Gelderse stikstofbank

Wilt u activiteiten gaan verrichten waarbij stikstof vrijkomt en waardoor u geen natuurvergunning kunt krijgen? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de Gelderse Stikstofbank.
Man op de bouw

Wat is de stikstofbank?

Provincie Gelderland koopt bedrijven die veel stikstofneerslag in de natuur veroorzaken. Het gaat om vrijwillige aankoop van bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen. De stikstofruimte van deze bedrijven wordt, na intrekking van hun vergunning, voor een deel bewaard in de Gelderse Stikstofbank en voor een deel niet meer ingezet. Dat is goed voor de natuur, want de stikstofneerslag neemt hierdoor af. Daarnaast kunnen we, met de ruimte in de stikstofbank, nieuwe initiatieven (onder voorwaarden) mogelijk maken.

Beroep doen op de stikstofbank? Dit zijn de voorwaarden

Wilt u een beroep doen op de stikstofbank? Omdat u een activiteit (zoals bouwen, een weg aanleggen of verbreden, een bedrijf beginnen of uitbreiden of een voorziening zoals een bezoekerscentrum of kinderboerderij realiseren) wilt uitvoeren waarbij stikstof vrijkomt. En waardoor u geen natuurvergunning volgens de Wet natuurbescherming kunt krijgen. Dan kunt u een beroep doen op de stikstofbank. 4 keer per jaar beoordelen wij de ingekomen aanvragen. Dit zijn de criteria waar de provincie rekening mee houdt bij de beoordeling:

 • De mate van zelfstandig gerealiseerde besparingen van stikstofuitstoot.
  U moet uw uiterste best doen om zo weinig mogelijk stikstof uit te stoten. U moet ook proberen zoveel mogelijk de negatieve effecten van de stikstofuitstoot te verminderen (mitigeren) door middel van extern salderen. 
 • De bijdrage aan duurzaamheid en innovatie. 
  Het initiatief draagt aantoonbaar bij aan het verduurzamen van de landbouw, mobiliteit, bouw en industrie.
 • Passend bij de Gelderse omgevingsvisie.
  De pijlers onder een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland zijn energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en woon- en leefklimaat. Het initiatief moet duidelijk maken dat het hier een bijdrage aan levert.
 • Uitvoeringszekerheid van het initiatief.
  De provincie wil geen stikstofruimte reserveren voor een initiatief dat mogelijk niet of pas over vele jaren doorgaat. 
 • De toe te kennen ruimte bedraagt nooit meer dan 2 mol stikstof per hectare per jaar.

Deze criteria zijn gebaseerd op de beleidsregels salderen. Via deze link kunt u een nadere toelichting lezen. 

Aanspraak maken op stikstofruimte in de stikstofbank? Dit zijn de stappen

Als u aanspraak wilt maken op de stikstofbank. Kunt u het beste de volgende stappen volgen: 

 1. De 1e stap is het indienen van uw plannen met het webformulier 'verzoek om stikstofruimte in GSB’. In dit formulier vragen we om een beschrijving van uw initiatief, inclusief een AERIUS-berekening en een onderbouwing waarom uw initiatief aan onze voorwaarden voldoet. 
 2. We gaan na of er voldoende ruimte voor uw initiatief in de GSB aanwezig is en toetsen uw initiatief globaal aan de criteria in de beleidsregels. Ook gaan wij na of er initiatieven zijn ingediend die met elkaar concurreren om dezelfde stikstofruimte in de GSB. Vervolgens hoort u van ons of er ruimte is in de GSB voor uw initiatief. Dit bericht is nog geen toezegging van de gevraagde stikstofruimte maar een indicatie of uw initiatief kansrijk is.  
 3. De volgende stap is het indienen van een vergunningaanvraag, met een verwijzing naar uw verzoek. U kunt uw plannen eventueel wijzigen ten opzichte van de plannen zoals u ze hebt ingediend in uw verzoek om stikstofruimte in de GSB (stap 1). U kunt uw plannen bijvoorbeeld wijzigen als u naar aanleiding van onze reactie (stap 2) uw kansen op een positief besluit wilt vergroten. 

Stikstofruimte in de Gelderse Stikstofbank (juni 2023)

Dit kaartje geeft weer waar op dit moment stikstofruimte in de Gelderse Stikstofbank beschikbaar is. Dit geeft een globale indruk op welke plaatsen initiatieven een kans maken om gebruik te kunnen maken van de bank. Die ruimte kan veranderen. Het kan meer worden als de provincie nieuwe bedrijven koopt, en het kan minder worden als de provincie vergunningen uitgeeft voor initiatieven die gebruik maken van de stikstofruimte in de bank. Initiatieven op meer dan 25 km van het gebied met stikstofruimte in de bank maken in ieder geval geen kans. Twijfelt u of uw plannen mogelijk zijn met gebruikmaking van de bank? Dat kunt u navragen door middel van het webformulier ’voornemen aanspraak stikstofruimte GSB’.