Actieplan Wonen: Handreiking Parkeren

Het anders omgaan met parkeernormen is een complex vraagstuk. Deze handreiking helpt gemeenten op weg. Hoe creëer je als gemeente een opening voor maatwerk?
Actieplan Wonen: Handreiking Parkeren

En welke indicatoren bepalen dan de uitkomst? Daarmee is deze handreiking een concretisering en een verdieping ten opzichte van de CROW handreiking.

Dikwijls is er onvoldoende ruimte om binnenstedelijk extra parkeerplaatsen te ontwikkelen bij woningbouwprojecten. Het risico bestaat dat de woningbouw sterk wordt vertraagd of helemaal niet tot stand komt als er te hoge parkeernormen worden toegepast. Bij (te) lage parkeernormen kan er echter een hoge parkeerdruk ontstaan. Om deze woningbouwopgave te realiseren met tegelijkertijd behoud van bereikbaarheid van de regio en de leefbaarheid in de steden, is het nodig met meer maatwerk en flexibiliteit om te gaan met parkeernormen. Een aanpak die past in de filosofie van de Omgevingswet.

Vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op. We helpen graag.

Voorbeeldcasus: Parkeren bij bedrijven

Deze handreiking richt zich op parkeren bij woningbouw. Er is echter ook ruimte te winnen door scherper te sturen op parkeren bij bedrijven. Op die manier kan bij bedrijven ruimte gewonnen, die benut kan worden voor andere doeleinden (bijvoorbeeld meer groen, recreatie, andere vormen van mobiliteit of wellicht kleinschalige woningbouw). Lees meer in de voorbeeldcasus: Parkeren bij bedrijven.
Deze handreiking helpt gemeenten op weg.

Om maatwerk te kunnen bieden voor parkeren bij gebiedsontwikkelingen, is het nodig dat de parkeernota of het paraplu bestemmingsplan hier ruimte voor biedt.
Lees verder >

Bij het op maat toepassen van parkeren is het van belang te kijken naar de kenmerken van het gebied, naar de functie/ontwikkeling en naar de doelgroep. 
Lees verder >

Bij het toepassen van maatwerk ligt de onderzoekslast vooral bij de projectontwikkelaar. In de samenwerking met de projectontwikkelaar heeft de gemeente de rol om voor aanvang van de woningbouwontwikkeling duidelijke kaders mee te geven.
Lees verder >

Hoe zetten andere gemeenten hun instrumenten in? Waarom heeft de gemeente hiervoor gekozen en welke lessen kunnen wij hieruit leren? 
Lees verder >

Voor goed onderbouwde parkeernormen is inzicht in basisgegevens en (CBS-)data noodzakelijk. 
Lees verder >

Actieplan Wonen en Parkeren

De woningnood in Gelderland is hoog. Tot 2030 moeten er ruim 80.000 nieuwe woningen worden gebouwd in Gelderland. Met het Actieplan Wonen draagt provincie Gelderland daarom bij aan versnelling van de woningbouw en meer betaalbare en flexibele woningen. Om deze aantallen woningen (binnenstedelijk) te realiseren en tegelijk de bereikbaarheid van de regio en de leefbaarheid in de steden in stand te houden, is meer maatwerk en flexibiliteit rondom parkeernormen nodig. Een aanpak die past in de filosofie van de Omgevingswet.