N792: Vaassen - Twello

In 2023 voeren we groot onderhoud uit aan de N792 tussen Vaassen en de rotonde N344. We vervangen het asfalt, verlagen de maximum snelheid naar 60 km/u en passen de inrichting van de weg daarop aan. Ook verbeteren we de fietsveiligheid en toegankelijkheid van bushaltes.

Verkeersbesluit 

Als wegbeheerder van de N792 moeten we voor een aantal maatregelen een verkeersbesluit nemen. U kunt het verkeersbesluit vanaf 4 mei 2023 inzien via deze link zien op ‘Officiële bekendmakingen’. U kunt zaaknummer 2023-004664 gebruiken als zoekopdracht. Het verkeersbesluit gaat over de volgende maatregelen:

 • Het verlagen van de maximum snelheid op verschillende plekken van 80 km/uur naar 60 km/uur buiten de bebouwde kom bij de aansluiting van de A50 met de N792 (Geerstraat) en op de N792 tussen de Bekendijk en de Zeedijk. En van 50 km/uur naar 30 km/uur in de bebouwde kom van Terwolde.
 • Het verduidelijken van voorrangssituaties bij zijwegen.

Bezwaar

Tussen 4 mei en 15 juni 2023 kunt u indien gewenst bezwaar maken tegen de maatregelen uit het verkeersbesluit. Het verkeersbesluit ligt ter inzage op de gemeentehuizen van de gemeente Epe (Marktplein 1, Epe) en gemeente Voorst (H.W. Iordensweg 17, Twello).

Planning

Wanneer?Wat?

2021 – 2022

Voorbereiding van het werk (definitief ontwerp, vergunningen en aanbesteding)

september - november 2023

Uitvoering werkzaamheden

Bereikbaarheid

Tussen september en november 2023 voeren we de werkzaamheden aan de N792 uit. We verdelen de werkzaamheden zoveel mogelijk om de omgeving bereikbaar te houden. Zo voeren we de werkzaamheden binnen de bebouwde kom van Terwolde in opeenvolgende delen uit, en vallen de werkzaamheden in Terwolde niet samen met werkzaamheden buiten de bebouwde kom.

Fasen:

 • De bebouwde kom Terwolde voeren we in 4 delen uit, startend vanaf de zuidzijde. Dit duurt in totaal ongeveer 5 weken.
 • Tussen de Veluwedijk en Middeldijk duren de werkzaamheden ongeveer 2 weken. Deze ronden we in verband met het weer voor november af.
 • Tussen de rotonde Middeldijk en de bebouwde kom Terwolde zijn we ongeveer 2 weken aan het werk.
 • De aansluiting van de N792 met de A50 pakken we in 2 weekenden aan. Dit is van vrijdagavond tot maandagochtend afgesloten op:
  • 22-09/25-09 A50 West kant
  • 29-09/02-10 A50 Oost kant
  • 06-10/09-10 Reserveweekend

Omleidingen

Het doorgaande verkeer tussen Epe en Deventer leiden we om via de A50 en A1. Lokaal verkeer van en naar Terwolde en het buitengebied leiden we met borden om via onderliggende wegen. 

De omleidingen staan tijdig met borden aangegeven.

Fietsers en voetgangers leiden we in Terwolde plaatselijk om. Waar dit niet mogelijk is mogen ze met de fiets aan de hand langs de werkzaamheden per fase. Buiten de bebouwde kom Terwolde zijn geen werkzaamheden aan de fietspaden. 

Snelheid past hier niet bij de functie

De N792 kent veel verschillende snelheden. Een maximum snelheid van 80 km/uur past niet goed bij de functie en het gebruik van de weg. Samen met de gemeenten Epe en Voorst onderzochten we daarom of we de maximum snelheid kunnen verlagen naar 60 km/u buiten de bebouwde kom en 30 km/u binnen de bebouwde kom. Zo verbeteren we de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terwolde. De snelheid verlagen kan, omdat de weg geen regionale functie heeft.

Werkzaamheden

 • Vervangen van een deel van het asfalt
 • Aanbrengen nieuwe belijning, bebording en snelheidsremmende maatregelen (plateaus en wegversmallingen) op de wegdelen waar de maximum snelheid wordt verlaagd 
 • Verbeteren zichtbaarheid fietspaden bij kruisingen (rood asfalt aanbrengen)
 • Afscheiding rijbaan – fietspad beter zichtbaar maken tussen Wijkseweg en rotonde Middendijk (plaatsen grotere reflectorpalen die steviger en meer zichtbaar zijn dan de huidige)
 • Verbeteren toegankelijkheid bushaltes Wijkseweg voor minder validen
 • Verlagen maximum snelheid

Emstermate – Rotonde N344

Het asfalt van de  N792 tussen Emstermate en de rotonde N344 is nog goed. We voeren hier in 2023 geen onderhoud uit. De snelheid op dit deel blijft daarom 80 km/u. Zodra we hier groot onderhoud uitvoeren kijken we ook hier weer naar het verlagen van de maximum snelheid en het aanpassen van de weg.

Bomen

Langs de N792 staan veel bomen. We beoordelen regelmatig of de bomen nog in goede conditie zijn. Op dit moment zijn er ongeveer 5 bomen in een matige conditie. Wij houden deze bomen in de gaten. Als we de bomen kappen, maken we ook een zogenaamd compensatieplan. Hierin beschrijven we waar we nieuwe bomen aanplanten en welke soorten dit zijn. Bij de op- en afritten van de A50 belemmeren ondergroei en lagere takken van bomen het zicht. We verwijderen ondergroei en snoeien deze bomen om het zicht te verbeteren. Langs de Vaassenseweg tussen de Veluwsedijk en de Bekendijk (km 7,5 en 8,5) staan populieren. Voor een deel van deze bomen is de levensverwachting minder dan 5 jaar, en voor een deel 5 tot 15 jaar. We vervangen de bomen in fases. Dit deden we in 2022 door op open plekken en tussen populieren nieuwe staken (afgezaagde takken) in de grond te steken. Deze zullen uit gaan lopen tot bomen. Als de huidige bomen afsterven, zagen we ze op een meter hoogte af zodat ze het verkeer nog blijven geleiden langs de achterliggende watergang. En we verwijderen de wortels pas als de nieuwe bomen de functie van de oude bomen en wortels hebben overgenomen. Het wortelstelsel van de bomen is namelijk nodig voor de stabiliteit van de berm en de oevers van de watergang.

Bereikbaar Gelderland

Kijk voor actuele werkzaamheden en eventuele omleidingsroutes op de site van Bereikbaar Gelderland.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 9999.