Natuur op de Veluwe

De Veluwe is een van de grootste natuurgebieden van Nederland met veel unieke planten en dieren. Deze variatie in plant- en diersoorten is belangrijk voor een sterke natuur en onze gezondheid. Helaas gaat het niet goed met de Veluwe, daarom gaan we dit Natura 2000-gebied verbeteren.
zandbank in de natuur

Herstelprogramma’s zijn vastgesteld op 9 mei 2023

We hebben afgelopen jaren gewerkt aan vier herstelprogramma’s: voor beken, bossen, heiden en stuifzanden, en vennen en venen. Deze zijn op 9 mei 2023 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. Ook de reactienota is vastgesteld. Hierin staat hoe is omgegaan met de binnengekomen zienswijzen op de ontwerp-herstelprogramma's.

Het grootste landelijke Natura 2000-gebied

De Veluwe is het grootste landelijke Natura 2000-gebied (N2000-gebied) van Nederland en zélfs van noordwest Europa. De Natura 2000-gebieden vormen een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Provincie Gelderland neemt veel maatregelen om deze gebieden te beschermen. Zodat de biodiversiteit (verscheidenheid aan verschillende soorten planten en dieren) behouden blijft. We zijn extra zuinig op de Veluwe, mede vanwege het voortbestaan van ons natuursysteem en de voedselkringloop.

Herstellen

Door natuur op de juiste manier te (laten) beheren, herstelt de balans van de natuur. Maatregelen verbeteren bestaande natuur. Ook doen we onderzoek naar onderwerpen waar we te weinig kennis over hebben. Daarnaast maken we nieuwe natuur, waardoor bestaand natuurgebied groter wordt of gebieden met elkaar worden verbonden.

Factoren die van invloed zijn op de Veluwe

We doen het samen

We kunnen in ons eentje de situatie in de Veluwe niet verbeteren, maar werken samen met vele anderen. Onze partners zijn onder andere Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Geldersch Landschap & Kasteelen, Veluwse gemeenten, Waterschap Vallei en Veluwe, particuliere grondeigenaren, Park de Hoge Veluwe, Kroondomein en defensie. Samen maken we natuur weer sterk. Zodat wonen, werken, ondernemen en recreëren op de Veluwe mogelijk blijft.

Wat u als bezoeker, bewoner of ondernemer kan doen

Wilt u ook bijdragen aan een sterke en mooie natuur op de Veluwe? U kunt de natuur helpen beschermen door u aan de regels te houden bij een bezoek aan de Veluwe. Blijf op de paden, houd honden aan de lijn en gooi afval in de afvalbak. Wilt u een activiteit ondernemen of uw bedrijf uitbreiden en heeft dat effect op de natuur van de Veluwe? Dan heeft u een vergunning nodig vanuit de wet natuurbescherming (Wnb). Het kan ook zijn dat de activiteit die u wilt uitvoeren verboden is. U kunt dan een ontheffing aanvragen vanuit de wet natuurbescherming.

Natuurdoelanalyse

Om in beeld te brengen hoe het staat met de natuur in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Gelderland zijn natuurdoelanalyses gemaakt. Die geven weer of de doelen worden gehaald als de vastgestelde maatregelen worden uitgevoerd. De analyses zijn in juni 2023 gepubliceerd. Lees meer informatie over de natuurdoelanalyses, ga naar de samenvattingen per gebied of ga direct naar de analyse voor de Veluwe. De Ecologische Autoriteit heeft in april 2024 haar advies voor de Veluwe uitgebracht.