De Bruuk

Bij Groesbeek ligt moerasgebied De Bruuk. Het is aangewezen als Natura 2000-gebied, hiermee valt het onder de Europees beschermde natuurgebieden. We doen er alles aan om deze bijzondere natuur te behouden en versterken.

Bijzonder graslandschap verdroogt

De Bruuk is één van de beste voorbeelden van een zogenoemd maden- of medenlandschap in ons land. Te herkennen aan de kleine afwisseling tussen natte graslanden, struwelen, houtwallen en broekbossen. Maar het landschap in de Bruuk verdroogt, met alle gevolgen van dien. 

 

Vochtig grasgebied herstellen

Daarom gaan we deze vochtige grasgebieden (blauwgraslanden) herstellen en verder uitbreiden. Natuur kan zich herstellen als de waterstand verhoogt, daarom gaan we de waterstand verhogen in de Bruuk. Hiervoor hebben we voldoende oppervlakte- en grondwater nodig. De nieuw aangelegde wateringang bij Ashorstersloot maakt dit mogelijk.

Werkzaamheden

Er zijn maatregelen genomen om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.

Dit is tussen 2019 en 2021 uitgevoerd.

Er zijn een paar kleine stuwtjes vernieuwd.

Dit is tussen 2019 en 2021 uitgevoerd.

Sloten en greppels zijn aan de binnenkant voorzien van een laag leem.

Dit is tussen 2019 en 2021 uitgevoerd.

Zeldzame planten en vlinders aantrekkenDe stikstofuitstoot verminderen

We willen voorkomen dat kalkrijk kwelwater via deze watergangen het gebied uitloopt, daarom krijgen sloten en greppels aan de binnenkant een leemlaag. Want dit kalkrijke water is júíst nodig om de bijzondere natuur in De Bruuk te behouden. Dit verbetert de groei van zeldzame planten als orchideeën, de blauwe zegge en de Spaanse ruiter. Hierdoor wordt de omgeving ook weer leefbaar voor dagvlinders, zoals de zeldzame zilveren maan. 

Veel planten in de Bruuk groeien niet goed omdat de bodem te veel stikstof bevat. Daarom is het belangrijk om de stikstofuitstoot te verminderen. Onderneemt u iets in de buurt van dit beschermde gebied waarbij stikstof vrijkomt? Dan heeft u een vergunning nodig. In het beheerplan voor Natura 2000-gebied De Bruuk (PDF 10,3 MB) leest u meer over de vergunningverlening en Natura 2000-maatregelen. Meer informatie over de stikstofproblematiek staat op onze stikstofpagina.

Gevolgen voor in- en omwonenden

Als de waterstand in het gebied hoger is, heeft het mogelijk gevolgen voor omwonenden. Dit willen we voorkomen, daarom is er een meetnet opgezet. Berekeningen van het (toekomstige) grondwaterpeil zijn per locatie samengevat in een rapport. Aan hand van deze berekeningen nemen we maatregelen, om wateroverlast tegen te gaan. Dit gebeurt in afstemming met bewoners in en rond de Bruuk. Als het nodig is gaan we hierover in gesprek. Onderaan deze pagina vindt u het rapport met meetcijfers en veelgestelde vragen over mogelijke maatregelen. 


Betrokken organisaties

  • Het grootste deel van natuurgebied De Bruuk is van Staatsbosbeheer. Zij beheren dit gebied en voeren regelmatig onderhoud uit.
  • Als provincie zijn wij verantwoordelijk voor het uitvoeren van de nodige maatregelen in Natura 2000-gebieden.
  • Hierover zijn afspraken gemaakt met Waterschap Rivierenland en gemeente Berg en Dal.