Realiseren sociale huurwoningen

Wilt u als gemeente binnen 3 jaar starten met de bouw van sociale huurwoningen en kunt u de investeringen daarvoor niet dekken uit publieke opbrengsten? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (ongeveer 1 jaar)
Voor wie: Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

De woningnood in Gelderland is hoog: tot 2030 moeten er ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd. De komende 5 jaar wil de provincie daarom de bouw van 45.000 woningen versnellen. Deze regeling richt zich op het bouwen en versnellen van sociale huurwoningen. Gemeenten kunnen subsidie aanvragen voor woningbouwprojecten met minimaal 10 sociale huurwoningen als de publieke opbrengsten onvoldoende zijn om de investeringen te dekken. Er is dan sprake van een publiek financieel tekort. De kosten waarvoor u subsidie voor kunt krijgen, zijn gericht op:   

 • infrastructurele ontsluiting van sociale huurwoningen;
 • verlagen van de stikstofdepositie in stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden;
 • bodem saneren in een projectgebied;
 • uitplaatsen van activiteiten die last veroorzaken voor woningbouw;
 • inrichten van de openbare ruimte in een projectgebied;

U kunt deze subsidie aanvragen als:  

 • in het project minimaal 1/3e een sociale huurwoning is;
 • het project voorziet in de bouw van minimaal 10 sociale huurwoningen;
 • een woningcorporatie of wooncoöperatie de sociale huurwoningen realiseert;  
 • de sociale huurwoningen minimaal 20 jaar in de categorie sociale huurwoning blijven na de start van de bouw; 
 • het project nog niet in de realisatiefase is;
 • de uitvoering van het project haalbaar is;
 • er sprake is van een publiek financieel tekort;
 • u als gemeente minimaal 50% van het publiek financieel tekort financiert;
 • de bouw van de woningen uiterlijk binnen 3 jaar start nadat subsidie is verleen en in 1 aangesloten bouwperiode wordt uitgevoerd;
 • de woningen binnen 10 jaar na de start van de bouw worden opgeleverd;
 • het project past binnen de regionale woonprogrammering; 
 • er aandacht is voor biodiversiteit en klimaatadaptatie in de openbare ruimte;
 • u voor het project nog geen subsidie heeft ontvangen of een aanvraag heeft ingediend voor de regeling Cofinanciering Woningbouwimpuls voor gemeenten of voor het Besluit woningbouwimplus 2020. 

De volledige tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 2.19 Realiseren sociale huurwoningen).

Voordat u aanvraag indient, is er eerst vooroverleg nodig. U leest daar meer over onder het kopje ‘Subsidie aanvragen.’ 

De subsidie bedraagt maximaal € 12.500 per sociale huurwoning in het woningproject tot ten hoogste 50% van het publiek financieel tekort. Het maximale subsidiebedrag is € 500.000. Per sociale huurwoning is een opslag mogelijk van maximaal € 1.000 als de publieke maatregelen voldoen aan extra criteria voor klimaatadaptatie en biodiversiteit.

Direct verder

Subsidie aanvragen

Voordat u een subsidieaanvraag indient, vindt er eerst een vooroverleg plaats over het project. Via dit formulier kunt u een afspraak voor een vooroverleg aanvragen. Voorafgaand aan het vooroverleg vragen wij u om deze informatie aan te leveren. 

Na het vooroverleg beoordelen we of uw project kans heeft op subsidie. We begeleiden u bij het voorbereiden van de subsidieaanvraag en vertellen welke informatie nodig is. Wij geven daarbij ook aan wanneer u uw aanvraag kunt indienen.

U vraagt uw subsidie aan via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig.  Wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier 'Realiseren sociale huurwoningen’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 2.500.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.