Samenvattingen en rapporten natuurdoelanalyses

3 eindoordelen mogelijk

In de natuurdoelanalyses staan eindoordelen voor elk natuurdoel: wordt dat doel gehaald met uitvoering van de maatregelen uit het beheerplan en de daling van de stikstofuitstoot die nu voorzien wordt voor 2030? Of zijn aanvullende maatregelen nodig? In de uitklapvensters hieronder staat per gebied een korte samenvatting en de eindoordelen. Er zijn 3 eindoordelen mogelijk:  

  1. Ja. Bij dit oordeel is er geen verslechtering van stikstofgevoelige natuur en eventuele uitbreidingsdoelen worden gehaald.  
  2. Ja, mits. Bij dit oordeel is er geen verslechtering van stikstofgevoelige natuur, maar is niet zeker of de uitbreidingsdoelen gehaald worden. Aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk.  
  3. Nee, tenzij. Bij dit oordeel kan verslechtering niet worden uitgesloten en eventuele uitbreidingsdoelen worden niet gehaald. Aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk.  

Momentopname

Het oordeel in de natuurdoelanalyses is een momentopname en is een uitspraak binnen de systematiek van de natuurdoelanalyses. In Gelderland laten de natuurdoelanalyses in grote lijnen zien dat de instandhoudingsdoelen dichterbij komen wanneer de aanvullende stikstofmaatregelen worden uitgevoerd. Dat hoeft niet te betekenen dat het goed gaat met de natuur. Het betekent wel dat het voor veel plant- en diersoorten in ieder geval niet slechter gaat.

Samenvattingen

Achterhoek

Veluwe

Rivierengebied

Legenda

Natuurdoelanalyses

Om een compleet beeld te hebben van hoe het staat met de natuur in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Gelderland maken we zogenoemde natuurdoelanalyses. Deze geven ook weer wat de te verwachten effecten van vastgestelde maatregelen zijn.