Subsidies met een subsidieplafond

Wanneer Gedeputeerde Staten subsidies afgeven op basis van een regeling, mogen zij een subsidieplafond instellen. Een subsidieplafond is het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor een regeling, gedurende een bepaalde periode. Meestal is die periode 1 jaar.

Werkwijze subsidieplafond bij aanvragen

We nemen subsidieaanvragen die volledig zijn in behandeling op volgorde van ontvangst. Na deze volledigheidstoets kijken we of de subsidie aan de voorwaarden en criteria voldoet. Zolang er nog genoeg geld beschikbaar is, kunnen wij de subsidie verstrekken. Als het subsidieplafond bereikt is of overschreden dreigt te worden, weigeren wij de subsidieaanvraag.

Wij publiceren het subsidieplafondbesluit in het Provinciaal Blad. U kunt de vastgestelde plafondbesluiten raadplegen op de website van de overheid.