N825: Lochem – Borculo

Op deze pagina vindt u alle informatie van provincie Gelderland over de N825: Lochem – Borculo.

Tussen 2021 en 2023 voeren we groot onderhoud uit aan de Nettelhorsterweg (N825) tussen Lochem en Borculo. De N825 vormt een belangrijke schakel in de ontsluiting van de oostelijke Achterhoek tussen de A1 en de N18. Daarmee heeft de weg ook een ontsluitende functie voor het regionale bedrijventerrein Laarberg in de richting van de A1.

Planning

Wanneer?Wat?

11 december 2019

Vaststelling IP Fase 1 door PS

15 januari 2021

Behandeling van het beroep bij de RvS

2020-2021

Contract voorbereiden en grondaankopen Fase 1

Eerste kwartaal 2021 – november 2021

Planprocedure Fase 2

Eind 2021

Vaststellen IP Fase 2 door PS

2021/2022

Uitvoering Fase 1*

*Deze planning is afhankelijk van grondaankopen, planprocedures en vergunningen.

2022/2023

Uitvoering Fase 2*

*Deze planning is afhankelijk van grondaankopen, planprocedures en vergunningen.

Onderzoek naar aanpassingen

Tussen 2017 en 2020 heeft de provincie onderzoek gedaan welke aanpassingen aan de weg noodzakelijk zijn naast het regulier onderhoud van de weg. Deze onderzoeken waren voornamelijk gebaseerd op de functie van de weg en verbetering van de doorstroming en verkeersveiligheid. Vanuit het burgerinitiatief de Slimste Weg zijn daaraan nog een aantal belangrijke thema’s toegevoegd zoals herkenbaarheid, gezondheid en veiligheid.

Bekijk hier de plannen voor de Nettelhorsterweg en Goorseweg N825. 

Onderhoudswerkzaamheden

 • Onderhoudswerkzaamheden aan de asfaltverharding van de Nettelhorsterweg, op het deel tussen km. 3.90 en de Hekweg (N315) komt er een geluidsreducerende deklaag.
 • Onderhoud aan de rotonde bij Geesteren.
 • Betonnen verbredingsstrook naast de bestaande rijbaan aanleggen vanaf km. 2.0 tot de Hekweg.

Maatregelen verkeersveiligheid

Vanaf de Goorseweg tot en met km. 2.0:

 • Kruispunt Nettelhorsterweg/Goorseweg verplaatsen in oostelijke richting.
 • Een deel van de Nettelhorsterweg tussen 0.0 en de Nettelhorsterlaak komt op een nieuw aan te leggen wegtracé te liggen, oostelijk van de huidige Nettelhorsterweg. De huidige Nettelhorsterweg versmallen we op dit deel tot een toegangsweg/(brom)fietspad.
 • Nettelhorsterweg verbreden van ca. 6 meter naar 7,5 meter tussen de Nettelhorsterlaak en km. 2.0.
 • Aanleg fietsoversteek met een middengeleider ter hoogte van de Broekstraat, zodat fietsers in 2 keer over kunnen steken.

Tussen km. 2.0 en de Hekweg :

 • Landbouwpasseerhavens aanleggen
 • Inhaalverbod instellen op de gehele Nettelhorsterweg.
 • Gehele Nettelhorsterweg openstellen voor landbouwverkeer (behalve vanaf de Oude Diepenheimseweg tot de rotonde bij Geesteren).
 • Parallelweg aanleggen tussen de Kattenbeekdijk en de Slaapweg inclusief het aanpassen van de bocht.
 • Middengeleider aanbrengen ter hoogte van de fietsoversteek Wolversveldsweg.
 • Overbodige inritten verwijderen.

Vanuit het thema ‘veilig’ hebben we hier nog 4 belangrijke aanpassingen aan toegevoegd. Samen met de initiatiefnemers, Cumela en het bedrijfsleven werken we nog aan de uitwerking hiervan.

 • De verplichte landbouwpasseerhavens op diverse locaties langs de Nettelhorsterweg mogelijk voorzien van slimme verkeerssystemen.
 • Het principe bestaat eruit dat landbouwvoertuigen informatie ontvangen of ze wel of niet gebruik moeten maken van deze verplichte landbouwpasseerhaven, dit gebeurt door middel van sensoren in of langs de weg en door actieve verkeersborden.
 • Op de Nettelhorsterweg vinden vooral tussen km 0 en km 3 aanrijdingen plaats met reeën. Door de inrichting van het landschap te verbeteren kan het aantal wildaanrijdingen toenemen. In overleg met plaatselijke jachtopzieners en terreinbeheerders en het bedrijfsleven wordt op dit moment een nieuw wilddetectie systeem ontwikkeld dat automobilisten waarschuwt voor de aanwezigheid van wild in de directe nabijheid van de weg.
 • Slimme systemen aanbrengen op het kruispunt Broekstraat en Wolversveldsweg om de veiligheid voor overstekende fietsers te verhogen.
 • Slimme systemen aanbrengen voor links-afslaand (auto)verkeer.

Geluid

De bebouwing langs de Nettelhorsterweg ligt verspreid over het gehele gebied. De initiatiefnemers hebben onderzoek gedaan naar de geluidshinder bij bewoners. Uit dat onderzoek blijkt dat niet alleen de bewoners op korte afstand van de weg geluidshinder ervaren, maar ook de bewoners die verder van de weg afwonen ervaren dit. Wij hebben daarom besloten zowel wettelijke als bovenwettelijke geluidsmaatregelen te treffen. De bovenwettelijke maatregelen gelden voor 6 woningen dicht langs het deel van de Nettelhorsterweg waar geen geluidsreducerend asfalt komt.

Wettelijke maatregelen:

 • Geluidsreducerend asfalt aanbrengen tussen km. 3.90 en de Hekweg.
 • Gevelmaatregelen treffen aan 2 woningen langs de Goorseweg.

Bovenwettelijke maatregelen:

 • Een verder te ontwikkelen geluidsmuur van 1 meter hoogte bij 1 woning. Hierdoor neemt de geluidsbelasting op de gevel af.
 • Voor de 5 andere woningen komen geluidstegels in de berm die het geluid van de weg absorberen en vervormen. Dit zorgt voor een positief effect op de geluidsbelasting en de geluidsbeleving.

Effect meten

De effecten van de maatregelen gaan we meten. Ook het verschil in beleving nemen we daarbij mee. M+P voert deze metingen uit voor en nadat de maatregelen zijn uitgevoerd. De nulmetingen vinden voorjaar 2021 plaats, de effectmetingen in het najaar van 2021.

Landschap

De Nettelhorsterweg ligt in een gevarieerd coulisselandschap waarvan de kenmerken de afgelopen 100 jaar langzaam zijn vervaagd. In de 2 opgestelde en gepresenteerde landschapsplannen is invulling gegeven om deze kenmerken te versterken bij de reconstructie van de weg.

Het landschapsplan over de eerste 2 kilometer maakt onderdeel uit van het vastgestelde Provinciale Inpassingsplan en is tot stand gekomen in overleg met Twickel en ecologen van de gemeente Lochem, Waterschap Rijn en IJssel en Eelerwoude. Ondertussen is uit ecologische onderzoek gebleken dat er kansen zijn voor het verbeteren van het leefgebied van de boomkikker en de kamsalamander. Daarom gaan we extra natte gebieden in het gebied aanleggen en wordt de bestaande duiker in de Nettelhorsterlaak vervangen door een 2 bruggen. 1 voor de fietsers en 1 voor het overige verkeer.

De initiatiefnemers en bewoners van de Nettelhorsterweg willen benadrukken dat de Nettelhorsterweg ‘hun weg’ is. Samen met studenten van Saxxion hebben zij een zogenaamd ‘moodboard’ voor de Nettelhorsterweg gemaakt. Op basis van het landschapsplan en dit moodboard maken 3 kunstenaars een ontwerp voor de herkenbaarheid van de Nettelhorsterweg.

De werkzaamheden aan de Nettelhorsterweg voeren we in 2 fases uit. Beide fases tegelijk is niet mogelijk omdat we de planprocedure (Inpassingsplan) voor fase 2 nog moeten starten.

 • Fase 1:    Goorseweg tot en met Broekstraat
 • Fase 2:    Broekstraat –Hekweg (N315)

Wij hebben met de initiatiefnemers van de Slimste Weg de intentie uitgesproken om beide opdrachten als afzonderlijke innovatieve contracten op de markt te brengen.

Fase 2

De gemeente Berkelland en de gemeente Lochem hebben ingestemd dat de provincie Gelderland voor de aanleg van de verplichte landbouwpasseerhavens en het aanpassen van de bocht bij de Slaapweg zelf de ruimtelijke procedure in de vorm van een Inpassingsplan op zich neemt.

Landschapsplan Nettelhorsterweg

Bekijk het Landschapsplan Nettelhorsterweg.

Proeftuin Nettelhorst

Naast de werkzaamheden die wij gaan uitvoeren, gebeurt er meer in dit gebied. De Proeftuin Nettelhorst is ontstaan vanuit het burgerinitiatief Slimste Weg en wordt als een gebiedsgerichte opgave gezamenlijk opgepakt. Naast de bewoners zijn nu ook de overheid, onderwijs en organisaties aangesloten. Een hele nieuwe manier van werken. In de Proeftuin wordt gewerkt aan een slimme weg én aan duurzame energie, kringloopeconomie en een mooi landschap.

Zo is er is een landschapsplan gemaakt en zijn er innovatieve ideeën ontstaan die fijnstof en geluid opvangen. Het samen optrekken in dit project leidde tot een mooi totaal plan om de Nettelhorsterweg veiliger, duurzamer en leefbaarder te maken.

Op de site van de Proeftuin kunt u meer informatie vinden wat er in dit kader allemaal gebeurd. Hier vindt u meer informatie.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.