Vergunning Natura 2000-gebied

Wilt u werkzaamheden met effecten uitvoeren in een natura 2000-gebied? Activiteiten die u uitvoert, kunnen schadelijk zijn voor een Natura 2000-gebied. Voor het uitvoeren van uw plannen heeft u mogelijk een vergunning nodig.
Laatst gewijzigd op: 30-mei-2024
Wetgeving:
Omgevingswet

Procedure

De Omgevingswet, onderdeel Natura 2000-activiteit, beschermt de waardevolle, kwetsbare natuur in Natura 2000-gebieden.

Nieuwe habitattypenkaart Landgoederen Brummen

Met het rekenmodel AERIUS berekenen we de neerslag van stikstof in Natura 2000-gebieden. AERIUS geeft ook aan op welke locaties zeker geen stikstofgevoelig habitattype of leefgebiedtype aanwezig is. Dit is belangrijk voor de vergunningverlening. AERIUS maakt gebruik van door provincie Gelderland opgestelde habitattypenkaart. Voor Landgoederen Brummen is een nieuwe habitattypenkaart beschikbaar (T1 habitattypenkaart). Tussen de eerste kaart (T0) en de T1-kaart zitten verschillen. Dit is het gevolg van andere of betere kartering, nieuwe criteria en ontwikkelingen in de natuur: er is meer of juist minder habitat aanwezig. We moeten een afname van habitat volgens de wet voorkomen. In Landgoederen Brummen (deelgebied Empese en Tondense heide) is op 1 locatie verslechtering van het habitattype H3130 Zwakgebufferde vennen vastgesteld. Op deze plek zijn herstelmaatregelen genomen die moeten leiden tot herstel van het habitattype. We toetsen vergunningaanvragen op deze locatie ook aan de T0-situatie. Let op: het stikstofrekenmodel AERIUS gebruikt wel de T1-situatie.

Vergunning aanvragen

Via de knoppen hieronder komt u bij het Omgevingsloket om een vergunning aan te vragen en kunt u een melding extern salderen doen.
Sinds 1 januari 2024 is er 1 wet die van alles regelt voor de ruimte waarin we wonen, werken en leven: de Omgevingswet. Wilt u hier meer over weten?

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999. Hier kunt u ook terecht wanneer het u niet lukt om een aanvraag digitaal op te sturen: u kunt deze dan per post sturen.