Vergunde inrichtingen voor tussenopslag van teerhoudende materialen

Deze informatie is bestemd voor vergunde inrichtingen voor tussenopslag van teerhoudend asfalt/asfaltbeton afkomstig van wegen en voor aannemers die werken aan wegen van provincie Gelderland.
Nieuw asfalt wordt gelegd

Teerhoudend asfalt

Provincie Gelderland heeft 1200 kilometer provinciale weg in beheer en onderhoud. In een gedeelte van onze provinciale wegen is teerhoudend asfalt/asfaltbeton (TAG) aanwezig. In het geval dat TAG vrijkomt bij wegenwerken, mag dit volgens de geldende wet- en regelgeving niet in Nederland hergebruikt worden. De provincie wil dat dit materiaal afgevoerd wordt naar een vergunde thermische reiniger, zodat het teer daadwerkelijk uit de keten verwijderd wordt.

Afvoeren teerhoudend asfalt naar thermische reiniger

In de praktijk kan TAG om bedrijfseconomische redenen eerst verzameld worden in inrichtingen voor tussenopslag en vervolgens in bulk afgevoerd worden voor thermische reiniging. Het is wettelijk niet mogelijk om in de vergunning van de inrichting voor tussenopslag de verplichting op te nemen dat alle ontvangen TAG vervoerd wordt naar een inrichting voor thermische reiniging, waardoor een risico ontstaat op afvoer naar het buitenland. Dit is ongewenst en ter voorkoming daarvan is opslag van teerhoudend materiaal uit provinciale wegen alleen mogelijk als de inrichting voor tussenopslag een overeenkomst heeft ondertekend waarbij men zich verplicht om al het teerhoudend materiaal van de inrichting (ongeacht de herkomst) af te voeren naar een vergunde thermische reiniger. Bekijk de inhoud van de overeenkomst opslaan van TAG door inrichting voor tussenopslag.

Inrichtingen voor tussenopslag

In onze wegenbouwbestekken nemen wij de verplichting op dat aannemers alleen TAG mogen afvoeren naar de inrichtingen voor tussenopslag waarmee wij bovenvermelde overeenkomst hebben afgesloten. Bekijk de actuele lijst van deze inrichtingen voor tussenopslag.

Overeenkomst voor gehele bedrijf

De overeenkomst is een aanvulling op de aan een inrichting verleende vergunningen in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De voorschriften van deze vergunningen blijven dan ook van kracht. Deze overeenkomst heeft betrekking op een bedrijf als geheel. Het is dus niet mogelijk dat vanaf één locatie het TAG naar een thermische reiniger wordt vervoerd, en dat vanaf een andere locatie dat niet het geval is.

Overeenkomst afsluiten?

Wilt u ook een overeenkomst afsluiten, neem dan contact op met Annemijn Kramer – van Kraaij, teammanager Ontwerp Realisatie Werken via het vragenformulier of 026 359 99 99.