De Bruuk: een Natura 2000-gebied bij Groesbeek

Bij Groesbeek ligt moerasgebied De Bruuk. Het is aangewezen als Natura 2000-gebied, hiermee valt het onder de Europees beschermde natuurgebieden. We doen er alles aan om deze bijzondere natuur te behouden en versterken.

Nieuw beheerplan 2023 - 2029

Het Natura 2000-beheerplan is 21 november 2023 in ontwerp vastgesteld door Gedeputeerde Staten.

Bijzonder graslandschap verdroogt

De Bruuk is één van de beste voorbeelden van een zogenoemd maden- of medenlandschap in ons land. Te herkennen aan de kleine afwisseling tussen natte graslanden, struwelen, houtwallen en broekbossen. Maar het landschap in De Bruuk verdroogt, met alle gevolgen van dien. 

Vochtig grasgebied herstellen

Daarom zijn we deze vochtige grasgebieden (blauwgraslanden) aan het herstellen en verder aan het uitbreiden. Natuur kan zich herstellen als de grondwaterstand verhoogt. Berekeningen met een grondwatermodel laten zien dat dit met de uitgevoerde maatregelen gaat gebeuren. Of de grondwaterstand dan ook genóeg omhoog gaat, gaan we volgen.

Eerste beheerplan (2016 - 2022), afgeronde werkzaamheden

  • Er zijn maatregelen genomen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.
  • Er zijn een paar kleine stuwtjes vernieuwd.
  • Sloten en greppels zijn aan de binnenkant voorzien van een laag leem.
    Zo voorkomen we dat kalkrijk kwelwater via deze watergangen het gebied uitloopt. Want dit kalkrijke water is júíst nodig om de bijzondere natuur in De Bruuk te behouden. Dit verbetert de groei van zeldzame planten als orchideeën, de blauwe zegge en de Spaanse ruiter. Hierdoor wordt de omgeving ook weer leefbaar voor dagvlinders, zoals de zeldzame zilveren maan.

Nieuw beheerplan (2023 - 2029)

De afgelopen jaren zijn herstelmaatregelen voor natuur uit het eerste Natura 2000-beheerplan  uitgevoerd. Deze maatregelen staan in het huidige Natura 2000-beheerplan voor De Bruuk. Elke 6 jaar moet provincie Gelderland dat beheerplan actualiseren en vaststellen. Het tweede beheerplan is op 21 november 2023 in ontwerp vastgesteld door Gedeputeerde Staten. In het beheerplan staat hoe we de komende 6 jaar het beste kunnen zorgen voor de bijzondere natuur in dit gebied. Van 4 december tot en met 14 januari lag het ontwerp-beheerplan ter inzage. U kon in die periode reageren op het plan. We verwerken de binnengekomen zienswijzen. Lees meer over de vaststelling en de procedure.

De stikstofuitstoot verminderen 

Veel planten in De Bruuk groeien niet goed omdat de bodem te veel stikstof bevat. Daarom is het belangrijk om de stikstofuitstoot te verminderen. Onderneemt u iets in de buurt van dit beschermde gebied waarbij stikstof vrijkomt? Dan heeft u een vergunning nodig. Inhet beheerplan voor Natura 2000-gebied De Bruuk leest u meer over de vergunningverlening en Natura 2000-maatregelen. Meer informatie over de stikstofproblematiek staat op onze stikstofpagina

Gevolgen voor in- en omwonenden

Als de waterstand in het gebied hoger is, heeft het mogelijk gevolgen voor omwonenden. Dit willen we voorkomen, daarom is er een meetnet opgezet. Berekeningen van het (toekomstige) grondwaterpeil zijn per locatie samengevat in een rapport. Aan hand van deze berekeningen nemen we maatregelen, om wateroverlast tegen te gaan. Dit gebeurt in afstemming met bewoners in en rond De Bruuk. Als het nodig is gaan we hierover in gesprek. Bekijk het rapport uit 2017 (nulmeting). 

Betrokken organisaties

  • Het grootste deel van natuurgebied De Bruuk is van Staatsbosbeheer. Zij beheren dit gebied en voeren regelmatig onderhoud uit.
  • Als provincie zijn wij verantwoordelijk voor het uitvoeren van de nodige maatregelen in Natura 2000-gebieden.
  • Hierover zijn afspraken gemaakt met Waterschap Rivierenland en gemeente Berg en Dal.

Natuurdoelanalyse

Om in beeld te brengen hoe het staat met de natuur in stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Gelderland zijn natuurdoelanalyses gemaakt. Die geven weer of de doelen worden gehaald als de vastgestelde maatregelen worden uitgevoerd. De analyses zijn in juni 2023 gepubliceerd. Lees meer informatie over de natuurdoelanalyses, ga naar de samenvattingen per gebied of ga direct naar de analyse voor De Bruuk. De Ecologische Autoriteit heeft in januari 2024 haar advies voor De Bruuk uitgebracht