Woningen voor statushouders in Gelderland

Nederland vangt steeds meer vluchtelingen op, zo ook in Gelderland. Voor de opvang zijn het Rijk en de gemeenten verantwoordelijk. Als vluchtelingen een verblijfstatus krijgen, moeten gemeenten zorgen voor voldoende huisvesting. Wij controleren of gemeenten aan hun verplichtingen voldoen.
Mannen dansen en vieren feest

Huisvesten van statushouders in gemeenten

Vooral vanuit Syrië, Eritrea, Afghanistan en Turkije komen steeds meer vluchtelingen naar Gelderland. Ze krijgen een tijdelijke plek in de opvang en kunnen een aanvraag voor asiel indienen. Als alles goed loopt, krijgen vluchtelingen een verblijfsvergunning. Ze zijn dan statushouders. Iedere gemeente is verplicht woonruimte te bieden aan een aantal statushouders. Hoeveel dat er zijn, bepaalt het Rijk. Het hangt af van het aantal inwoners van een gemeente. 

Betaalbare woningen voor statushouders

Omdat er steeds meer statushouders komen, vinden gemeenten minder makkelijk voldoende betaalbare woningen. Als er te weinig huizen zijn, moeten ze op zoek naar oplossingen. Als een gemeente onvoldoende betaalbare woningen kan laten bouwen, kijken we samen naar andere mogelijkheden. Bijvoorbeeld tijdelijke woningen of woonruimte in leegstaande bedrijfspanden. We stimuleren daarbij de samenwerking met woningcorporaties, hulporganisaties zoals Vluchtelingenwerk en gemeenten uit dezelfde regio. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is ook een belangrijke partij.

Afspraken over woningbouw

Soms is het noodzakelijk om nieuwe huizen te bouwen. We kijken samen met de gemeente of die nieuwe huizen passen bij de bestaande afspraken, zoals in de afgesloten regionale woondeals. We willen voorkomen dat afspraken over woningbouw goede en snelle oplossingen voor huisvesting tegenhouden. Als dat wel het geval is, zoeken we samen met de gemeente en de regio naar oplossingen die wel goed passen.