschillende maatregelen om de N312 en de N821 door Barchem veiliger te maken.  

Eerste schetsen in 2023 

Begin maart 2023 bespraken we met een klankbordgroep de eerste schetsen voor mogelijke varianten van de N312 en N821 in de bebouwde kom. We kijken naar het handhaven van de huidige maximumsnelheid van 50 km/u als naar het verlagen van de snelheid naar 30 km/u. We hebben varianten uitgewerkt voor de vormgeving en inrichting van de vijfstakskruising in het centrum van Barchem. De klankbordgroep is vertegenwoordigd door onder andere lokale belangenorganisaties (van Barchem en Zwiep, bedrijven, agrariërs en loonwerkers), openbaar vervoer, hulpdiensten, De Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Hun lokale kennis, opmerkingen en aandachtspunten wegen we zoveel mogelijk mee in de verdere uitwerking van de varianten. In november 2023 vond de vierde bijeenkomst van de klankbordgroep plaats. Daarin bespraken we drie overgebleven varianten: nul-plusvariant (50 km/u), GOW30, GOW50/ETW30. 

Nulplus-variant (50 km/u): de komingangen van de N312 worden aangepast. Op de N312 en de N821 worden snelheidsremmende maatregelen getroffen om de snelheid van 50 km/h af te dwingen.  

GOW30 variant: snelheidsverlaging naar 30 km/h op de N312, waarbij de N312 in asfalt wordt uitgevoerd en het verkeer op de N312 voorrang heeft op de zijwegen. Er worden snelheidsremmende maatregelen getroffen om de snelheid van 30 km/h af te dwingen.  

GOW50/ETW30 variant: dezelfde maatregelen als in de nulplus-variant, met als extra: de N312 van Heidehof tot Schoolstraat en N821 tot Soerinkweg wordt als verblijfsgebied ingericht. De snelheid wordt verlaagd naar 30 km/u en de weg wordt uitgevoerd met klinkers. We maken hier een gemengde inrichting zonder fietsstroken en zonder voorrangsregelingen.  

KOp de N821 verlagen we de maximumsnelheid voorlopig niet, omdat de weg buiten de bebouwde kom nog 80 km/u is. Wel passen we extra snelheidsremmende maatregelen toe om de maximumsnelheid van 50 km/u beter af te dwingen.  

Financiële haalbaarheid 

Van begin af aan was het nog niet duidelijk hoeveel budget de provincie en gemeente Lochem beschikbaar hebben en dat dit de uitvoerbaarheid van varianten kan beïnvloeden. Dit geldt nog steeds. We proberen hier zo snel mogelijk duidelijkheid over te krijgen. . 

Een eerste zeer globale kostenraming van de varianten is gemaakt. De provincie en gemeente Locem bespreken intern hoe dit zich verhoudt tot de beschikbare budgetten en wat dit betekent voor het vervolg van de solitaire verkenning.   

Hoe dan verder?

Zodra inzichtelijk is welke budgetten beschikbaar zijn en wanneer, gaan de bestuurders van provincie Gelderland en gemeente Lochem afwegen welke variant wanneer uitgevoerd kan worden.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.