Korenburgerveen: een Natura 2000-gebied bij Winterswijk

Het Korenburgerveen bij Winterswijk is een uniek hoogveengebied in Nederland. Er zijn vennen, vochtige graslanden (blauwgrasland), moerasbos en vochtige heide. Het Korenburgerveen is onderdeel van het beschermde Natura 2000-netwerk. Er zijn maatregelen nodig om deze unieke natuur te behouden en te versterken.

Bijzondere natuur behouden

Het Korenburgerveen is het enige natuurgebied in Nederland met een redelijk intacte hoogveenkern met veenmossen. Dat is bijzonder. Er komen planten- en diersoorten voor die in ons land en zelfs in Europa zeldzaam zijn. Het gaat helaas nog niet goed met deze soorten. De natuur kan zich herstellen als we de omstandigheden verbeteren. Dankzij de maatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen, is het kwetsbare hoogveen beter beschermd tegen verdroging.

Maatregelen

De komende jaren zijn ook maatregelen nodig, die staan in het Natura 2000-beheerplan 2022-2028 voor het Korenburgerveen (PDF). Het gaat onder andere om het herstellen van de damwanden in de veenkernen, bestrijden van exoten, verkennen en verbeteren van de ecologische verbindingen met andere natuurgebieden en onderzoek naar de waterhuishouding aan de oostzijde van het Korenburgerveen.

Kaart van het Korenburgerveen

Natuurdoelanalyse

Om in beeld te brengen hoe het staat met de natuur in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Gelderland zijn natuurdoelanalyses gemaakt. Die geven weer of de doelen worden gehaald als de vastgestelde maatregelen worden uitgevoerd. De analyses zijn in juni 2023 gepubliceerd. Lees meer informatie over de natuurdoelanalyses, ga naar de samenvattingen per gebied of ga direct naar de analyse voor Korenburgerveen.