Vergunning Natura 2000-gebied

Wilt u activiteiten met effecten uitvoeren in een natura 2000-gebied? Activiteiten die u uitvoert, kunnen schadelijk zijn voor een Natura 2000-gebied. Voor het uitvoeren van uw plannen heeft u mogelijk een vergunning nodig.

Procedure

De Wet natuurbescherming, onderdeel gebiedsbescherming, beschermt de waardevolle, kwetsbare natuur in Natura 2000-gebieden.

 • uitstoot die zorgt voor stikstofneerslag op een Natura 2000-gebied. Lees meer achtergrondinformatie op stikstof.gelderland.nl.
 • vernietiging en versnippering
 • geluid- en lichtverstoring
 • grondwateronttrekking
 • recreatie die leidt tot verstoring. Wanneer uw activiteit leidt tot schade, doe dan onderzoek (natuurtoets) om te bepalen of er sprake is van een vergunningplicht.

Bekijk de specifieke regels voor het vliegen met drones boven natuurgebieden (PDF 421 kB).

U ontvangt een besluit wanneer u voldoet aan deze voorwaarden:

 • Bij stikstofuitstoot en -depositie (neerslaan van luchtverontreinigende stoffen) moet u zorgen voor voldoende salderingsmaatregelen en bij extern salderen moet u voldoen aan onze beleidsregels voor stikstof.
 • Bij (aanzienlijke) negatieve effecten door andere factoren moet u voldoende maatregelen nemen om deze te beperken, dit blijkt uit de natuurtoets.

Als de activiteit effecten heeft op aanwezige beschermde soorten moet u ook een ontheffing voor beschermde soorten aanvragen (Wet natuurbescherming beschermde soorten, ontheffing). 

U vraagt uw vergunning aan met het webformulier Wet natuurbescherming Natura 2000-gebieden. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website. U vindt een link naar het formulier ook onderaan deze website. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Als u een aanvraag wilt doen waarbij u stikstofrechten van een ander bedrijf overneemt (extern salderen), moet u eerst een melding extern salderen doen. U kunt deze melding doen met het webformulier Melding extern salderen. U vindt een link naar het formulier ook onderaan deze pagina.

Sinds 24 maart 2020 kan een natuurvergunning worden aangevraagd voor woningbouwprojecten op basis van het stikstofregistratiesysteem (SSRS). Gebruik hiervoor ons  webformulier Wet natuurbescherming Natura 2000-gebieden.  en geef in 1 van de opmerkingenvelden aan dat u gebruik wilt maken van het SSRS.

De informatie die nodig is om een aanvraag te kunnen beoordelen, staat opgesomd in deze checklist aanvraagvereisten (PDF 325 kB). Een berekening van de stikstofuitstoot maakt u met de AERIUS Calculator. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website. Van deze resultaten maakt u de PDF 'Bijlage AERIUS berekening – Resultaten’.

We hebben maximaal 26 weken nodig om een besluit te nemen op uw aanvraag, gerekend vanaf het moment dat u de aanvraag doet. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Vraag uw vergunning dus op tijd aan. Het risico van starten zonder de nodige vergunning ligt bij u.

Als u een vergunning aanvraagt, dan moet u de provincie daarvoor zogenoemde leges betalen. Meer informatie vindt u op de pagina Kosten.

De procedure verloopt via de volgende stappen:

 • U ontvangt een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag is geregistreerd.
 • We beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen.
 • U krijgt schriftelijk bericht als uw aanvraag niet compleet is.
 • We publiceren het ontwerpbesluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken zienswijzen indienen tegen het besluit over de aanvraag. Daarna maken we het besluit definitief en betrekken daarbij eventueel ingediende zienswijzen.
 • We publiceren het definitieve besluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken beroep aantekenen.
 • Het is mogelijk dat we tijdens de activiteit toezicht houden.

We raden aan om na te kijken of u ook een Omgevingsvergunning  nodig heeft.
 

Vergunning aanvragen

Via de knop hieronder komt u bij het formulier om een vergunning aan te vragen en een melding extern salderen te doen.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.