Gelderse stikstofbank

Wilt u activiteiten gaan verrichten waarbij stikstof vrijkomt en waardoor u geen natuurvergunning kunt krijgen? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de Gelderse Stikstofbank.
Man op de bouw

Wat is de stikstofbank?

Provincie Gelderland koopt bedrijven die veel stikstofneerslag in de natuur veroorzaken. Het gaat om vrijwillige aankoop van bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen. De stikstofruimte van deze bedrijven wordt, na intrekking van hun vergunning, voor een deel bewaard in de Gelderse Stikstofbank en voor een deel niet meer ingezet. Dat is goed voor de natuur, want de stikstofneerslag neemt hierdoor af. Daarnaast kunnen we, met de ruimte in de stikstofbank, nieuwe initiatieven (onder voorwaarden) mogelijk maken.

Beroep doen op de stikstofbank? Dit zijn de voorwaarden

Wilt u een beroep doen op de stikstofbank? Omdat u een activiteit (zoals bouwen, een weg aanleggen of verbreden, een bedrijf beginnen of uitbreiden of een voorziening zoals een bezoekerscentrum of kinderboerderij realiseren) wilt uitvoeren waarbij stikstof vrijkomt. En waardoor u geen natuurvergunning volgens de Wet natuurbescherming kunt krijgen. Dan kunt u een beroep doen op de stikstofbank. 4 keer per jaar beoordelen wij de ingekomen aanvragen. Dit zijn de criteria waar de provincie rekening mee houdt bij de beoordeling:

 • De mate van zelfstandig gerealiseerde besparingen van stikstofuitstoot.
  U moet uw uiterste best doen om zo weinig mogelijk stikstof uit te stoten. U moet ook proberen zoveel mogelijk de negatieve effecten van de stikstofuitstoot te verminderen (mitigeren) door middel van extern salderen. 
 • De bijdrage aan duurzaamheid en innovatie. 
  Het initiatief draagt aantoonbaar bij aan het verduurzamen van de landbouw, mobiliteit, bouw en industrie.
 • Passend bij de Gelderse omgevingsvisie.
  De pijlers onder een gezond, veilig, schoon en welvarend Gelderland zijn energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie, biodiversiteit, bereikbaarheid, economisch vestigingsklimaat en woon- en leefklimaat. Het initiatief moet duidelijk maken dat het hier een bijdrage aan levert.
 • Uitvoeringszekerheid van het initiatief.
  De provincie wil geen stikstofruimte reserveren voor een initiatief dat mogelijk niet of pas over vele jaren doorgaat. 
 • De toe te kennen ruimte bedraagt nooit meer dan 2 mol stikstof per hectare per jaar.

Deze criteria zijn gebaseerd op de beleidsregels salderen. Via deze link kunt u een nadere toelichting lezen. 

Aanspraak maken op stikstofruimte in de stikstofbank? Dit zijn de stappen

Als u aanspraak wilt maken op de stikstofbank. Kunt u het beste de volgende stappen volgen: 

 1. De 1e stap is niet verplicht, maar wel aan te raden. U stuurt ons via het webformulier ’voornemen aanspraak stikstofruimte GSB’ een voorlopige AERIUS-berekening toe voor het gewenste initiatief. Wij gaan dan na of er genoeg ruimte in de Gelderse Stikstofbank aanwezig is. Zo voorkomt u dat u mogelijk gaat investeren in een plan dat bij voorbaat niet te realiseren is, omdat er geen ruimte in de bank zit.
 2. De 2e stap is het indienen van uw plannen met het webformulier 'verzoek om stikstofruimte in GSB’. In dit formulier vragen we om een uitgebreide beschrijving van uw initiatief, inclusief een AERIUS-berekening en een onderbouwing waarom uw initiatief aan onze voorwaarden voldoet.
 3. Wij beoordelen alle verzoeken die voor 1 augustus 2023 binnen zijn gekomen. Aan de hand van de beschikbare ruimte in de Gelderse Stikstofbank en de mate waarin de verzoeken voldoen aan onze voorwaarden maken wij een keuze. Vervolgens berichten wij of de provincie uw verzoek kan honoreren.
 4. U dient een aanvraag vergunningverlening in, met een verwijzing naar uw verzoek. Dat kunt u ook doen als wij uw verzoek in de vorige fase hebben afgewezen. U kunt dan een weigering verwachten, waartegen u bezwaar kunt maken.

Stikstofruimte in de Gelderse Stikstofbank (nov 2022)

Dit kaartje geeft weer waar op dit moment stikstofruimte in de Gelderse Stikstofbank beschikbaar is. Van donkerbruin (>5 mol stikstof per hectare per jaar beschikbaar) tot lichtbruin (0 tot 0.25 mol stikstof hectare per jaar beschikbaar). Dit geeft een globale indruk op welke plaatsen initiatieven een kans maken om gebruik te kunnen maken van de bank. Die ruimte kan veranderen. Het kan meer worden als de provincie nieuwe bedrijven koopt, en het kan minder worden als de provincie vergunningen uitgeeft voor initiatieven die gebruik maken van de stikstofruimte in de bank. Initiatieven op meer dan 25 km van het gebied met stikstofruimte in de bank maken in ieder geval geen kans. Twijfelt u of uw plannen mogelijk zijn met gebruikmaking van de bank? Dat kunt u navragen door middel van het webformulier ’voornemen aanspraak stikstofruimte GSB’.