SteenGoed Benutten – Procesondersteuning

Wilt u een gebouw of (centrum)gebied herbestemmen of transformeren? Wilt u een transformatiemanager inzetten, de organisatiegraad in een centrumgebied verbeteren of een integrale toekomstvisie voor een centrumgebied opstellen? Dan kunt u subsidie aanvragen.
Status: Open
Wanneer: Deze subsidie geldt tot 31-12-2023 (11 maanden)
Voor wie: Gemeenten, regio’s, stichtingen en verenigingen kunnen subsidie aanvragen.

Meer informatie over deze subsidie

Heeft u plannen voor herbestemming, transformatie, stedelijke herstructurering of herontwikkeling van een gebouw of een gebied? Dan kunt u voor activiteiten in de haalbaarheids- of planfase subsidie aanvragen. Dit geldt voor:

 • een haalbaarheidsonderzoek 
 • het opstellen van een plan van aanpak voor de realisatie 
 • de procesbegeleiding of advisering 

Wilt u aan de slag met een toekomstvisie, transformatiemanagement of de organisatiegraad in een centrumgebied? Dan kunt u subsidie aanvragen voor:

 • het versterken en professionaliseren van de organisatiegraad in een centrumgebied;
 • het opstellen van een integrale toekomstvisie en uitvoeringsplan voor een toekomstbestendig centrumgebied, of;
 • transformatiemanagement in een centrumgebied, gericht op het uitvoeren van een gemeentelijke toekomstvisie voor het centrumgebied.
   

Om in aanmerking te komen voor subsidie voor procesondersteuning in de haalbaarheids- of planfase moeten:

 • de gemeente en betrokken vastgoedeigenaren schriftelijk verklaren dat zij mee willen werken aan de activiteiten waarvoor u subsidie vraagt. 

Om in aanmerking te komen voor subsidie voor een toekomstvisie, transformatiemanagement of de organisatiegraad in een centrumgebied, moeten:

 • de activiteiten worden uitgevoerd in samenwerking met de gemeente, betrokken vastgoedeigenaren en de ondernemers die in het centrumgebied zijn gevestigd. 
 • de activiteiten op het gebied van transformatiemanagement worden uitgevoerd door een transformatiemanager.
   

De complete tekst van de regeling en de voorwaarden vindt u in de Regels Subsidieverlening Gelderland 2023 (paragraaf 6.4 SteenGoed Benutten - Procesondersteuning). 

De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de subsidiabele kosten (inhuur externe deskundigen) met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 50.000.

Direct verder

Subsidie aanvragen

Voordat u een subsidieaanvraag indient, vindt er een vooroverleg plaats over het project. Via dit formulier kunt u een afspraak voor een vooroverleg aanvragen. 


In het vooroverleg beoordelen we of uw project kans heeft op subsidie. 
We begeleiden u bij het voorbereiden van de subsidieaanvraag, en vertellen welke informatie hierbij nodig is. Na het vooroverleg vult u het vooroverlegformulier in (wat u van ons ontvangt). Dit kunt u uploaden bij uw subsidieaanvraag.

U kunt subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Om in te loggen heeft u eHerkenning nodig. Staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en wilt u iemand machtigen om uw aanvraag in te dienen? Dan moet u diegene toestemming geven via ketenmachtiging. Als u heeft ingelogd, komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Steengoed Benutten’. U kunt uw aanvraag als concept opslaan en in het Subsidieportaal onder 'mijn subsidies' op een later moment weer openen.

Behandeling aanvraag

Voor deze subsidie is een totaalbedrag van € 1,7 miljoen beschikbaar. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond.

We beoordelen eerst of uw aanvraag compleet is. Daarna beoordelen we de inhoud. De tijd die hiervoor staat vanaf het moment van indienen is voor de meeste subsidieregelingen maximaal 13 weken (dit is de beslistermijn). Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen we u om de ontbrekende informatie aan te vullen. De beslistermijn zetten we op dat moment op pauze. Deze begint weer te lopen als de aanvraag compleet is. In het Subsidieportaal kunt u onder ‘mijn subsidies’ zien hoe ver we zijn met het behandelen van uw subsidie.  

Uw subsidie stap voor stap

In de video hiernaast ziet u hoe u subsidie aanvraagt en wat er daarna gebeurt.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.