N832: Well - Gameren

Op de N832 tussen Well en Gameren rijdt steeds meer verkeer. Het is daarom nodig de weg veiliger te maken. De eerste fase is afgerond. In 2024 werken we aan de weg tussen Well en Kerkwijk.

Werkzaamheden

We voeren groot onderhoud uit aan de N832 tussen Well en Gameren. In september 2021 voerden we asfaltonderhoud uit aan de rijbaan en het fietspad van de Molenveldweg (N832) tussen Gameren en Kerkwijk. Naar verwachting starten we in 2024 met de tweede fase van het groot onderhoud. Dat vindt plaats op de N832 tussen Well en Kerkwijk, inclusief de rotonde in Kerkwijk. Daarbij leggen we een nieuw vrijliggend fietspad aan en verbreden we een deel van het bestaande fietspad. Deze werkzaamheden combineren we met maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Animatie N832

Er is ook een animatie gemaakt om een indruk van de geplande aanpassingen van de N832 te weergeven.

Verkeersveiligheid 

De gemeenten Maasdriel en Zaltbommel trekken in 2023 de Maas-Waalweg door naar de Molen Achterdijk/Weigraaf. Daardoor komt er meer verkeer op de N832 en is het nodig deze provinciale weg verkeersveiliger te maken. Dat doen we door de aanleg en verbreding van het vrijliggend fietspad. Dit vindt plaats tussen het kruispunt van de N831 en N832 tot en met de rotonde in Kerkwijk. Onze geplande werkzaamheden kunnen starten wanneer de Maas-Waalweg is opengesteld voor verkeer. Ook zijn we met de gemeente Zaltbommel in gesprek over de nieuwe woonwijk ‘Walderhof’ die ze willen bouwen en de effecten hiervan op de N832. 

Planning 

De werkzaamheden van de 2e fase van het groot onderhoud voeren we later uit dan oorspronkelijk voorzien, omdat we nog bezig zijn met de verwerving van de benodigde gronden. We verwachten de grondverwerving uiterlijk begin 2024 te kunnen afronden. 

Als we alle benodigde gronden in bezit hebben en alle vergunningen hebben ontvangen, starten we met de werkzaamheden. Dat is naar verwachting eind 2024 / begin 2025.

Werkzaamheden Well – Kerkwijk

Tijdens de tweede fase van het groot onderhoud werken we aan de N832 (Walderweg, Molen Achterdijk, Weigraaf) vanaf de N831 bij Well tot en met de rotonde in Kerkwijk. Naast het asfaltonderhoud, maken we het kruispunt N832 Weigraaf/N831 Bernseweg veiliger door daar een plateau te maken en middengeleiders aan te brengen. Zo kunnen fietsers en voetgangers veiliger kunnen oversteken. In de Walderweg vervangen we de twee bruggen over de Hoofdwetering door een nieuwe brug. We zorgen voor een duurzame, nieuwe brug van beton. Zelfs met zwaar vrachtverkeer kan hij 80 tot 100 jaar mee. Ook leggen we een nieuw vrijliggend fietspad aan tussen de kruispunten Bernseweg/Weigraaf en Molen Achterdijk/Uilecotenweg in de gemeente Maasdriel. Het vrijliggend fietspad zorgt voor een veiliger en aantrekkelijke fietsverbinding. We verbreden ook het bestaande fietspad tussen de Uilecotenweg en de rotonde in Kerkwijk.

Brug 

In de Walderweg liggen twee bruggen over de Hoofdwetering. Eén voor gemotoriseerd verkeer en één voor voetgangers en fietsers. Deze bruggen zijn aan vervanging toe. We maken er één nieuwe brug van. Om de nieuwe brug te kunnen bouwen, hebben we een omleiding nodig voor het verkeer over de Hoofdwetering. Daarom plaatsen we een tijdelijke brug naast de huidige brug. Zo heeft u van de werkzaamheden zo min mogelijk hinder. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidende plannen voor de bouw. Daarbij onderzoeken we verschillende mogelijkheden die voor zo min mogelijk hinder voor u zorgen. 

Bodemonderzoek 

Om de nieuwe en de tijdelijke brug te kunnen plaatsen, moeten we voorbereidend onderzoek doen. Dit doen we in 2023 of het begin van 2024. We beginnen met onderzoek naar niet-gesprongen explosieven, ook wel onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten genoemd. Tijdens de wegwerkzaamheden moeten we op verschillende plekken graven, daarom is het belangrijk vooraf te weten wat we kunnen verwachten.

Ook onderzoeken we de stevigheid van de grond en doen we archeologisch onderzoek. Daardoor weten we hoe de bodemopbouw is en of er potentiële archeologische cultuurlagen in de grond aanwezig zijn. Die willen we beschermen. Uit dit onderzoek moet blijken of eventuele archeologische resten worden aangetast door de werkzaamheden die we willen uitvoeren. Deze onderzoeken vinden plaats op gronden die nog niet ons eigendom zijn. We voeren ze pas uit wanneer we deze percelen mogen betreden.

Bomen  

Bij het ontwerp van de werkzaamheden willen we de aanwezige bomen en landschapsstructuren zoveel mogelijk behouden. Desondanks moeten we 41 van de circa 1100 bomen langs deze weg verwijderen. Dit vanwege de aanleg van het vrijliggend fietspad en met het oog op verkeersveiligheid bij zijwegen en uitritten. Nog eens 5 bomen blijken dermate slecht, dat zij moeten worden gekapt.

De te kappen gezonde bomen compenseren we met 1,5 boom per verwijderde boom. Er komen dus ongeveer 60 bomen terug. De te verwijderen zieke/dode bomen compenseren we 1 op 1. Ook vullen we, voor zover niet strijdig met de verkeersveiligheid, de gaten op in de laanstructuren tussen de N831 Bernseweg en de bebouwde kom van Kerkwijk. Daardoor planten we nog zo’n 100 extra bomen aan. We zullen langs deze weg dus 46 bomen verwijderen en plaatsen er ongeveer 160 voor terug. Welke boomsoorten we terug planten, leest u in het beplantingsplan

Inpassingsplan voor vrijliggend fietspad 

De plannen voor het vrijliggend fietspad staan in een Inpassingsplan. Dat is een provinciaal bestemmingsplan. Dit inpassingsplan is nodig om de aanleg van het fietspad mogelijk te maken. Hierin hebben we de bestemming van de te verwerven gronden geregeld.

Tegen het inpassingsplan is beroep aangetekend. Op maandag 13 september 2021 vond hierover een hoorzitting plaats bij de Raad van State. De Raad van State heeft op 10 november uitspraak gedaan en daarmee is het provinciaal inpassingplan nu onherroepelijk. Op basis daarvan zijn we verder gegaan met de grondverwerving en zijn we gestart met de voorbereidingen voor de werkzaamheden van fase 2 van het groot onderhoud.

Verkeersbesluit 2022 

Voor een aantal maatregelen van het groot onderhoud namen we begin 2022 een verkeersbesluit. Daartegen is geen beroep aangetekend, dus het besluit is nu onherroepelijk. Meer informatie over het verkeersbesluit leest u op de pagina van het Provinciaal blad van Gelderland

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.