Huisvesting van statushouders in Gelderland

Buurtfeest bij opvang vluchtelingen in Koepelgevangenis in Arnhem

Steeds meer vluchtelingen worden in Nederland opgevangen. Dat moet zorgvuldig gebeuren, omdat ook deze mensen recht hebben op een veilig bestaan. Voor de opvang zijn het Rijk en de gemeenten verantwoordelijk.

Huisvesting van statushouders in gemeenten

Vooral vanuit Syrië en Eritrea komen steeds meer vluchtelingen naar Nederland. Zij krijgen een tijdelijke opvangplek en kunnen een asielaanvraag indienen. Als alles goed verloopt, krijgen migranten een verblijfsvergunning. Ze zijn dan statushouders. Iedere gemeente is verplicht woonruimte te bieden aan een aantal statushouders. Hoeveel dat er zijn, wordt bepaald door het Rijk en is afhankelijk van het aantal inwoners. Wij controleren of de gemeenten aan hun verplichtingen voldoen.

Betaalbare woningen voor statushouders

Nu er steeds meer statushouders komen, wordt het voor gemeenten lastiger voldoende betaalbare huisvesting te vinden. Als er te weinig woningen zijn, moeten zij op zoek naar oplossingen. Als in een gemeente onvoldoende betaalbare woningen gebouwd kunnen worden, bekijken we samen wat er gedaan moet worden. Bijvoorbeeld bouwen van tijdelijke huisvesting of bewoning van leegstaande bedrijfspanden. We stimuleren daarbij de samenwerking met woningcorporaties, hulporganisaties zoals Vluchtelingenwerk en gemeenten uit dezelfde regio. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is ook een belangrijke partij.

Afspraken over woningbouw

Soms is het noodzakelijk nieuwe huizen te bouwen. Wij bekijken met de gemeente of die nieuwe huizen passen bij de bestaande afspraken. We willen voorkomen dat woningbouwafspraken belemmerend zijn voor goede en snelle huisvestingsoplossingen. Als dat wel het geval lijkt te zijn zoeken we samen met de gemeente en de regio naar maatwerkoplossingen.