Bezwaarschriften

Bent u het niet eens met een besluit van de provincie en heeft u belang bij dat besluit? Dan kunt u bezwaar maken.
Bezwaarschriften

Als u het niet eens bent met een besluit van de provincie en u heeft belang  bij dit besluit, dan kunt u daartegen meestal bezwaar maken. Onderaan ieder besluit staat of en binnen welke termijn u een bezwaarschrift kunt indienen en aan wie u dat moet adresseren. Als u bij ons geen bezwaar kunt maken, maar er wel een andere rechtsgang mogelijk is (zoals het indienen van beroep bij een andere instantie), staat dat ook onder het besluit.

U kunt uw bezwaar op verschillende manieren indienen:

Schriftelijk

U kunt uw bezwaar per post of per e-mail indienen

Digitaal

U kunt het bezwaar via het portaal Rechtsbescherming indienen. Hiervoor heeft u DigiD, eHerkenning of eIDAS nodig.

U schrijft het bezwaarschrift in het Nederlands. Het moet in ieder geval bevatten:

  • uw naam en adres
  • uw handtekening 
  • de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • een kopie of een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • de reden waarom u bezwaar maakt (de gronden van het bezwaar)

U heeft 6 weken de tijd om bezwaar te maken. Deze termijn begint te lopen op de dag na verzending van het besluit. Als het niet lukt om op tijd  de gronden in te dienen, kunt u alvast een bezwaarschrift zonder gronden indienen. Dit heet een pro-forma bezwaarschrift. U krijgt dan de gelegenheid om binnen een bepaalde termijn de  gronden aan te vullen.

U kunt het bezwaarschrift door iemand anders laten indienen. Wanneer iemand anders het bezwaarschrift voor u indient, moet diegene een schriftelijke machtiging van u hebben. Bezwaarschriften namens een rechtspersoon, zoals een vereniging of stichting, moeten altijd zijn ondertekend door de personen die volgens de statuten daartoe bevoegd zijn. Vaak zijn dit twee bestuurders gezamenlijk. Raadpleeg de statuten van uw rechtspersoon om te zien wie moeten ondertekenen.

Als u bij ons een bezwaarschrift indient, betekent dat niet dat een besluit daardoor niet gaat gelden. Als u de werking van het besluit op korte termijn wilt tegenhouden, kunt u bij de rechter een verzoek om een "voorlopige voorziening" indienen. In de beslissing waartegen u bezwaar maakt, staat vermeld of u een voorlopige voorziening kunt aanvragen, bij wie u dat moet doen en binnen welke termijn.  Het indienen van zo’n verzoek kost geld (griffierecht).

Wanneer u een bezwaarschrift heeft ingediend en het bezwaarschrift compleet is, nemen we het bezwaar in behandeling. Op dat moment ontvangt u meer informatie over het verdere verloop van de bezwarenprocedure. Deze informatie kunt u ook hier vinden; verdere verloop van de bezwarenprocedure (PDF 140 kB).

Digitaal bezwaar maken

U kunt uw bezwaar ook elektronisch indienen, op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor heeft u DigiD, eHerkenning of eIDAS nodig.