SteenGoed Benutten – Uitvoeringsgereed en realiseren

Wilt u verouderde en verloederde woongebieden vernieuwen of leegstaand vastgoed aanpakken door herbestemming, transformatie of sloop en herontwikkeling? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (ongeveer 1 jaar)
Voor wie: Gemeenten kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

U kunt subsidie aanvragen voor:

  • herbestemming, transformatie of sloop van leegstaande of leegkomende gebouwen binnen de bebouwde kom, gecombineerd met een integrale gebiedsgerichte aanpak van de openbare ruimte die past in een actuele visie op de ontwikkeling van het gebied;
  • stedelijke herstructurering van een woongebied binnen de bebouwde kom, waarbij sprake is van verduurzaming van woningen, energietransitie en kwalitatief ruimtelijke verbeteringen;
  • het herbestemmen, transformeren en herontwikkelen van beeldbepalende gebouwen of beeldverstorende verpauperde gebouwen binnen de bebouwde kom, met een grote invloed op de omgeving;
  • het slopen van panden waarvoor herbestemming of transformatie niet meer zinvol is. De vrijgekomen ruimte moet na de sloop met klimaat-adaptieve maatregelen en ruimtelijke kwalitatieve verbeteringen een nieuwe bestemming krijgen;
  • het verplaatsen van functies die niet aan het buitengebied zijn verbonden naar leegstaand vastgoed in de bebouwde kom;
  • het herbestemmen, transformeren of herontwikkelen van beeldbepalende gebouwen of beeldverstorende verpauperde gebouwen in het buitengebied, met een grote invloed op de omgeving waarbij de nieuwe bestemming de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland vergroot.

Om voor deze subsidie in aanmerking te komen, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Welke voorwaarden voor uw project gelden, bespreken we in een vooroverleg. De algemene voorwaarden kunt u vinden in de Regels Ruimte voor Gelderland 2016 (paragraaf 2.8 SteenGoed Benutten - Uitvoeringsgereed en realiseren).

Afhankelijk van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt, varieert het maximale subsidiebedrag van € 100.000 tot € 500.000.

Voordat u een subsidieaanvraag indient, vindt er een vooroverleg plaats over het project. Via dit formulier kunnen gemeenten een afspraak voor een vooroverleg aanvragen.

Aan de hand van een ingevuld vooroverlegformulier (wat u van ons ontvangt) en het gesprek daarover, beoordelen we of uw project kans heeft op subsidie. We begeleiden u bij het voorbereiden van de subsidieaanvraag, en vertellen welke informatie nodig is voor uw subsidieaanvraag.

Direct verder

Subsidie aanvragen

Voordat u een subsidieaanvraag indient, vindt er een vooroverleg plaats over het project. Via dit formulier kunnen gemeenten een afspraak voor een vooroverleg aanvragen.

Aan de hand van een ingevuld vooroverlegformulier (wat u van ons ontvangt) en het gesprek daarover, beoordelen we of u project kans heeft op subsidie. We begeleiden u bij het voorbereiden van de subsidieaanvraag, en vertellen welke informatie nodig is voor uw subsidieaanvraag.

Wij geven aan wanneer u uw aanvraag kunt indienen via het Subsidieportaal.

In het Subsidieportaal kunt u de documenten uploaden die nodig zijn bij uw subsidieaanvraag. U vraagt uw subsidie voor herbestemming, transformatie of sloop en herontwikkeling aan via deze link.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 15.850.000 beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.