Herstelprogramma's Veluwe

We hebben afgelopen jaren gewerkt aan de herstelprogramma’s Beken, Bossen, Heiden en stuifzanden, en Vennen en venen, als uitwerking van het Natura 2000-beheerplan Veluwe. De programma’s zijn door Gedeputeerde Staten in ontwerp vastgesteld. Het 5e herstelprogramma, Recreatiezonering, is in mei 2022 al vastgesteld.
Herstelprogramma's Veluwe

U kunt de vier ontwerp-herstelprogramma’s bekijken. Van 23 januari tot en met 5 maart liggen ze ter visie. U kunt er in die 6 weken uw reactie op geven, door het indienen van een zienswijze.

Wat zijn de herstelprogramma’s?

In 2018 is het Natura 2000-beheerplan Veluwe vastgesteld. Dat beschrijft hoe we de zogenoemde instandhoudingsdoelstellingen voor dit natuurgebied kunnen bereiken. Dit zijn doelen die gaan over beschermde soorten planten en dieren en bepaalde typen leefgebied. Het Rijk legde per beschermde soort (plant of dier) en leefgebied (habitat) doelstellingen vast. Het Natura 2000-beheerplan beschrijft ook welke maatregelen nodig zijn om de natuur te herstellen en verbeteren. En voor welke activiteiten een vergunning moet worden aangevraagd volgens de Wet natuurbescherming (Wnb).

De nu in ontwerp vastgestelde herstelprogramma’s zijn een uitwerking van dit beheerplan. Met de plannen voor de beken, de bossen, de heiden en stuifzanden, en de vennen en venen, zorgen we ervoor dat we een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van de instandhoudingsdoelen. In de herstelprogramma’s staan concrete maatregelen voor specifieke locaties uitgewerkt. Ze zijn dus onderdeel van het beheerplan Veluwe.

Kunt u de herstelprogramma’s niet digitaal bekijken, neemt u dan contact op met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99 of het vragenformulier

De maatregelen in de herstelprogramma’s gaan niet over bron-maatregelen om stikstof te verminderen of over de gebieden buiten de Natura 2000-begrenzing. Ook hier zijn maatregelen nodig om de natuur te herstellen, maar dat doen we via andere programma’s samen met de Rijksoverheid, zoals bijvoorbeeld via het Gelders Programma Landelijk Gebied (GPLG).

De herstelprogramma’s zijn geen vervanging van het huidige (tevens eerste) Natura 2000-beheerplan, maar een uitwerking ervan. Wel kan het zijn dat in de herstelprogramma’s een verduidelijking wordt gegeven van wat al in het Natura 2000-beheerplan Veluwe staat. Het gaat dan niet om nieuwe regels of nieuw beleid.
Het huidige beheerplan loopt van 2018 tot 2024. Daarna komt er een tweede beheerplan. 
 

Het recreatiezoneringsplan - het vijfde herstelprogramma dat uit het Natura 2000-beheerplan Veluwe voortkomt – is in mei 2022 door Gedeputeerde Staten vastgesteld. We zijn met de uitvoering hiervan bezig. 

Ontwerp-herstelprogramma Beken

Een beek op de Veluwe

De beken op de Veluwe zijn uniek in hun voorkomen, werking en ontstaansgeschiedenis. Ze worden gevoed door het complexe grondwatersysteem van de Veluwe. Maatregelen in dit herstelprogramma zijn bijvoorbeeld het verbeteren van de kwaliteit van het water in de beek, de hoeveelheid water en specifieke maatregelen voor de vissen beekprik en rivierdonderpad. Ook nemen we maatregelen op voor de meervleermuis, omdat dat een aan water gebonden soort is.

Ontwerp-herstelprogramma Bossen

Wilde zwijnen in een bos Fotografie Els Branderhorst

Ruim 64.000 hectare, ofwel 65% van de Veluwe, bestaat uit bos. Daarmee is de Veluwe het grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland. De bossen zijn het leefgebied van bijvoorbeeld het vliegend hert, de wespendief, de zwarte specht en korstmossen. Ook de grootschalige aanwezigheid van edelhert en wild zwijn binnen de Veluwse bossen is uniek. Deze wilde hoefdieren hebben verscheidene effecten op de natuurlijke bosontwikkeling en soortensamenstelling van de Veluwe, waardoor het natuurgebied een unieke biodiversiteit heeft. We zetten in op ecologisch herstel en goed beheer van deze bossen, zodat de bijzondere planten en dieren behouden blijven.

Ontwerp-herstelprogramma Heiden en stuifzanden

Droog heidegebied Foto: Bas Klaver

De Veluwe is van groot (landelijk) belang voor de stuifzanden, heischrale graslanden en heiden. Ze zijn een rijk leefgebied van karakteristieke soorten, zoals draaihals, grauwe klauwier, heidezegge, zadelsprinkhaan en bosparelmoervlinder. In dit herstelprogramma staan de oorzaken en knelpunten waardoor we de instandhoudingsdoelen voor de heiden en stuifzanden niet kunnen halen. Met maatregelen gaan we de knelpunten aanpakken, zodat we de doelen kunnen bereiken.

Ontwerp-herstelprogramma Vennen en venen 

Een ven op de Veluwe

Vennen en venen bestaan bij de gratie van voldoende water en een zeer beperkte hoeveelheid buffering en voedingstoffen. Deze watertjes zijn dan ook het domein van ware fijnproevers: planten en dieren die met heel weinig toe kunnen, en al snel verdrongen worden door algemene woekerende soorten zodra het evenwicht verstoord raakt. Ook zijn vennen en venen belangrijk voor de gehele, overwegend droge, Veluwe. Het zijn vaak de laatste plekken waar dieren water kunnen vinden als alle regenplassen zijn opgedroogd en het grondwater tientallen meters onder het maaiveld staat.
 

Inloopbijeenkomsten

Heeft u de ontwerp-herstelprogramma’s gelezen en heeft u er vragen over? U bent van harte welkom op een van de drie inloopbijeenkomsten. Er zijn meerdere medewerkers van de provincie aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Data en locaties

 • Dinsdag 7 februari, Ermelo, (INSCHRIJVING IS GESLOTEN)
 • Donderdag 9 februari, Wolfheze, Fletcher Hotel-Restaurant De Buunderkamp
 • Donderdag 16 februari, Apeldoorn, Theater Orpheus 
   

Tijden

Op elke datum en locatie kunt u terecht tussen 16.00 en 18.00 uur en tussen 19.00 en 21.00 uur. Wel vragen we u zich aan te melden voor een tijdsblok van een uur, zodat we genoeg tijd hebben voor geïnteresseerden. Per uur ontvangen we een maximaal aantal bezoekers. Zo hopen wij uw vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden.

Aanmelden inloopbijeenkomsten

U kunt zich aanmelden voor een tijdsblok op 9 of 16 februari 2023. Dit kan tot 2 dagen voor het betreffende inloopmoment. 
Meld u hier aan.

Reageren op de herstelprogramma’s (met een zienswijze)

De Veluwse herstelprogramma’s kunnen gevolgen hebben voor eigenaren en gebruikers van het gebied. Tijdens de inspraakperiode van 23 januari tot en met 5 maart 2023 kunt u reageren op de ontwerp-herstelprogramma’s. Dat kan op verschillende manieren. Digitaal via het reactieformulier heeft onze voorkeur. Let op: het formulier is van 23 januari tot en met 5 maart 2023 beschikbaar!

Wilt u op een andere manier reageren op de ontwerp-herstelprogramma's?

 • E-mail: mail uw reactie naar post@gelderland.nl onder vermelding van: Natura 2000-herstelprogramma’s Veluwe, zaaknummer 2022-009160
 • Schriftelijk: stuur uw reactie aan het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag onder vermelding van: Natura 2000-herstelprogramma’s Veluwe, zaaknummer 2022-009160
 • Mondeling: neem op werkdagen tussen 08.30 en 16.30 uur contact op via telefoonnummer 026 359 99 99.

Let op: op het overkoepelende Natura 2000-beheerplan Veluwe - zoals dat in 2018 is vastgesteld - is geen inspraak mogelijk.

Vervolg indienen zienswijze

 • We bekijken alle binnengekomen zienswijzen zorgvuldig.
 • Na de inspraakperiode stellen Gedeputeerde Staten een nota van antwoord op. Hierin reageren zij op de ingediende zienswijzen.
 • Het is mogelijk dat de herstelprogramma’s worden aangepast naar aanleiding van de zienswijzen.
 • Daarna stellen Gedeputeerde Staten de herstelprogramma’s en de nota van antwoord definitief vast.
 • De indieners van een zienswijze ontvangen deze nota van antwoord.
 • Als mensen het niet eens zijn met de vastgestelde herstelprogramma’s (als uitwerking van het Natura 2000-beheerplan), kunnen ze beroep indienen bij de rechtbank. Daarna kunnen ze in hoger beroep bij de Raad van State.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van natuurherstel op de Veluwe? Zolang we werken aan verbetering van dit natuurgebied, versturen we nieuwsbrieven. De laatste 3 nieuwsbrieven kunt u terug terugvinden op de algemene pagina over de Veluwe. Oudere nieuwsbrieven zijn op te vragen via het vragenformulier. Voor verdere vragen kunt u telefonisch contact opnemen via nummer: 026 359 99 99 of het vragenformulier.

Natuur op de Veluwe

De Veluwe is een van de grootste natuurgebieden van Nederland met veel unieke planten en dieren. Deze variatie in plant- en diersoorten is belangrijk voor een sterke natuur en onze gezondheid.