Ontheffing beschermde soorten

Gaat u een activiteit uitvoeren waarbij beschermde planten of dieren in het gedrang kunnen komen? Dan heeft u misschien een ontheffing nodig. De Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt natuurgebieden en houtopstanden, en bepaalde planten- en diersoorten.

Procedure

Het is verboden beschermde diersoorten te doden, te verwonden of te verstoren. Ook hun vaste verblijfplaats en leefgebied zijn vaak beschermd. Beschermde planten en hun groeiplaats mogen niet vernield of beschadigd worden.

Of er effect is op beschermde planten en dieren is afhankelijk van wat u gaat doen, wanneer en waar. U heeft misschien een ontheffing nodig om werkzaamheden aan een gebouw te verrichten waar bijvoorbeeld de mus, gierzwaluw of vleermuis hun nest of verblijfplaats hebben. Een ecologisch deskundige kan het best bepalen welke beschermde soorten er mogelijk in het gebied voorkomen en wat de effecten van uw activiteit op deze soorten kunnen zijn. Als beschermde soorten voor kunnen komen, is vaak nog aanvullend veldonderzoek nodig om te bepalen wat het effect is en welke maatregelen u kunt nemen om dat effect te voorkomen of te verzachten.

Bekijk de specifieke regels voor het vliegen met drones boven natuurgebieden (PDF 421 kB).

Om een ontheffing voor beschermde soorten te krijgen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • U neemt maatregelen om overtredingen en effecten zoveel mogelijk te voorkomen.
 • De activiteit kan niet worden uitgevoerd op een andere manier,dan aangevraagd,die minder effecten heeft op de beschermde soorten.
 • De activiteit dient een belang dat in de Wet natuurbescherming is opgenomen, bijvoorbeeld
  • volksgezondheid;
  • openbare veiligheid;
  • natuurbescherming;
  • onderzoek en onderwijs;
  • dwingende redenen van openbaar belang zoals sociaaleconomische belangen of milieubescherming.
 • De staat van instandhouding (hoe goed het met een soort gaat) van de betreffende soort in zijn natuurlijke verspreidingsgebied komt niet in gevaar.

U vraagt uw ontheffing aan met het webformulier Wet natuurbescherming ontheffing beschermde soorten. Wanneer u op de link klikt verlaat u deze website. U vind een link naar het formulier ook onderaan deze pagina. Om in te loggen heeft u DigiD of eHerkenning nodig.

Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen hebben wij, naast een compleet ingevuld aanvraagformulier, nog een aantal documenten nodig:

 • de quickscan flora en fauna, indien daarbij soorten worden uitgesloten voor het soortgericht onderzoek of effecten zijn uitgesloten;)
 • de rapportage van het soortgericht onderzoek naar soorten die binnen het plangebied voor kunnen komen;
 • een projectplan, dit omvat onder andere: beschrijving van de activiteit en beoordeling van de effecten op de beschermde soorten en de maatregelen die worden genomen om effecten te voorkomen of te verzachten;
 • lijst met soorten en de verboden activiteit waarvoor u de ontheffing aanvraagt (vul dit in op het aanvraagformulier);
 • een machtiging, als u als gemachtigde namens de aanvrager ondertekent.

In de ‘toelichting aanvraag soorten’ (PDF 245 kB) leest u een toelichting op wat er in de onderzoekrapportages en het projectplan moet staan en de richtlijnen waarop wij toetsen. Lees deze toelichting goed door voordat u de aanvraag indient. 

Een definitieve ontheffing wijzigen is mogelijk via het formulier ‘Wijzigingsverzoek ontheffing Wet natuurbescherming beschermde soorten'. Een link naar het formulier vindt u ook onderaan deze pagina. Om het wijzigingsverzoek te beoordelen is soms aanvullende informatie nodig. Zoals een ondertekende machtiging, een bijgewerkt activiteitenplan of een nieuwe kaart van het plangebied. Tijdens het invullen staat aangegeven welke aanvullende informatie nodig is

We hebben maximaal 26 weken nodig om een besluit te nemen op uw aanvraag, gerekend vanaf het moment dat u de aanvraag doet. Als u niet alle gevraagde informatie bij uw aanvraag meestuurt, duurt de afhandeling langer. We behandelen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Vraag uw ontheffing dus op tijd aan. Het risico van starten zonder de nodige ontheffing ligt bij u.

Als u een ontheffing aanvraagt, dan moet u de provincie daarvoor zogenoemde leges betalen. Meer informatie vindt u op de pagina Kosten

De procedure verloopt via de volgende stappen:

 • U ontvangt een ontvangstbevestiging met een zaaknummer waaronder uw aanvraag is geregistreerd.
 • We beoordelen uw aanvraag inhoudelijk en toetsen deze aan de wettelijke eisen.
 • U krijgt schriftelijk bericht als uw aanvraag niet compleet is.
 • We publiceren het ontwerpbesluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken zienswijzen indienen tegen het besluit over de aanvraag. Daarna maken we het besluit definitief en betrekken daarbij eventueel ingediende zienswijzen.
 • We publiceren het definitieve besluit. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken beroep aantekenen.
 • Het is mogelijk dat we tijdens de activiteit toezicht houden.

Let op: de inzichten in onderzoeksmethoden en effectieve maatregelen veranderen nog regelmatig. Daardoor kunnen ook de beoordelingskaders van het bevoegd gezag worden aangepast. Controleer dus bij elke nieuwe aanvraag of deze richtlijnen nog hetzelfde zijn.
We raden aan om na te kijken of u ook een Omgevingsvergunning,  vergunning Wet natuurbescherming nodig heeft, of een kapmelding moet doen.
 

Ontheffing aanvragen

Via de knop hieronder komt u bij het formulier om een ontheffing aan te vragen.

Inloggen met DigiD, eHerkenning of eIDAS

Lees meer over deze manier van inloggen, het portaal Mijn Gelderland en krijgt u antwoord op uw meest gestelde vragen.

Wijziging contactgegevens doorgeven

Met het formulier Wijzigingen van contactpersoon, tenaamstelling vergunning en/of adresgegevens kunt u wijzigingen aan ons doorgeven.

Heeft u vragen?

Stel uw vraag via het vragenformulier. Of bel ons op nummer: 026 359 9999.