SteenGoed Benutten

Met de aanpak SteenGoed Benutten pakken we (dreigende) leegstand aan op beeldbepalende locaties in stad en dorp in Gelderland. Zo maken we de leefomgeving mooier, leefbaarder en economisch aantrekkelijk.
SteenGoed Benutten

In de aanpak stellen we gebieden centraal en zien we leegstaand vastgoed in samenhang met de omgeving. Waarbij de functie van het vastgoed (voor een groot deel) verandert in wonen. Zo transformeren we leegstaand vastgoed naar woningen en een prettige leefomgeving. Maar we hebben ook de focus op centrumgebieden. Steeds meer winkels in binnensteden en dorpskernen staan leeg. We helpen gemeenten om leegstaande centrumgebieden te veranderen in aantrekkelijke en levendige plekken waar wonen, winkelen en werken samenkomen. 

Hierbij kiezen we voor een integrale aanpak waarin we per opgave kijken hoe de 7 ambities uit onze omgevingsvisie - bereikbaarheid, biodiversiteit, klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, vestigingsklimaat en wonen – een plek kunnen krijgen in het project. Op basis van de behoeften van onze partners en door maatwerk kunnen we steeds de juiste instrumenten creëren om hen verder te helpen. Ieder project is immers uniek! Op basis van deze maatwerkoplossingen richten we onze instrumenten in en blijven we deze evalueren en ontwikkelen.

Vanuit SteenGoed Benutten (SGB) zijn we zo vroeg mogelijk betrokken bij herontwikkelings- en transformatieprojecten in bebouwd gebied en blijven dit gedurende de verschillende fasen van een project. Dit doen we om gevoel bij de opgave te krijgen, onze kennis en kunde in te brengen en om samen met betrokken partijen het project of proces een concrete stap verder te helpen. Het programma omvat verschillende instrumenten. Lees meer over deze instrumenten via de linkjes op deze pagina.

Links

Uitgelichte projecten en nieuws

Projecten

Op het perceel van de voormalige meubelzaak Binnenhuis realiseert Van der Heijden bouw en ontwikkeling met steun vanuit het provinciale programma SteenGoed Benutten 43 huurappartementen. Vrijdag 17 december bereikte de bouw het hoogste punt.

De bouwwerkzaamheden zijn in volle gang. De grootste uitdaging is het bouwen op een zogeheten postzegellocatie. Een zeer krappe bouwplaats. Al jaren was de verpauperde locatie van de oude meubelzaak een doorn in het oog. Door de samenwerking van verschillende partijen waaronder provincie Gelderland, Gemeente Zaltbommel en MN (in opdracht van pensioenfonds Metaal en Techniek), wonen de huurders straks in een eigentijds en duurzaam gebouw op een prominente plek, grenzend aan de binnenstad en met zicht op de stadswallen.

Naar verwachting worden de appartementen in het voorjaar van 2022 opgeleverd. De verhuur van de appartementen is reeds gestart. Wethouder van Leeuwen: ‘De bouw van deze appartementen is 2 vliegen in 1 klap. Namelijk een goede bestemming voor de locatie aan de Marten van Rossemsingel. En, nog veel belangrijker: 43 betaalbare huurwoningen in het middensegment. Dit huursegment is voor de huishoudens die teveel verdienen om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en nog niet kunnen slagen op de koopmarkt.’

Duurzaam gebouw

De partijen vinden het belangrijk hier een gebouw neer te zetten dat klaar is voor de toekomst en rekening houdt met de klimaatdoelstellingen van Nederland voor 2050.

De appartementen worden voorzien van bronnen in de bodem die zorgen voor de opwekking van warmte. Ook zorgen de bodembronnen voor koeling in de zomer, zodat er geen airco nodig is. Daarnaast worden er meer zonnepanelen geplaatst, bovenop het door de vergunning gestelde aantal. “Een nieuwe ontwikkeling is het gebruik van circulaire bitumineuze dakbedekking. Dat gaan we hier toepassen. Afgelopen decennia is er binnen de bouw ingezet op energiezuinige gebouwen. Het komende decennium is de uitdaging om circulair te gaan bouwen.”, aldus Lauran van Poppel projectontwikkelaar bij Van der Heijden bouw en ontwikkeling.

Met het programma SteenGoed Benutten maakt provincie Gelderland werk van leegstand. In Lichtenvoorde komen 9 seniorenwoningen op de plek van de leegstaande Hamaland school. In Huisen maakt de voormalige Aloysius school plaats voor 30 nieuwe woningen. De omgeving wordt groen en duurzaam ingericht.

De provincie zet € 673.000 voor de transformatie van de leegstaande scholen naar woningen.

Meer woningen, minder leegstand

Gedeputeerde Peter Kerris: ‘De woningnood is hoog. Door woningen te bouwen op de plaats van voormalige scholen pakken we de leegstand aan en geven we mensen een kans op een betaalbare woning. Meer woningen, minder leegstand!

Seniorenwoningen in Lichtenvoorde

In Lichtenvoorde is de Hamalandschool aan de Van Ostadestraat leeg komen te staan. Om te voorkomen dat leegstand leidt tot verpaupering worden hier 9 grondgebonden sociale huurwoningen voor senioren gebouwd. In Lichtenvoorde is hier veel vraag naar. De woningen worden energiezuinig opgeleverd. Tegelijkertijd wordt de inrichting van de omgeving aangepast aan het veranderende klimaat met veel groen en opvang van regenwater. Voor de bouw van de woningen wordt zoveel mogelijk ingezet op hergebruik van materialen.

30 Nieuwe woningen in Huissen

In Huissen maakt de leegstaande Aloysiusschool plaats voor 30 nieuwe woningen, waarvan 10 betaalbare huurappartementen, 8 koopappartementen en 12 grondgebonden koopwoningen met een half verdiepte parkeergarage. Een deel van de parkeergarage is openbaar waardoor het naastgelegen Raadhuisplein opnieuw kan worden ingericht met ruimte voor groen. Hierdoor wordt de biodiversiteit versterkt en hittestress en verdroging tegen gegaan.

SteenGoed Benutten

Met SteenGoed Benutten helpen we gemeenten de leegstand aan te pakken. Dat is hard nodig om wijken leefbaar te maken en de woningnood te lijf gaan. Lichtenvoorde ontvangt € 173.000 voor het project Van Ostadestraat en gemeente Lingewaard krijgt € 500.000 voor de herontwikkeling van de Aloysius locatie. De nieuwe woningen worden in 2023 en 2024 opgeleverd.

Met het programma Steengoed Benutten maken wij werk van leegstand. In Hedel worden leegstaande boerderijen en een voormalig tankstation getransformeerd tot een woonwijk met bijna 100 woningen in een groene omgeving. Gemeente Maasdriel krijgt € 500.000 voor de aanleg van ‘De Groene Akkers’.

Gedeputeerde Peter Kerris: ”De woningnood is hoog. Door bijna 100 woningen te bouwen op een verpauperd gebied, pakken we leegstand aan en geven mensen een kans op een betaalbare woning. Meer woningen, minder leegstand!” 

Betaalbaar Wonen

Aan de doorgaande weg binnen de bebouwde kom van Hedel staan 3 leegstaande, vervallen boerderijen en een voormalig tankstation. Deze worden gesloopt en vervangen door 99 nieuwe woningen, waarvan 30 sociale huur- en koopwoningen. De woningen worden gasloos en voorzien van een warmtepomp. 

Klimaatadaptatief

Deze nieuwe woonwijk noemen we: De Groene Akkers. De wijk wordt klimaatadaptief ingericht met veel groen, bomen en water. Het hemelwater wordt afgevoerd naar een retentievijver, waardoor een waterbuffer ontstaat. Hiermee wordt de woonwijk klaargemaakt voor het veranderende weer met hete zomers en natte winters. Door nestkasten te plaatsen, kraam- en verblijfsplaatsen te maken voor de huismus, gierzwaluw en dwergvleermuis wordt de biodiversiteit versterkt. Deze nieuwe woonwijk wordt in het voorjaar 2024 opgeleverd.

De appartementen en de woongebouwen aan de Koekoek, Langstuk en Vlakkers in Druten hebben na een ingrijpende renovatie een ware metamorfose ondergaan. Nadat de bewoners eerder al de sleutel ontvingen, pakte de gemeente Druten de openbare ruimte aan.

Er is nu meer groen en minder verharding. Daarmee is de complete vernieuwing klaar. De vernieuwde woningen zijn veel energiezuiniger en van binnen en buiten volledig aangepakt. Bewoners, gemeente, provincie, Woonwaarts, de Vereniging van Eigenaren De Vlakkers en De Variabele zijn trots op het resultaat en de samenwerking.

Binnen- en buitenkant volledig aangepakt

Zowel de binnen- als buitenkant van de woongebouwen zijn volledig aangepakt. Keukens en badkamers zijn waar nodig vervangen, trappenhuizen, entrees, galerijen en gevels zijn opgefrist en er zijn nieuwe daken geplaatst. Door het plaatsen van nieuwe balkons kregen bewoners een mooie buitenruimte. In het gebouw aan de Koekoek vernieuwde Woonwaarts 12 appartementen. In het gebouw aan de Langstuk voegde ze 28 kleinere appartementen samen tot 14 grotere. De overige 6 appartementen zijn vernieuwd.

Samenwerking VvE De Vlakkers

Ook de buitenkant van het gebouw met 24 koopwoningen aan de Vlakkers is opgeknapt. Projectleider Mark de Wit: “Dit deden we samen met de Vereniging van Eigenaren De Vlakkers. Daar hebben we veelvuldig en goed overleg mee gehad. Op deze manier hebben de gebouwen nu allemaal dezelfde frisse en eigentijdse uitstraling. Het is een prachtig gezicht als je nu dit deel van Druten-Zuid binnenkomt. Op de begane grond van dit gebouw, waar voorheen winkels zaten, bouwde Woonwaarts in totaal 9 nieuwe huurappartementen, 5 hiervan zijn voor de sociale huur. De overige 4 appartementen zijn van particuliere eigenaren. Dezelfde eigenaren werkten met Woonwaarts mee om hun winkelruimte om te bouwen naar in totaal 9 appartementen.”

Flinke investering in duurzaamheid

Naast het verbeteren van de uitstraling, investeerden we ook flink in duurzaamheid. De woningen zijn van energielabel G naar gemiddeld B of beter gegaan. Daardoor zijn de woonlasten voor de bewoners lager. Er liggen zonnepanelen op het dak en de gemeente ontkoppelde de plaatselijke hemelwaterafvoeren van het riool.

SteenGoed Benutten

De vernieuwing en verduurzaming van de gebouwen en de herinrichting van de openbare ruimte rondom Vlakkers is gerealiseerd dankzij een samenwerking tussen Woonwaarts, gemeente Druten en provincie Gelderland. Vanuit het programma SteenGoed Benutten helpt provincie Gelderland middels kennis, informatie en subsidie om gebieden met (dreigende) leegstand te veranderen en vernieuwen in gebieden waar mensen kunnen wonen en op een prettige manier kunnen verblijven. Zo dragen we bij aan een schoon en gezond Gelderland.

Klaar voor de toekomst

De gebouwen staan er weer prachtig bij en dragen bij aan een sociaal duurzame buurt. Een buurt waar je prettig woont en die klaar is voor de toekomst en waarin ook de betaalbaarheid van de woningen is geborgd. Een bouwteam van De Variabele voerde de vernieuwing uit. Het was een bijzonder project met veel verschillende aspecten. De samenwerking met bewoners en alle partijen hebben het tot een succes gebracht.

Bekijk hier de video ‘Drutense wijk van hokkerig jaren ’7- naar klaar voor de toekomst!'

De nieuwe Kersentuin in Maurik is klaar. Met steun van provincie Gelderland hebben gemeente Buren en Woningcorporatie Thius 25 sociale huurwoningen gebouwd op de plaats van het voormalige zorgcentrum voor ouderen.

Samen met de sloop van het leegstaande pand en de nieuwbouw is de omgeving heringericht met groenstroken en parkeerplaatsen. De woningen zijn duurzaam ingericht met zonnepanelen en geschikt gemaakt voor mensen met een fysieke beperking. 

Duurzaam Wonen

De Kersentuin was eerst een zorgcentrum voor ouderen. In 2016 is besloten dat het zorgcentrum plaats ging maken voor 25 sociale huurwoningen. De woningen zijn geschikt voor jong en oud. Ze kunnen aangepast worden aan de behoefte van de bewoner op dat moment. De woningen zijn ook geschikt voor mensen met een fysieke beperking. Zo kan er een (extra) slaapkamer gemaakt worden op de begane grond. Op de verdieping zijn al 2 slaapkamers. Ze hebben een langere functionele levensduur, omdat de woningen multifunctioneel zijn ontwikkeld. Ook geven ze een goede invulling  aan de duurzaamheidsambities. Deze nieuwe levensloopbestendige huurwoningen zijn ook voorzien van zonnepanelen.

SteenGoed Benutten

Met SteenGoed Benutten gaat provincie Gelderland de leegstand te lijf. Het verzorgingstehuis in de kern van Maurik stond al enkele jaren leeg. SteenGoed Benutten heeft meegeholpen aan de uitwerking van de transformatieplannen en een financiële bijdrage geleverd aan de uitvoering ervan. Gedeputeerde Peter Kerris: “Met de sloop van het leegstaande zorgcentrum en de nieuwbouw van 25 sociale huurwoningen pakken we de woningnood aan. Door meteen de omgeving aan te pakken en te vergroenen maken we het weer een mooie plek om te wonen en te leven in de kern van Maurik.”

Kersen voor de bewoners

De gemeente Buren en woningcorporatie Thius zijn blij met het resultaat. Om de afronding van het project te vieren hebben de Burense wethouder en de directeur van Thuis een welkomscadeau voor de bewoners. Samen brachten ze een bezoek aan de Kersentuin. Geheel coronaproof gaven ze een tegoedbon voor kersen aan de bewoners van de 25 sociale huurwoningen.

“De sociale huurwoningen zijn een goede ontwikkeling voor de Ibisstraat in Maurik. Het oude complex stond al een tijd leeg. Nu staan er passende woningen die de wijk nog mooier maakt. Dat kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. Alle bewoners hebben een tegoedbon gekregen om als het kersenseizoen weer begint, kersen te kunnen halen bij een lokale ondernemer”, geeft wethouder André van den Hurk aan.

Directeur Johan Heesen voegt toe: “Het is fijn te zien en te horen dat de bewoners zo tevreden zijn over deze woningen. Met het verdwijnen van het verzorgingshuis heeft de gehele buurt een flinke upgrade gekregen. Thius is blij dat ze daar een bijdrage aan heeft kunnen leveren.” 

De gemeente Tiel heeft een belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van het Veilingterrein tegenover het NS-station in Tiel. Als alles volgens plan loopt, verandert het Veilingterrein in een aantrekkelijke woonbuurt met ongeveer 325-350 woningen voor jong en oud.

Ook is het de plek voor een modern en duurzaam onderwijscomplex van het Beroepscollege van het Lingecollege. Waardevolle bebouwing wil de gemeente behouden voor Tiel. Bijvoorbeeld om in te wonen, te werken en te ontmoeten. Het huidige Beroepscollege aan de Teisterbantlaan verhuist naar het Veilingterrein. Daardoor komt er aan de Teisterbantlaan ruimte voor een woonbuurt met ongeveer 60 woningen. 

SteenGoed Benutten

De gemeente werkt in het project Veilingterrein samen met BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling, woningcorporatie Thius en het Lingecollege. Vanuit het programma SteenGoed Benutten ondersteunt provincie Gelderland de partners in het project met kennis, informatie en subsidie. We willen een concrete en haalbare transformatie. Dankzij de intensieve betrokkenheid in het voortraject, veel gedeelde kennis én de samenwerking tussen de partners, zijn we dichterbij dan ooit om dit te bereiken. Eind 2021 wordt duidelijk of we met financiële ondersteuning de plannen kunnen realiseren. Als dat het geval is, start in 2022 de wijziging van het Omgevingsplan, het huidige bestemmingsplan. In 2023 kunnen vervolgens de werkzaamheden starten.

Gemeente, Bouwfonds en Thius volledig eigenaar van het Veilingterrein

Het afgelopen jaar kocht de gemeente Tiel stapsgewijs de gebouwen en terreinen van Vrije Markt Tiel, Ali Baba Bazaar, 2Switch en Plein12 aan. Hiermee hebben gemeente, BPD en Thius het plangebied bijna volledig in handen en komen de plannen in een stroomversnelling. De bedrijven blijven voorlopig nog gewoon gevestigd op het Veilingterrein, totdat de nieuwbouw van start gaat. Gemeente en BPD hebben afgesproken de gebiedsontwikkeling Veilingterrein en Teisterbantlaan gezamenlijk verder op te pakken.

Behoefte aan nieuwe woningen en huisvesting Lingecollege 

Het Veilingterrein en de locatie aan de Teisterbantlaan moeten een groene en duurzame inrichting krijgen. Op het Veilingterrein komen koopwoningen en appartementen in verschillende prijsklassen, sociale huurwoningen en onderwijs. Ook kijken we of we in een deel van de oude veilinggebouwen appartementen kunnen maken. Naast bijvoorbeeld horeca, ruimte voor ontmoeting en andere activiteiten. In de woonbuurt aan de Teisterbantlaan zetten we in op koopwoningen in verschillende prijsklassen. Voor het Lingecollege komt een nieuw gebouw op de hoek Papesteeg/Teisterbantlaan. Deze nieuwe locatie is onderdeel van het project Veilingterrein. 

Wethouder Marcel Melissen is blij dat er ruimte is om nieuwe woningen te bouwen. “In Tiel is er – net als in de rest van Nederland – behoefte aan nieuwe woningen. Het Veilingterrein is een toplocatie om te wonen, direct naast het station en de binnenstad. En ook aan de Teisterbantlaan in Tiel-West woon je dichtbij voorzieningen. Je fietst binnen 5 minuten naar het centrum en het station.”

Spoorzone Apeldoorn wordt een groen gebied waar je prettig kunt wonen, leren, werken en dat goed bereikbaar is. Met hulp van provincie Gelderland (SteenGoed Benutten) werkt gemeente Apeldoorn samen met gebiedseigenaren aan een samenhangend en efficiënt plan.

Duidelijke taal maakt Spoorzone Apeldoorn fijn gebied 

Roelof de Graaf is hoofd Economische Zaken bij gemeente Apeldoorn. “Je kunt makkelijk blijven praten over plaatjes voor de toekomst. Mensen moeten het gaan doen.”

Spoorzone Apeldoorn is geen slecht gebied, maar het kan beter, vertelt De Graaf. “Er zijn meer woningen, banen, plekken voor onderwijs en betere mobiliteit nodig, en we willen dat het gebied klimaatbestendig wordt. De vele gebiedseigenaren hadden allemaal diezelfde wensen, maar werkten daaraan in aparte projecten. Maar we moeten dit samen doen.

Neem een spoorlijn, die loopt door allerlei gebieden. En komen er op een plek minder parkeerplaatsen per woning, verschuif je het probleem. We willen vooral dat niet alleen de losse projecten succesvol zijn, maar dat het hele gebied daarvan profiteert.” En dus riep de gemeente alle grote gebiedseigenaren op samen te werken, waaronder Certitudo (eigenaar van het al 10 jaar leegstaande Herzberger-gebouw), Dura Vermeer, provincie Gelderland en woningcorporatie Ons Huis. “In het begin was er veel chagrijn: waarom moeten we alweer met elkaar praten? Het allermooiste aan dit proces vind ik dan ook dat partners nu zeggen dat ze elkaar begrijpen. En dat is nodig om samen te werken.”

Dezelfde beeldtaal door 22 meningen 

Dat begrip ontstond door allemaal dezelfde beeldtaal te gaan gebruiken. “We vroegen 22 sprekers ons in 10 interactieve online sessies van een uur te vertellen hoe zij naar de Spoorzone Apeldoorn kijken. Deskundigen op het gebied van mobiliteit, stedelijke ontwikkeling, duurzaamheid enzovoort. Toen we begonnen waren er bijvoorbeeld heel verschillende ideeën over wonen. Sommigen vonden dat het gebied echt hoogbouw nodig heeft, anderen waren ervan overtuigd dat je alleen met laagbouw een gebied groen kunt maken. Door wat verschillende deskundigen vertelden over groen en stedelijke ontwikkeling, leerden we dat je hoogbouw kunt combineren met groen en andere aanpassingen vanwege het veranderende klimaat. Daardoor gingen we op dezelfde manier praten.

Alle 22 deskundigen hebben een andere blik. Wat een deskundige zegt, is een mening. 22 meningen, daar kun je wat mee. Na afloop matchten we hun tips en adviezen aan wat partners al hadden gedeeld. Er bleek veel overlap te zijn. Dat gaf vertrouwen. We waren al op de goede weg. Veel Gelderse steden zijn bezig met spoorzones. Je kunt makkelijk blijven praten over plaatjes voor de toekomst. Je moet zorgen dat mensen het gaan doen. De sessies waren een toffe manier om snel 140 mensen te betrekken.”

Samen aan de slag 

“We maakten een gebiedsagenda met wat we gaan doen om te werken aan groen, wonen, mobiliteit, werk en onderwijs in dit stadsdeel. Maar we kunnen niet in een keer 30 projecten starten. Dus we kijken wat nu het belangrijkst is. Nu de hoofdlijnen staan, zoeken we meer partners die kunnen helpen het ook echt te doen. Start-ups bijvoorbeeld, waar we ook nog eens veel van kunnen leren. Daarom proberen we er 15 aan te trekken. Hier kunnen ze hun product ontwikkelen, bijvoorbeeld voor slimme mobiliteit zoals deelauto’s; het gebied profiteert dan meteen van die kennis en het resultaat.

In Spoorzone Apeldoorn vind je het kenniscentrum voor digitale veiligheid. Dit werkt samen met hogescholen en universiteiten. Die kennis en de studenten zijn weer interessant voor start-ups en andere bedrijven. En meer bedrijven betekent meer banen. Dus maken we het gebied nog aantrekkelijker door te helpen met bijvoorbeeld huisvesting. Ook hier zie je weer hoe alles samenhangt en waarom we het dus samen moeten doen.”

Lerend gebied 

“We willen een lerend district zijn: leren door te doen, en op basis van die ervaringen aanpassen en verbeteren. Zo kozen we 5 plekken met leegstaande gebouwen in de Spoorzone en kijken we hoe we die kunnen benutten. En met het Rijksvastgoedbedrijf laten we onderzoek doen om te ontdekken wat werkende mensen van het gebied vinden. Willen ze meer bankjes, meer fietsenstallingen? Daar leren we van. Op het gebied van wonen kunnen we ervaring opdoen met nieuwe vormen van bouwen, zoals modulair bouwen en hout. We kijken naar wensen van verschillende doelgroepen en ontdekken al doende wat werkt. En zoals dat hoort in een lerend gebied: bij succes schalen we op.”

Ondersteuning provincie versnelt actie

De Graaf is blij met de steun van provincie Gelderland. “We profiteren van de kennis uit SteenGoed Benutten over binnenstedelijke ontwikkeling. En toen we onze ideeën voor de toekomst schetsten, besloot de provincie de plannen financieel te steunen. Die subsidie was fijn, maar misschien was het feit dát de provincie ons steunde wel net zo belangrijk. Dat bevestigde het belang, waardoor ook andere partners gingen bijdragen met geld, kennis en mensen. We kregen subsidie voor begeleiding van het proces om te werken aan een gebiedsaanpak. Hiervoor vroegen we BLOC. Nu die aanpak er is, hebben partners extra geld gegeven en BLOC gevraagd te blijven: ze vinden het zonde het hierbij te laten. We moeten doorgaan.”

Nieuws

In 1 jaar tijd is een start gemaakt met de bouw van ruim 1.000 nieuwe woningen op leegstaande plekken in Gelderland. Het is mogelijk gemaakt met de steun van het programma Steengoed Benutten van provincie Gelderland. De woningen moeten binnen 3 jaar worden opgeleverd.

Actieplan Wonen

Als onderdeel van het Actieplan Wonen om de woningbouw te versnellen, moeten in 4 jaar tijd 1.000 nieuwe woningen worden gebouwd. De nieuwe woningen moeten gebouwd worden op plekken waar leegstand is. Hiervoor zetten we Steengoed Benutten in. Door mee te denken met gemeenten en waar nodig financiële steun te geven, maken we hiermee werk van leegstand. Dit doen we met aandacht voor leefbaarheid, energietransitie en klimaatadaptatie.

Voorbeeldprojecten

Met 1.067 woningen in 14 transformatieprojecten verspreid over de provincie, is dit doel al na 1 jaar gehaald. Voorbeelden zijn:

  1. De Groene Akkers in Hedel, waar een verouderd tankstation en 3 boerderijen worden gesloopt voor 100 woningen,
  2. Kop van Oost in Lochem waar 121 woningen worden gebouwd op het verouderde bedrijventerrein Hanzeweg en
  3. Stationsomgeving Metterswane in Nijmegen waar langdurige leegstand plaats maakt voor 264 nieuwe appartementen.

In 3 jaar bouwen

Peter Kerris: “De woningnood is hoog. Door nieuwe woningen te bouwen op verpauperde plekken pakken we de leegstand aan en geven we mensen een kans op een betaalbare woning. Meer woningen, minder leegstand! Fantastisch dat we het doel van 1.000 woningen al in 1 jaar hebben gehaald. We willen de komende jaren nog meer woningen bouwen op leegstaande plekken. Dat is hard nodig om de woningnood terug te dringen. ” De nieuwe woningen moeten binnen 3 jaar worden opgeleverd.

De woningnood in Gelderland is hoog. Met het programma SteenGoed Benutten veranderen we leegstaande gebouwen in woningen. Met steun van de provincie worden er 185 nieuwe woningen gebouwd in een leegstaande supermarkt, gemeentekantoor en jeugdcentrum in Oldebroek, Winterswijk, Wijchen en Berkelland.

Gedeputeerde Peter Kerris: “Met SteenGoed Benutten maken we plekken die al lange tijd leegstaan weer mooie plekken om te wonen. Duurzame en betaalbare woningen voor starters, ouderen en doorstromers. Meer woningen, minder leegstand!”

Atlantis in Oldebroek

Al 10 jaar staat het gebouw Atlantis aan de Zuiderzeestraatweg in Oldebroek leeg. Dankzij de bijdrage en ondersteuning vanuit SteenGoed Benutten worden hier straks 10 energieneutrale sociale huurwoningen gebouwd. Het vervallen voormalige jeugdcentrum wordt gesloopt, waarbij de bouwmaterialen worden hergebruikt (circulair bouwen). Ook is er in de plannen veel aandacht voor duurzaamheid, klimaatadaptatie en natuurinclusief bouwen. Denk hierbij aan zonnepanelen en warmteterugwinning, nestgelegenheden voor zwaluwen, vleermuizen en insecten, en opvang van regenwater.

Hof van Tuunte in Winterswijk

De voormalige bedrijfslocatie Siloterrein in Winterswijk staat al lange tijd leeg. Een deel van het gebied heeft inmiddels een nieuwe bestemming gekregen. De ontwikkelaar en gemeente proberen voor het noordelijke deel al sinds 2008 om een gewenste herbestemming te vinden. Met het project Hof van Tuunte is dat gelukt: er worden 9 vernieuwende grondgebonden woningen gebouwd, geschikt voor senioren en starters. Voor de huizen wordt volledig circulair hout gebruikt en ze zijn energieneutraal.    

Tussen Kasteel en Wijchens meer in Wijchen

In het gebied in de gemeente Wijchen tussen het kasteel en het Wijchens meer staat een leegstaand gemeentekantoor. Verder is er te weinig groen, sociale overlast en staan veel auto’s op straat. Met hulp van SteenGoed Benutten gaat ontwikkelaar Ter Steege het gebied aanpakken en onder meer 154 woningen, een grandcafé, hotel en parkeergarages bouwen. Ook komt er aanzienlijk meer groen. Dit is een groot project dat meerdere jaren duurt. Door onze steun is de eerste fase mogelijk, waarin 83 woningen worden gebouwd. Hiervan is 35 tot 40% sociale huur.

Centrum Borculo

Het centrum van Borculo heeft steeds te maken met leegstand. In 2018 sprak de gemeente met eigenaren, ondernemers en inwoners om het centrum een nieuwe invulling te geven. Waarbij leegstand en verpaupering wordt tegengegaan en het centrum weer aantrekkelijk, leefbaar en vitaal wordt. Met steun van SteenGoed Benutten wordt een voormalige supermarkt omgevormd tot 12 sociale huurwoningen. Rondom de woningen wordt ook het openbaar gebied (her)ingericht.

SteenGoed Benutten

Met het programma SteenGoed Benutten helpen we gebieden met leegstand te veranderen in gebieden waar mensen prettig kunnen wonen en werken. Zo dragen we bij aan een schoon en gezond Gelderland. We ondersteunen gemeenten met kennis, informatie en subsidies. SteenGoed Benutten is onderdeel van ons Actieplan Wonen, waarmee we de bouw van 45.000 woningen in Gelderland willen versnellen.

Actieplan Wonen

14 acties voor 45.000 woningen